Slider

ZDUMIENIE

Praktyka prawnicza potrafi zaskakiwać. Wszystkich. Bez wyjątku.
Zaczęło się od tego, że koleżanka po fachu, jeszcze ze studiów prawniczych zadzwoniła do mnie nieco poirytowana.
Słuchaj Damian, mam klienta, z którym przeprowadziłam kupno mieszkania.
Inwestycja wydawała się jak najbardziej bezpieczna, została zrealizowana na podstawie ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę.
Wydawało mi się, że wszystko jest ok.
A tu nagle, dociera do mnie informacja, że uchylono decyzję o pozwoleniu na budowę na podstawie której była realizowana inwestycja.
Wiesz, zdumiało mnie najbardziej to, że jak się okazuje decyzja ta nie ma nawet żadnych wad prawnych – nie wchodzi w rachubę nieważność decyzji, czy uchylenie decyzji po wznowieniu postępowania.
Ja tego nie pojmuję.
Spotkałeś się z czymś takim ?

(po wysłuchaniu jeszcze kliku szczegółów związanych ze sprawą – zacząłem mówić).

Słuchaj Aga (imię zmienione).
Zdarzają się takie sytuacje i to nie tak wcale rzadko.

Jeżeli inwestor (np. developer) realizuje lub zrealizował inwestycję z istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego, to wówczas takie pozwolenie na budowę jest uchylane.

PRAKTYKA
W praktyce wygląda to tak:
jeżeli nadzór budowlany kontrolujący inwestycję stwierdzi, że doszło do istotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego, np. budynek jest wyższy o 30 cm lub zmieniono zamierzony sposób użytkowania tego budynku, czy też nie zagospodarowano w sposób zgodny z projektem terenu inwestycji, to nadzór zobowiązuje inwestora do sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych.

I to co najistotniejsze – jeżeli taka decyzja o zobowiązaniu inwestora do przedłożenia projektu zamiennego zostanie wydana, to organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę (starosta lub prezydent dużego miasta) zgodnie z przepisem powinien pozwolenie na budowę uchylić.

Tak też się stało w wyżej przedstawionej sprawie.
Inwestor dokonał kilku zmian w stosunku do projektu budowlanego jeszcze przed uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę.

Gdyby było odwrotnie, czyli jeżeli inwestor uzyskałby najpierw pozwolenie zamienne, a po tem dokonał faktycznych zmian, to nie doszłoby do uchylenia tego pozwolenia.

MOIMI OCZAMI
No dobrze.
Mamy zatem ciekawy przykład brutalnej praktyki (taka sytuacja bowiem nie oszczędza nikogo).
Przepisy nakładają na organy nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno – budowlanej (starostę) obowiązki sprowadzające się do następującego: jeżeli zostanie stwierdzone istotne odstąpienie od projektu budowlanego, to uchyla się decyzję o pozwoleniu na budowę.

Ok – przepisy tak mniej więcej nakazują, ale jak zawsze, diabeł tkwi w szczegółach.
Ten diabeł to odpowiednie odczytanie przepisu, który tak głęboko ingeruje w zasadę trwałości decyzji administracyjnej (w tym przypadku pozwolenia na budowę).

Blog ten nie jest miejscem na szczegółowe analizy prawnicze i cytowanie treści ustaw, jednak zaznaczę, że interpretacja przepisu będzie miała tu decydujące znaczenie.

Z mojej praktyki wynika bowiem, że starosta, który uzyskuje informację od nadzoru budowlanego, że wydana została ostateczna decyzja zobowiązująca inwestora do sporządzenia projektu zamiennego, bez głębszego namysłu – automatycznie – wydaje decyzję uchylającą pozwolenie na budowę.

Odpowiadam wtedy: nie tędy droga Drogi Starosto!

Przeczytaj uważnie przepis, na podstawie którego będziesz uchylał pozwolenie na budowę i weź pod uwagę bardzo poważne konsekwencje jego uchylenia.

Następnie – wbrew błędnemu zwyczajowi przyjętemu w tego typu sprawach – przeprowadź postępowanie dowodowe zgodnie z regułami przewidzianymi w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Gdybyś bowiem postępowania dowodowego nie musiał przeprowadzać we własnym zakresie – jak często podnosisz (i wskazujesz, że Ty tylko „przyklepujesz” wcześniejszą decyzję nadzoru budowlanego), to ustawa Prawo budowlane nie dałaby Ci uprawnienia do uchylenia pozwolenia na budowę, bo w jakim celu miałbyś tylko „przyklepywać” to, co zrobił, często wadliwie, nadzór budowlany.

Starosto – przed wydaniem decyzji uchylającej pozwolenie na budowę – zwróć się również do nadzoru budowlanego o dokumenty związane ze sprawą istotnego odstąpienia od projektu budowlanego, dlatego że sama kopia decyzji zobowiązującej do sporządzenia projektu budowlanego zamiennego (jak często bywa w praktyce) nie może w takiej sytuacji stanowić jedynego dowodu pozwalającego na wydanie decyzji uchylającej pozwolenie na budowę.

Gdyby było inaczej, to decyzja o pozwoleniu na budowę powinna sama wygasnąć i to zaraz po wydaniu przez nadzór budowlany decyzji zobowiązującej do sporządzenia projektu zamiennego.

Starosto, zastanów się również – wczytując w przepisy Prawa budowlanego – na jakim etapie można wydać decyzję o uchyleniu pozwolenia na budowę, czy zaraz po wydaniu przez nadzór budowlany decyzji zobowiązującej do sporządzenia projektu zamiennego, czy może jak stanie się ona ostateczną, czy może jeszcze później – po uzyskaniu przez nią statusu prawomocności (przepisy tego wprost nie artykułują).

Można jeszcze mnożyć apele do Starosty.

Można jeszcze mnożyć wątpliwości, co do praktyki i redakcji samego przepisu pozwalającego na uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę w sytuacji istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Jednak wątpliwości te i wadliwą praktykę można by było wyeliminować – po prostu – czytając uważnie przepisy, nie odrywając ich od całego systemu w jakim one funkcjonują.

Zatem czytajmyuważnie i dużo !

Prawo lewituje. 

Prawo jest oderwane od rzeczywistości.

Prawo jest niesprawiedliwe.

Wykonując swój zawód często słyszę te określenia – najczęściej w odniesieniu do różnych rozwiązań prawych związanych z Prawem budowlanym.

Czasami się z nimi zgadzam, czasami nie. To zależy od kazusu. Bo dopiero prowadzenie konkretnej sprawy, z konkretnymi okolicznościami pozwala ocenić, czy przepis, który jest stosowany przez urzędników, czy też sąd jest … no właśnie sprawiedliwy i w odpowiedni sposób interpretowany.

Regulacje z ustawy Prawo budowlane, które są określane jako oderwane od rzeczywistości dotyczą m.in. kar za przystąpienia do użytkowania budynku bez pozwolenia.

Przyjmuje się, iż kara za przystąpienie do użytkowania budynku bez zezwolenia jest wymierzana w każdej sytuacji – wystarczy, że zaistnieje fakt przystąpienia do użytkowania.

palac-kultur

Na uzasadnienie tej praktyki podnosi się, że organ administracyjny nie ma możliwości odstąpienia od wymierzenia kary dlatego, że jest ona niezależna od stopnia zawinienia, rodzaju szkodliwości oraz sytuacji finansowej zainteresowanego. Nie można jej też miarkować.

Czy słusznie ?

Czy to jest jedyny właściwy sposób interpretowania przepisów o karach za przystąpienie do użytkowania budynku bez zezwolenia ?

Przepisy Prawa budowlanego – moim zdaniem – dają jednak możliwość na rozważenie innych rozstrzygnięć niż te polegające na tym, że jeżeli obiekt jest użytkowany, to inwestor jest obciążany karą za przystąpienie do użytkowania.

Taką interpretacje tych przepisów potwierdziło kilka orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, który widząc w niektórych sytuacjach zwykłą niesprawiedliwość stanowiska sprowadzającego się do: użytkowanie = kara, próbuje tą praktykę „zmiękczyć”.

Mianowicie spotyka się orzeczenia, w których zwraca się uwagę na to, że stosowanie tej kary automatycznie (po stwierdzeniu przystąpienia do użytkowania) może budzić zastrzeżenia w kontekście obowiązującego porządku prawnego. Dlatego zawsze należy brać pod uwagę okoliczności danej sprawy. Mogą bowiem zachodzić takie szczególne sytuacje, w których rozpoczęcie użytkowania obiektu budowlanego nie usprawiedliwia nałożenia na inwestora kary z tytułu nielegalnego użytkowania.

Dlatego wierzę w sądy.
Wierzę w mądre składy orzekające, które pochylając się nad sprawą z refleksją wydadzą rozstrzygnięcie sprawiedliwe i nie oderwane od rzeczywistości.

To co napiszę poniżej jest istotne w kontekście ważności uchwalanych przez gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Często bowiem jest tak, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

A powinien.

Wynika to z tego, że studium, które kształtuje politykę przestrzenną gminy i jest sporządzane przed uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego wiąże gminy.

Pisząc prościej – to co zostało postanowione w studium musi mieć odzwierciedlenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Plac zabaw Pędzichów

Dla przykładu: tereny gminy mogą być przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę komercyjną tylko wówczas, jeżeli w studium pod taką zabudowę są przewidziane.

Oczywistym jest, że nie da się przenieść dosłownie zapisów studium do planu z uwagi na to, że studium z definicji musi być ogólniejszym aktem niż plan i służy ogólnemu określeniu polityki przestrzennej na danym obszarze. Jednak w planie muszą się znaleźć istotne zapisy studium takie jak uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego.

Zatem, jeżeli nie do końca zgadzasz się z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego, to w pierwszej kolejności sprawdź, czy zapisy planu odpowiadają zapisom studium – czy istnieje ścisły związek między tymi dwoma dokumentami i czy ma to znaczenie dla Twojej sytuacji prawnej jako właściciela nieruchomości położonej na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego.

Jeżeli istnieje ewidentna sprzeczność, to możesz myśleć o próbie stwierdzenia nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w całości lub części.

Moim klientom wydaje się często, iż zmiana sposobu użytkowania budynku wymaga zgody odpowiednich organów jedynie, gdy zmieniają rodzaj działalności.

Nic bardziej mylnego.

Zmiana sposobu użytkowania budynku wymagana jest również w sytuacji zintensyfikowania dotychczasowego sposobu użytkowania, jeżeli spowoduje to zmianę warunków: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotnych, higieniczno-sanitarnych, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

Dotyczy to zarówno całego obiektu jak i jego części !

Przykłady ?

Nicea dźwig

Sądy uznały, że:

Zwiększenie produkcji z 0,1 tony na dobę do 5 ton na tydzień może zmieniać warunki pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne lub ochrony środowiska.

Trzykrotne zwiększenie ilości trzody chlewnej w budynkach fermy hodowlanej (dwukrotne zwiększenie obsady w przeliczeniu na DJP) można uznać za zmianę warunków higieniczno-sanitarnych, ochrony środowiska czy też wielkości lub układu obciążeń, a tym samym za zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych.

Rozszerzenie dotychczasowej działalności świetlicy wiejskiej poprzez umożliwienie organizacji zabaw tanecznych, dyskotek czy też innych imprez okolicznościowych stanowi zmianę uprzedniego użytkowania tejże świetlicy, jeżeli do dnia modernizacji wykorzystywana była jako miejsce organizacji zebrań wiejskich.

Zmiana kawiarni na lokal muzyczny może stanowić zmianę sposobu użytkowania budynku.

Więcej o zmianie sposobu użytkowania budynku możesz poczytać tutaj.

Często jest tak, że świadomie lub nieświadomie organ administracyjny pomija niektóre osoby, które powinny być uznane za stronę  w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Nie jest to najlepszy pomysł z uwagi na to, że pominięcie tych osób może skutkować uchyleniem takiej decyzji .

Orzecznictwo sądów administracyjnych w tej kwestii jest dość jednoznaczne.

Sądy bowiem w wyrokach stwierdzają, że stroną postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy (wz) jest osoba, która ma interes prawny.

A co to takiego ten interes prawny ?

Warszawa wieżowce

To wskazanie przepisu prawa, który gwarantuje np. sąsiadowi inwestycji (niekoniecznie najbliższemu) pewne uprawnienia.

Nie musi to być przepis prawa administracyjnego.

Może to być również przepis wywodzący się z innej dziedziny prawa, np. prawa cywilnego. W praktyce często jest powoływany art. 140 Kodeksu cywilnego, który określa sposób korzystania z prawa własności.

Co jednak najistotniejsze – organy ustalając strony postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy zapominają często o jednej prawdzie, która wypływa z wielu orzeczeń sądów administracyjnych.

O prawdzie, którą można streścić w następujący sposób:
sąsiad planowanej inwestycji może chronić swojego interesu prawnego również wtedy, gdy uciążliwości inwestycji oddziałują nawet w granicach obowiązujących norm.

Zatem przy ocenie, czy ktoś jest stroną postępowania nie ma znaczenia, czy został naruszony interes prawny tego podmiotu, a jedynie czy taki interes temu podmiotowi przysługuje.