Slider

Samowola budowlana

Tytuł tego wpisu może robić wrażenie jedynie prowokacyjnego. No bo jak to: samowola budowlana w majestacie prawa może nie być rozbieralna ? Czasami i tak bywa ! W mojej praktyce bowiem spotykam się z sytuacjami, w których nakaz rozbiórki jest wydawany w stosunku do części obiektu, który co prawda został wykonany w warunkach samowoli budowlanej, […]

Zdarza się w praktyce, że jeden ze współwłaścicieli budynku wykonuje roboty budowlane będące samowolą budowlaną bez zgody i wiedzy pozostałych współwłaścicieli. Na przykład – dobudowuje do obiektu ganek, pokój, czy też nową kuchnię. Dowiaduje się o tym nadzór budowlany, który przychodzi na kontrolę i stwierdza, że doszło do popełnienia samowoli budowlanej, którą nakazuje legalizować lub […]

Pisałem w ostatnim poście o bardzo ważnej zmianie w Prawie budowlanym, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, a związana jest z definicją istotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego. Jest jeszcze jedna zmiana, która wpłynie znacząco na proces budowlany. Dotyczy ona możliwości złożenia zażalenia na postanowienia o wstrzymaniu robót w sytuacji zarzutu […]

Zdarza się, że doświadczeni urzędnicy zapominają o oczywistościach. Dlatego warto przypomnieć, że: nadzór budowlany nie jest właściwy do oceny zmiany stanu wody na gruncie i nawet taka zmiana nie może być kwalifikowana jako samowola budowlana. Prowadzenie postępowania dla tego typu spraw (zmiany stanu wody) zastrzeżone zostało dla organów gminy (wójta, burmistrza lub prezydenta) i wynika wprost […]

Zgodnie z najnowszym orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 21 grudnia 2016 roku: „Brzmienie art. 48 ust. 4 p.b. jest jednoznaczne i nie może budzić wątpliwości. W przypadku niespełnienia w wyznaczonym terminie nałożonych przez organ obowiązków (moje: związanych z legalizacją samowoli budowlanej), właściwy organ obowiązany jest wydać decyzję, o której mowa w art. 48 […]