Slider

Grzywna w celu przymuszenia nakazu rozbiórki

Pisałem już tutaj o konsekwencjach samowoli budowlanej.

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane samowolę budowlaną możesz zalegalizować (jeżeli się da) lub rozebrać.

Jeżeli nie zlikwidujesz samowoli budowlanej, to zostaniesz do tego przymuszony przez organy nadzoru budowlanego.

Środkiem, który jest stosowany przez nadzór budowlany w celu wymuszenia likwidacji samowoli budowlanej jest: grzywna w celu przymuszenia wykonania nakazu rozbiórki. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zastosuje ją w sytuacji, gdy decyzja o nakazie rozbiórki jest ostateczna, a Ty jako zobowiązany nie wykonujesz jej.

Może być ona mobilizująca i dotkliwa dla Ciebie w sytuacji, gdy wyniesie ona kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Nadzór budowlany wymierza grzywnę w formie postanowienia, na które służy zażalenie.

Czy warto składać zażalenie?

Tak !

Nie zawsze jest ono wydawane prawidłowo.

Żary jesień

Zdarza się bowiem dosyć często, że organy nadzoru budowlanego wydają postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia stosując art. 121 § 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji do wszystkich obiektów budowlanych, a nie jest to praktyka właściwa, gdyż grzywna może być wydana na tej podstawie wyłącznie w stosunku do budynku (nie każdy obiekt budowlany jest budynkiem w rozumieniu Prawa budowlanego).

Ponadto niezbędnym jest prawidłowe obliczenie grzywny w celu przymuszenia rozbiórki budynku. Grzywna powinna stanowić: iloczyn powierzchni zabudowy budynku lub jego części, objętego nakazem przymusowej rozbiórki i 1/5 ceny 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów do obliczania premii gwarancyjnej dla posiadaczy oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych.

Zwróć uwagę, iż jednym z elementów koniecznych do prawidłowego obliczenia grzywny w celu przymuszenia jest precyzyjne określenie powierzchni zabudowy, ale nie całej, a jedynie tej, która została wykonana w warunkach samowoli budowlanej.

Zatem przy ocenie prawidłowości i zasadności wydania postanowienia o nałożeniu grzywny weź pod uwagę wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego obliczenia grzywny, oraz postępowanie poprzedzające jej wydanie – nie omieszkaj sprawdzić decyzji o nakazie rozbiórki, której ewentualna wadliwość będzie miała wpływ na prawidłowość wydania grzywny w celu przymuszenia.

{ 17 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Edward Luty 1, 2017 o 15:16

Witam
Szanowny Panie Mecenasie, w mojej sprawie organ nadzoru budowlanego I instancji wydał postanowienie o nałożeniu grzywny 43 tysiące zł. w celu przymuszenia stosując art. 121 § 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
W związku z tym jw. mam pytanie czym jest altana działkowa w ROD, czy jest obiektem budowlanym czy budynkiem w rozumieniu Prawa budowlanego.
Proszę o odpowiedź, czy słusznie została nałożona grzywna.
Informuję, że postępowanie w sprawie samowoli jeszcze jest roztrząsane przed Sądem administracyjnym, nie zapad ostateczny wyrok.
Pozdrawiam
Edward

Odpowiedz

Damian Buniak Luty 13, 2017 o 10:40

Dzień dobry,
obiekt budowlany, to pojęcie szersze od pojęcia budynku, który w swoim zakresie znaczeniowy obejmuje również budynki.
Zatem budynek będzie zawsze obiektem budowlanym, a obiekt budowlany nie koniecznie musi być budynkiem, bo może być np. wiatą, która nie jest już budynkiem.
Odsyłam do definicji zawartych w Prawiem budowlanym (art. 3).

Pozdrawiam

Odpowiedz

Łukasz Piskorowski Lipiec 19, 2018 o 18:18

Witam dostałem nakaz rozbiórki zbiornika bezodpływowego o powierzchni 1 metra sześciennych jaka kara grozi za nie wykonanie rozbiórki

Odpowiedz

Damian Buniak Sierpień 6, 2018 o 11:18

Jeżeli ostateczna decyzja o nakazie rozbiórki nie zostanie wykonana, to w celu przymuszenia, nadzór budowlany może wydać m.in. postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia.

Odpowiedz

Małgorzata Luty 13, 2019 o 20:31

Rozumiem, ze wiata nie jest budynkiem, zatem nie można naliczyć grzywny przymuszajacej rozbiórkę. Czy są jakieś inne działania NB przymuszajace do rozbiórki wiaty?

Odpowiedz

Damian Buniak Luty 13, 2019 o 22:12

Wiata nie jest budynkiem, ale to nie oznacza, że nadzór budowlany nie może nałożyć grzywny w celu przymuszenia po to, by przymusić zobowiązanego do wykonania nakazu rozbiórki.
Nadzór budowlany może nałożyć grzywnę w celu przymuszenia rozbiórki wiaty ( w sytuacji rozbiórki wiaty nadzór budowlany ma jedynie ograniczenia kwotowe, co do grzywny).

Odpowiedz

Edward Luty 13, 2019 o 23:10

Witam ponownie,
Szanowny Panie Mecenasie, właśnie otrzymałem powiadomienie o nowym komentarzu w przedziale grzywna w celu przymuszenia nakazu rozbiórki, jednak ja nie w sprawie wiaty.
Mój problem to nadal grzywna o której pisałem w lutym 2017 roku która w tej chwili przeistoczyła się w nakładanie wielokrotnych grzywien w celu przymuszenia do rozbiórki altany ogrodowej. W tym miejscu chciałbym nadmienić, że altana po rozbiórce i modernizacji na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw: została doprowadzona do stanu zgodnego z prawem, zostało wydane zaświadczenie PINB z którego wynika, że skarżona altana zlokalizowana na terenie ROD jest zgodna z wymaganiami określonymi w art. 2 pkt. 9a. Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD. Należy podkreślić, że Zaświadczenie PINB jest prawomocne i posiada moc prawną.
Mimo to, że szansa na ocalenie altany się pojawiła to nadal w obrocie prawnym znajduje się decyzja o rozbiórce i na podstawie tej decyzji zapadły 4 wyroki nakładające grzywnę w celu przymuszenia do rozbiórki altany która realnie nie istnieje.
Podkreślić należy, że na mocy art. 121 § 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji grzywna w celu przymuszenia jest jednorazowa.
Uprzejmie proszę żeby Pan się odniósł w tej kwestii.
Pozdrawiam
Edward

Odpowiedz

Damian Buniak Luty 15, 2019 o 11:05

Dzień dobry,
grzywna w celu przymuszenia jest rzeczywiście jednorazowa, chyba że dotyczy obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w stanie nieoszpecającym otoczenia.
Proszę spróbować wzruszyć decyzję o nakazie rozbiórki wszczynając postępowanie o nieważność decyzji o nakazie rozbiórki.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Damian Buniak Luty 15, 2019 o 11:17

Odpowiadając na powyższe pytania dodam jeszcze do poczytania wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2002 r. IV SA 122/01: Do obiektów budowlanych lub ich części, których rozbiórkę nakazano, a które nie są budynkami w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane , przy nakładaniu grzywny w celu przymuszenia nie można stosować przepisu art. 121 § 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji . Ustalając wysokość grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku przymusowej rozbiórki innego obiektu budowlanego niż budynek, należy stosować przepisy art. 121 § 2, 3 i 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Odpowiedz

Edward Luty 18, 2019 o 08:59

Na wstępie uprzejmie dziękuję za dodany wyrok.
Sugeruje Pan, iż altana ogrodowa z tarasem nie jest budynkiem w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. PB, co zresztą ustalił Sąd w wskazanym wyroku.
Jednak żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, poniżej w skrócie wyjaśniam.
Przed wprowadzeniem ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o ROD, w dniu 04.03.2015r. na podstawie art. 119 w związku z art. 121 § 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012. póz. 1015. ze zm) zostało wydane postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia w wysokości 42549,12 zł, na altanę z tarasem o łącznej powierzchni w planie 53,4 m2. Następnie po rozbiórce i modernizacji altany (altana 35m2 i taras 12m2) na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. PINB postanowieniem umorzył postępowanie egzekucyjne wszczęte w dniu 03.04.2015r..
Od niniejszego postanowienia odwołał się PZD, do dnia dzisiejszego strawa nie została rozstrzygnięta przez NSA. W tym miejscu informuje, że ponieważ decyzja rozbiórkowa nadal jest w obrocie prawnym PINB na podstawie art. 119 w związku z art. 121 § 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012. poz. 1015 ze zm) ponownie nałożył na nas drugą grzywnę w wysokości 39887,23 zł. dla budynku altany z tarasem o wymiarach w planie 50,16 m2 ponieważ w skutek odwołania PINB do powierzchni altany i tarasu dodał 10 cm gzyms na wysokości 2 kondygnacji.
W tym miejscu należy podkreślić, że niniejszy gzyms nie znajduje oparcia w aktach sprawy poprzez przyjęcie, iż 10 cm gzyms pomiędzy I i II kondygnacją skarżonej altany zwiększa powierzchnię użytkową altany, co dyskwalifikuje go jako „element drugorzędny”, nie wliczany, zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997, do powierzchni zabudowy.
Podkreślenia wymaga także fakt, iż ani PINB ani WINB ani też biegły nie wyrazili w najmniejszym stopniu wątpliwości co do 10-cm gzymsu pomiędzy I i II kondygnacją altany. Z zdjęć wynika, iż występ ten już wówczas znajdował się na elewacji budynku, jednak przez nikogo nie był brany pod uwagę w kontekście powierzchni zabudowy altany. Problem z gzymsem pojawił się teraz, kiedy nie można już było wytknąć nam dodatkowej powierzchni bowiem wykonaliśmy niezbędne prace związane z przywróceniem altany do zgodnej z Prawem.
Niniejsze postępowanie egzekucyjne dotyczy tej samej altany jednak zostało rozbite przez WINB i jest prowadzone wielo torowo w skutek tego w tym samym czasie zapadły nieprawomocne cztery wyroki w WSA w Poznaniu nakładające grzywnę w wysokości 39887,23 zł. w tym 4 wyrok w którym WINB uchylił zaskarżone postanowienie egzekucyjne w całości tylko po to żeby nałożyć grzywnę na kilku zobowiązanych tj. dwu krotnie na każdego z osobna:
1. Wyrok: WSA w Poznaniu sygn. akt II SA/Po 703/17 z dnia 01.02.2018r. oddalający skargę na postanowienie WWINB w Poznaniu z dnia 17 maja 2017 roku nr WOA.7722.82.2017.PJ w przedmiocie oddalenia skargi na czynności egzekucyjne.
2. Wyrok: WSA w Poznaniu sygn. akt II SA/Po 921/17 z dnia 24.05.2018r. oddalający skargę na postanowienie WWINB w Poznaniu z dnia 10 lipca 2017 roku nr WOA.7722.100.2017.PJ w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
3. Wyrok: WSA w Poznaniu sygn. akt II SA/Po 922/17 z dnia 24.05.2018r. oddalający skargę na postanowienie WWINB w Poznaniu z dnia 10 lipca 2017 roku nr WOA.7722.101.2017.PJ w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego.
4. Wyrok: WSA w Poznaniu sygn. akt II SA/Po 955/17 z dnia 07.06.2018r. oddalający skargę na postanowienie WWINB w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2017 roku nr WOA.7722.132.2017.PJ w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia.
Reasumując powyższe mam pytanie jakie stanowisko Pan Mecenas zajmie w niniejszej sprawie. Chciałbym nadmienić, że były składane wnioski do PINB o wstrzymanie decyzji rozbiórkowej jednak sprawy te skończyły się porażką.
Pozdrawiam, Edward

Odpowiedz

Damian Buniak Luty 18, 2019 o 09:14

Dzień dobry,
proszę spróbować z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji o nakazie rozbiórki (to nie jest wniosek tożsamy z wnioskiem wstrzymanie nakazu rozbiórki), jeżeli sąd administracyjny nie zajmował się wcześniej skargą na decyzję rozbiórkową.

Odpowiedz

Edward Luty 19, 2019 o 12:31

Dzień dobry,
Dziękuję za odpowiedź rozumiem o co chodzi, spróbuje jeszcze wnosić o stwierdzenie nieważności decyzji rozbiórkowej.
Pozdrawiam, Edward

Odpowiedz

Damian Buniak Luty 19, 2019 o 12:38

Proszę jeszcze pamiętać, że wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji o nakazie rozbiórki musi Pan oprzeć na odpowiedniej podstawie prawnej:

Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:
1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości;
2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;
3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną albo sprawy, którą załatwiono milcząco;
4) została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie;
5) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały;
6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą;
7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

Pozdrawiam

Odpowiedz

Edward Luty 19, 2019 o 12:58

Sprostowanie, chodzi o wniosek o wstrzymanie nakazu rozbiórki.
Wnioski o stwierdzenie nieważności i wstrzymanie decyzji już składałem i zakończyły się odmową.
Pozdrawiam, Edward

Odpowiedz

Damian Buniak Luty 19, 2019 o 14:43

wniosek o wstrzymanie nakazu rozbiórki składa się na etapie skargi do sądu administracyjnego.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Edward Luty 20, 2019 o 11:24

To znaczy, że po prawomocnym wyroku niema żadnych szans na wstrzymanie lub zawieszenie wykonania decyzji rozbiórkowej i decyzji o nałożeniu grzywny pomimo, że w toczącej się na nowo sprawie sporem objęta została ta sama decyzja PINB.
Mimo, że przedmiotem niniejszej sprawy jest ustalenie czy obowiązek Skarżących ustalony w decyzji, którego przedmiotem jest rozbiórka altany, winien podlegać wygaszeniu na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z 20 marca 2015r. o zmianie ustawy prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz.528, dalej zwana ustawą o zmianie ustawy prawo budowlane).
W tym miejscu należy podkreślić, że zgodnie z tym przepisem w przypadku obiektów budowlanych wybudowanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych przed dniem wejścia w życie tej nowelizacji, które spełniają wymagania określone w art. 2 pkt 9a ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U z 2014r. poz. 40 w brzmieniu nadanym nowelizacją z 20 marca 2015r., dalej zwana ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych), nie wszczyna się postępowania związanego z legalizacją lub rozbiórką obiektu, a postępowania wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie ustawy umarza się.
W przypadku natomiast, gdy ostateczna decyzja o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, wydana przed dniem wejścia w życie tej ustawy, nie została wykonana, właściwy organ nadzoru budowlanego, który wydał tę decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie.
W przepisie tym ustawodawca zastosował mechanizm derogacji pewnych grup decyzji administracyjnych, w tym przypadku decyzji o rozbiórce określonych obiektów budowlanych, które to decyzje zostały wydane przed wejściem w życie tej nowelizacji, ale do tego czasu nie zostały wykonane. Podlegają one usunięciu z systemu prawnego, gdyż stały się bezprzedmiotowe w związku z nowelizacją prawa budowlanego oraz prawa o rodzinnych ogródkach działkowych.
Mimo powyższego decyzja rozbiórkowa nadal znajduje się w obiegu prawnym.
Uprzejmie proszę Pana Mecenasa o wyrażenie swojej opinii.
Pozdrawiam, Edward

Odpowiedz

Damian Buniak Luty 22, 2019 o 09:00

Proszę pamiętać, że jeżeli decyzja o nakazie rozbiórki jest już ostateczna i prawomocna, to winna być wykonana. Jeżeli nie została wykonana dobrowolnie, to wówczas podejmuje się postępowanie egzekucyjne w celu jej wykonania (grzywna w celu przymuszenia jest jednym z instrumentów mających na celu wyegzekwowanie nałożonego nakazu). Inne postępowania związane z decyzją o nakazie rozbiórki nie powinny mieć (formalnie) wpływu na jej wykonanie.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: