Slider

Odstępstwa od przepisów techniczno budowlanych nie tylko dla pozwoleń na budowę ale również do legalizacji samowoli budowlanych

Jak wiadomo, aby zalegalizować samowolę budowlaną obiekt musi spełniać dwa warunki:

– musi być zgodny z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, oraz
– zgodny z przepisami techniczno – budowlanymi.

Co jednak się dzieje ze sprawą, w której powstały obiekt nie jest zgodny z przepisami techniczno – budowlanymi ?
Czy wówczas pozostaje jedynie rozbiórka obiektu ?

Jeżeli komuś nasuwa się wniosek, że w takiej sytuacji istnieje obowiązek bezwzględnego wydania nakazu rozbiórki, to może wydawać się on prawidłowy.

Jednak czytając uważnie ustawę Prawo budowlane znajdziemy w niej zapis mówiący o tym, że w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych na etapie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę.
Zgody na na takie odstępstwo udziela minister, który ustanowił przepisy techniczno – budowlane.

Dubie

Powstaje zatem pytanie, czy jeżeli minister może udzielić zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych na etapie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, to czy nie może również udzielić takiej zgody na odstępstwo w trakcie postępowania legalizującego samowolę budowlaną.

W gruncie rzeczy bowiem postępowanie legalizacyjne sprowadza się do przedstawienia tych samych dokumentów, jakie są niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę, z tą różnicą, że toczy się przed innym organem i kończy wniesieniem opłaty legalizacyjnej.

Mimo, że przepisy regulujące legalizację samowoli budowlanej, czy też przepisy regulujące możliwość uzyskania zgody na odstępstwa nie mówią o tym wprost, to przyjąć należy (stosując wykładnię funkcjonalną), że stosuje się je również do legalizacji samowolnie zrealizowanego obiektu budowlanego.

W takiej sytuacji zgoda na odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych może objąć postępowanie związane: z pozwoleniem na budowę, z decyzją w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, czy też zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego.

Zatem jeżeli organ nadzoru budowlanego twierdzi, iż jest zmuszony wydać decyzję o nakazie rozbiórki z uwagi na to, że powstały nielegalnie obiekt nie spełnia warunków techniczno – budowlanych (np. z powodu nie zachowania odpowiednich odległości od granicy działki), to podjąć należy niezwłocznie procedurę, mającą na celu uzyskanie zgody na tego typu odstępstwo u ministra.

{ 14 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Irma Czerwiec 16, 2017 o 08:25

Bardzo ciekawa informacja. Jestem tylko ciekawa kto musi wówczas ponosić konsekwencje w razie jakiegoś wypadku/ katastrofy budowlanej?

Odpowiedz

Marcin Czerwiec 21, 2017 o 09:15

Ahhh, z tymi budowami to zawsze jakieś problemy są… Ale dobrze wiedzieć. Fajny artykuł.

Odpowiedz

busia Czerwiec 26, 2017 o 18:29

Moim zdaniem, nie jest możliwe uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno — budowlanych na etapie postępowania legalizującego samowolę budowlaną . Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r., o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia przedsiębiorstw, wprowadziła zmiany w brzmieniu art. 9 ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane – wyrazy „właściwy organ” zastąpiono użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami ” organ administracji architektoniczno – budowlanej „. Jednoznaczne stanowisko w sprawie zajął także GINB. Oto fragment interpretacji przepisów z dnia 2015-06-19 pochodzący ze strony GUNB: ” … wyłącznie organy administracji architektoniczno – budowlanej są uprawnione do występowania do ministra, który ustanowił przepisy techniczno – budowlane, z wnioskiem w sprawie upoważnienia do udzielania zgody na odstępstwo. Organy nadzoru budowlanego nie są uprawnione do wystąpienia z przedmiotowym wnioskiem do właściwego w sprawie ministra. ” Zatem skoro postępowanie legalizacyjne toczy się przed organem nadzoru, to wniosek nasuwa się sam.

Odpowiedz

Damian Buniak Październik 18, 2018 o 08:08

Dzień dobry, dziękuję za komentarz.
Proszę jednak zwrócić uwagę na uzasadnienie projektu ustawy z 16 grudnia 2016 rok, na który się Pani powołuje. Wynika z niego, że zastąpienie, w szeregu przepisów Prawa budowlanego, sformułowania „właściwy organ” zwrotem „organ administracji architektoniczno-budowlanej” lub „organ nadzoru budowlanego” miało mieć jedynie charakter redakcyjny, upraszczający przepisy.
Do kolejnego Pani komentarza podaję orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, które potwierdzają tę tezę.

Odpowiedz

busia Lipiec 1, 2017 o 20:30

Bardzo ciekawe przemyślenia zawarła w glosie do wyroku NSA z dnia 22 grudnia 2009 r., II OSK 1951/08 Anna Ostrowska glosa ST 2010/11/77-84, co prawda dotyczą one ustawy Prawo budowlane w brzmieniu sprzed 2015 r. , ale bezsprzecznie potwierdzają stanowisko GINB, iż zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych nie może zostać udzielona w postępowaniu w sprawie legalizacji samowoli budowlanej z uwagi na brak po stronie organu nadzoru budowlanego kompetencji do jej udzielenia.

Odpowiedz

Damian Buniak Październik 18, 2018 o 08:20

Proszę przeczytać „świeższe” wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące legalizacji samowoli budowlanej w kontekście niezgodności legalizowanego obiektu z warunkami technicznymi i uzyskania odstępstw od tych warunków.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 września 2016 r.: „Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), może zostać udzielone także w stosunku do obiektów budowlanych już zrealizowanych. Organ nadzoru budowlanego uwzględnia uzyskane przez inwestora odstępstwo w toku tzw. postępowania naprawczego (art. 50 –51 Prawa budowlanego), jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu tego postępowania, a więc doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem”.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 lipca 2017 r.: „1. Przepisu art. 9 ust. 3 p.b. nie można ograniczyć jedynie do jego wykładni literalnej. Podstawowym celem postępowania opartego na art. 51 p.b. jest doprowadzenie wykonanych robót budowlanych (obiektu budowlanego) do stanu zgodnego z prawem, przez co należy rozumieć stan, w którym określone roboty budowlane nie będą pozostawały w kolizji z przepisami prawa, a w szczególności z przepisami p.b. Zasadniczy obowiązek organu nadzoru budowlanego w postępowaniu naprawczym, o którym mowa w art. 50 i art. 51 p.b., polega zatem na rozstrzygnięciu o tym, co należy uczynić, aby określone roboty budowlane (obiekt budowlany), w przypadkach wskazanych w art. 50 p.b., doprowadzić do stanu zgodnego z prawem.
2. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, dopuszczalne w myśl regulacji zawartej w art. 9 ust. 1 p.b., w konkretnym stanie faktycznym chroni interes inwestora, który nie mógłby zrealizować przysługującego mu prawa do zabudowy nieruchomości gruntowej. Nie oznacza to jeszcze każdorazowego obowiązku występowania o uzyskanie zgody na takie odstępstwo, ale tylko w sytuacji zaistnienia w danej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku”.

Pozdrawiam

Odpowiedz

tomeks Lipiec 4, 2017 o 08:23

A czy można w postępowaniu naprawczym dot. zmiany zamierzonego sposobu użytkowania zastosować przepisy dot. Warunków technicznych paragraf 2 podpunkt 2, gdzie jest napisane że w przypadku zmiany sposoby użytkowania można zastosować rozwiązania wg ekspertyzy rzeczoznawcy budowlanego i od spraw ppoż. Nigdzie w tym przepisie nie ma określenia że dotyczy to budynków wybudowanych w pełni legalnie, i że mają być oddane do użytku. W podpunkcie pierwszym napisane jest że niniejsze rozporządzenie dotyczy projektowania,budowania i zmiany sposobu użytkowania, ale nigdzie nie ma odniesienia stricte że nie można stosować tego zapisu do budynków wznoszonych z naruszeniem prawa – oczywiście dot. to budynków z istotnym odstępstwem od projektu. W przypadku samowoli klasycznej gdzie nie było projektu trudno oceniać czy dane pomieszczenie ma zmieniony sposób użytkowania, czy też obiekt był nadbudowany bo nie ma z czym porównywać.

Pozdrawiam

Odpowiedz

Marrrek Lipiec 27, 2017 o 13:47

Bardzo dobry artykuł, wiele ciekawych informacji 😉

Odpowiedz

Michał Wrzesień 14, 2017 o 14:56

Witam,
Bardzo ciekawy blog!
Zastanawiam sie nad kupnem segmentu szeregowca (bylbym drugim wlascicielem), w którym developer wstawil okna w scianie stojacej 3m od granicy dzialki. Najblizszy budynek moze powstac 11m od granicy, wiec przypuszczam, ze mozna starac sie o legalizacje. Tutaj mam dwa pytania:
1) czy oplata legalizacyjna bedzie wysokosci jak za caly budynek (np. dla domku 50 tys.), czy mniejsza (bo to tylko okno)?
2) jesli nie zaczne legalizacji, a nadzor zauwazy problem, czy grozi mi jakas kara oprocz nakazu rozbiorki?
Z gory dziekuje za pomoc!

Pozdrawiam

Odpowiedz

Damian Buniak Wrzesień 19, 2017 o 10:00

Dzień dobry,
grozi Panu jedynie (jeżeli to okno zostanie uznane za nielegalne) nakaz jego zamurowania, albo np. zabudowania luksferami.
Podobny temat podjąłem w tym wpisie: http://prawobudowlane-blog-buniak.pl/warunki-techniczne-budynkow-i-ich-usytuowanie-rozporzadzenie-z-2002-roku-nie-dla-wszystkich-budynkow/
Pozdrawiam

Odpowiedz

Joachim Wrzesień 19, 2017 o 19:19

Witam ,
Pięć lat temu wybudowałem komin systemowy w obiekcie gospodarczym (stodoła )
który obsługuje kominek w części mieszkalnej,bez pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia przez nieznajomość przepisów budowlanych.
Niedawno miałem kontrole PIB który zobowiązał mnie do przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego komina powstałego w części gospodarczej.
Kto wystawia taka ekspertyzę ? jak mam dalej postępować .
Proszę o odpowiedz .
I pozdrawiam

Odpowiedz

Damian Buniak Październik 3, 2017 o 09:24

Dzień dobry,
ekspertyzę wystawia specjalista z określonej dziedziny – powinno to być określone w postanowieniu nakładającym obowiązek przedstawienia takiej ekspertyzy.
Jeżeli nie zgadza się Pan z obowiązkami jakie zostały na Pana nałożone w w/w postanowieniu, to może je Pan zaskarżyć do organu wyższej instancji (Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego) – oczywiście w terminie przewidzianym przepisami prawa.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

basia Styczeń 28, 2018 o 19:59

Dzień dobry , czy Pana zdaniem przy legalizacji organ może zastosować warunki techniczne z daty budowy , które były korzystne. a inwestor legitymował się decyzją wzizt zezwalająca na rozbudowę( ściana bez otworów i drzwi) w granicy działki ,czy też muszą to koniecznie byc warunki aktualne(niekorzystne w tej kwestii) w dacie orzekania ?Bardzo proszę o odpowiedż z góry serdecznie dziękuję

Odpowiedz

Damian Buniak Styczeń 31, 2018 o 18:40

Dzień dobry,
moim zdaniem organ powinien zastosować z dnia budowy, choć organy mają na ten temat odmienne zdanie.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: