Slider

Samowola budowlana – odstąpienie od projektu budowlanego

Nie tylko wzniesienie budynku bez pozwolenia na budowę jest samowolą budowlaną.

Samowolą budowlaną jest również odstąpienie w trakcie realizacji inwestycji od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Odstąpić od zatwierdzonego projektu możesz istotnie lub nieistotnie.

Istotnie odstąpisz gdy zmiany:

dotyczą zagospodarowania działki lub terenu;

dotyczą charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji;

dotyczą zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne;

dotyczą zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;

dotyczą ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

mają taki charakter, który wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.

Nie zapomnij zatem przed dokonaniem wyżej opisanych zmian uzyskać decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, w przeciwnym razie grożą Ci poważne konsekwencje związane z samowolą budowlaną.

Jednocześnie prawo przewiduje możliwość dokonania odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego bez uzyskiwania zmiany pozwolenia na budowę.

Dotyczy to jednak zmian nieistotnych.

Nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego decyzją projektu budowlanego to zmiany, przeróbki i inne odstąpienia nie wymienione powyżej.

Odstąpienie od projektu winno być zakwalifikowane jako nieistotne przez Twojego projektanta , a ponadto zamieszczone w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia.

Koniecznie tego przypilnuj.

{ 129 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Jan Maj 21, 2014 o 15:54

Witam, mam pytanie, czy odstąpieniem istotnym jest np. przesunięcie domu 2 m w bok (na planach były inne wymiary)? Jeden z boków domu jest teraz niecałe 2 metry od granicy działki.

Odpowiedz

Damian Buniak Maj 22, 2014 o 09:18

Dzień dobry,
tak to będzie zakwalifikowane przez nadzór budowlany jako istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego. Proszę zwrócić uwagę, iż w ten sposób zmienia się sposób zagospodarowania działki. Zmieniają się również (choć na to proszę wziąć poprawkę, bo nie znam szczegółów sprawy) charakterystyczne parametry budynku.
Przesyłam również fragment wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 12 października 2010 r. II SA/Lu 362/2010, w którym sędziowie zajmowali się podobnym problemem:
„W świetle art. 36a ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, zmiana usytuowania obiektu budowlanego na działce, a więc i zmiana odległości tego obiektu od granic działek sąsiednich stanowi istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego, gdyż zmiana taka należy do zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu i wymagane jest do tego uzyskanie przez inwestora decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. W sytuacji, gdy inwestorzy zmian tych dokonali bez takiej decyzji, organ nadzoru budowlanego ma obowiązek wszcząć postępowanie naprawcze, o którym mowa w art. 50 i 51 ustawy w celu zalegalizowania dokonanych robót. Zalegalizowanie nie jest jednak możliwe, gdy zmiany zostały dokonane z naruszeniem warunków technicznych czy przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.
Pozdrawiam,
Damian Buniak

Odpowiedz

Jan Maj 22, 2014 o 12:16

Dziękuję za szybką odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie, bo dom budowała mi firma, kierownik budowy i on zatwierdzał każdy etap budowy (łącznie z geodetą). Później został dokonany odbiór budynku. W takim wypadku też ponoszę konsekwencje?

Odpowiedz

Damian Buniak Maj 22, 2014 o 12:35

Panie Janie,
wykonawca robót budowlanych i kierownik budowy za wykonanie zleconej pracy w sposób wadliwy ponoszą odpowiedzialność cywilną w stosunku do Pana.
Natomiast Pan jako inwestor odpowiada przed nadzorem budowlanym.
Jeżeli, jak Pan pisze, został dokonany odbiór budynku (rozumiem, że organ nie wniósł sprzeciwu w ciągu 21 dni od dnia zawiadomienia o zakończeniu budowy), to jest względnie ok. Chociaż musi Pan pamiętać, że brak sprzeciwu nie legalizuje samowoli budowlanej (w tej kwestii odsyłam do postu:http://prawobudowlane-blog-buniak.pl/brak-sprzeciwu-nie-oznacza-legalizacji-samowoli-budowlanej/).
Pozdrawiam,
Damian Buniak

Odpowiedz

Sylwester Bobowski Sierpień 12, 2014 o 15:31

Witam

Jeżeli byłaby możliwość to proszę o Pana interpretację zmiany nieistotnej przy obiektach liniowych ( np. kanalizacji sanitarnej ), czy skrócenie kolektora to zmiana istotna czy nieistotna i czy jeżeli chodzi o odsunięcie od zaprojektowanej trasy powyżej 0,5 m to już zmiana istotna, czy decyduje projektant?

Odpowiedz

Damian Buniak Sierpień 20, 2014 o 21:18

Dzień dobry, bez dokładnego zapoznania się ze sprawą i wglądu w dokumenty nie jestem w stanie odpowiedzieć Panu na zadane pytanie. W sytuacji przedstawionej przez Pana decydują najczęściej okoliczności sprawy.
Pozdrawiam,
Damian Buniak

Odpowiedz

Agnieszka Wrzesień 10, 2014 o 22:28

Witam,
Budynek, którego dotyczy odstępstwo, uzyskał pozwolenie na budowę, a dokładnie pozwolenie na rozbudowę – zgodnie z WZ. Jako rozbudowę projektant uznał pozostawienie dwóch frontowych ścian i doprojektował do nich nową zabudowę. Po częściowej rozbiórce budynku okazało się, że nie ma technicznych możliwości wykorzystania starych ścian jako elementu konstrukcyjnego – jest to niezgodne ze sztuką budowlaną i grozi zawaleniem budynku. Projektant, który przejął projekt proponuje wymianę starych ścian na nowe, zachowując wszystkie parametry budynku – długość, szerokość, wysokość, kubaturę, wygląd elewacji wg PB. Nie będzie to więc rozbudowa budynku, ale odtworzenie starych ścian wraz z rozbudową. Dodam, że budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Czy takie działanie można potraktować jako nieistotną zmianę i można je wykonać bez zamiennego projektu wraz z nowym PNB? Czy zmianę konstrukcji ściany należy uzgadniać z konserwatorem zabytków?

Odpowiedz

Damian Buniak Wrzesień 11, 2014 o 11:18

Dzień dobry Pani Agnieszko – bez dokładnego poznania sprawy trudno mi jest jednoznacznie odpowiedzieć na Pani pytanie.
Zwrócę jednak uwagę na wątek dotyczący rozebranie ścian frontowych.
Czy nie zamierza Pani de facto dokonać odbudowy ? W szczególności, gdy usuniecie ściany frontowe (proszę zerknąć do wpisu:http://prawobudowlane-blog-buniak.pl/odbudowa-z-ruin/).
Prawo budowlane wyraźnie rozdziela roboty budowlane na: budowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę.
W tej sytuacji uważam, że konserwator zabytków powinien być o tym poinformowany.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Danuta Październik 8, 2014 o 14:31

Witam Pana serdecznie,
bardzo proszę o kilka Pana uwag w temacie jak niżej:

TEMAT :Czy dokonane zmiany w projekcie zagospodarowania terenu odnośnie pojemności szamba i niewykonania przyłącza kanalizacyjnego deszczowego jest istotną zmianą zatwierdzonej decyzji na budowę?

W trakcie budowy budynku jednorodzinnego nieświadomie dokonałam zmiany wielkości szamba z 5 m na 11,2 m sześciennych przy zachowaniu odległości 2 m od granicy działki i 7 m od okien budynku . Nie wykonałam również przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzenia wód deszczowych do rowu melioracyjnego, tylko całość wód odprowadzam na własną posesje. Zatwierdzona decyzja obejmowała częściowe odprowadzenie na własną posesję, a częściowe do rowu melioracyjnego co miało być wykonane odrębnym projektem i dokumentacją projektową kanalizacji deszczowej. Projekt zagospodarowania terenu obejmował tylko planowaną trasę tego przyłącza. Czy odstępstwo takie jest również nieistotne z warunkami zagospodarowania terenu?
PINB zakwestionował powyższe zmiany jako istotne i chce wszcząć prodedurę naprawczą wydając odpowiednią decyzję.
Chcę wycofać swoje zgłoszenie o zakończeniu budowy zanim taka decyzja będzie wydana i wykonać przyłącze kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem. Natomiast nie wiem co mam zrobić z szambem, które jest już posadowione w gruncie o pojemności większej tj: 11,2 m . Moje zdanie jest takie, że jest to zmiana nieistotna i wystarczy jak architekt zaopiniuje taką zmianę.
Proszę o poradę na mojego maila lub na tym blogu , być może nie tylko ja mam taki problem.
Pozdrawiam
Danuta

Odpowiedz

Damian Buniak Październik 13, 2014 o 10:02

Dzień dobry Pani Danuto, odpowiem na Pani pytanie fragmentem orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, które może być wykorzystywane przez Panią w sporze z nadzorem budowlanym – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 8 lipca 2009 r.; II SA/Gd 181/2009; http://orzeczenia.nsa.gov.pl: „W ocenie Sądu, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków nie rodzi takiego skutku, iż jej budowa, na którą w świetle Prawa budowlanego wystarczające jest dokonanie zgłoszenia, może być realizowana dopiero po uzyskaniu zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę. Pozwolenie na budowę obejmuje budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a nie zbiornika na ścieki. Zamiar skarżącej jako inwestora budowy przydomowej oczyszczalni ścieków jest modyfikacją rozwiązania kwestii odprowadzania ścieków, która nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w trybie art. 36a Prawa budowlanego. Skoro przepisy ustawy-Prawo budowlane stanowią, że przydomowa oczyszczalnia ścieków ze względu na jej charakter nie musi być realizowana na podstawie pozwolenia na budowę, lecz wystarczające jest zgłoszenie organowi architektoniczno-budowlanemu, to nie można wymagać od inwestora aby zamiast dokonać zgłoszenia, wystąpił o zmianę decyzji w sprawie pozwolenia na budowę”.
Pani Danuto zgodnie z art 29 pkt 3 Prawa budowlanego: pozwolenia na budowę nie wymaga budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę, jeżeli Pani oczyszczalnia mieści się w tych parametrach, to nie musi Pani wchodzi w skomplikowany tryb naprawczy związany ze zmianą pozwolenia na budowę, a wystarczy wejść w tryb zgłoszenia.
Jeszcze fragment innego orzeczenia Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 marca 2011 r., II SA/Go 72/2011: „Tymczasem wskazać należy, że o ile pozwolenie na budowę dotyczyło domu jednorodzinnego wraz z konieczną infrastrukturą w tym, w zakresie sposobu odprowadzania ścieków (zbiornik bezodpływowy), to zmiana, wnioskowana pismem inwestorki z dnia(…) sierpnia 2010 r., dotyczy jedynie zamiany urządzenia służącego odprowadzeniu ścieków (zbiornik bezodpływowy) na inny jego rodzaj (przydomowa oczyszczalnia ścieków). Przypomnienia w związku z tym wymaga, iż zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę nie wymaga pozwolenia na budowę, a zgłoszenia (art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego). W wyroku z dnia 3 października 2008 r. w sprawie II OSK 1115/2007 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził że „fakt, iż inwestor uzyskał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę domu mieszkalnego, przy czym w projekcie budowlanym przewidziano, że ścieki będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego, nie rodzi takiego skutku, iż budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, na którą w świetle ustawy – Prawo budowlane wystarczające jest dokonanie zgłoszenia, może być zrealizowana dopiero po uzyskaniu zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę lub usunięciu z obrotu prawnego tej decyzji”. Akceptując powołany pogląd NSA, wskazać należy, iż pozwolenie na budowę jakim legitymuje się inwestorka dotyczy budowy domu jednorodzinnego, a nie zbiornika bezodpływowego na ścieki. W projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę domu jednorodzinnego zbiornik taki został ujęty jako urządzenie niezbędne do gromadzenia ścieków. W takiej sytuacji zamiar budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, jedynie jako pewna modyfikacja rozwiązania kwestii odprowadzania ścieków, nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (art. 36a Prawa budowlanego). Podzielając stanowisko wyrażone przez NSA w powołanym wyroku, za przekonywujący uznać należy pogląd, iż w sytuacji gdy ustawodawca zadecydował o tym, że inwestycja w postaci przydomowej oczyszczalni ścieków, o wskazanych w przepisie parametrach, że względu na jej charakter nie musi być realizowana na podstawie pozwolenia na budowę, lecz wystarczające jest jej zgłoszenie organowi architektoniczno-budowlanemu, to oczywiste jest, że nie można wymagać od inwestora, aby zamiast dokonać zgłoszenia, wystąpił o zmianę decyzji w sprawie pozwolenia na budowę. Nałożenie na inwestora takiego obowiązku pozostaje w wyraźnej sprzeczności z wolą ustawodawcy (vide: uzasadnienie powołanego wyroku NSA). Analogiczne poglądy wyrażone zostały w wyrokach WSA w Gdańsku z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawach II SA/Gd 843/2008 i z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie II SA/Gd 181/2009 oraz w wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie II SA/Go 42/2010 – wszystkie cyt. orzeczenie dostępne: orzeczenia.nsa.gov.pl).
Polecam również ostatni mój wpis poświęcony tematyce istotnych i nieistotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego: http://prawobudowlane-blog-buniak.pl/istotne-i-nieistotne-odstepstwa-od-zatwierdzonego-projektu-budowlanego/.

Pozdrawiam.

Odpowiedz

Agnieszka Grudzień 10, 2014 o 12:41

witam,
mam problem dotyczący interpretacji następującego odstępstwa. Inwestor wybudował budynek wyższy o 1,5 m niż dopuszcza to m.p.z.p. Posiadał prawomocną decyzję na budynek zgodny co do założeń planu, jednakże w trakcie budowy dokonał istotnej zmiany i podwyższył kolejno każda z kondygnacji. Nie zatwierdził projekty zamiennego jako że byłby on niezgodny z założeniami m.p.z.p. Nadzór budowlany dokonał kontroli i jedynie wstrzymał prace budowlane. Czy tak powinien zachować się nadzór czy w opisanym wypadku mamy do czynienia z samowolą budowlaną i jedynym prawidłowy rozwiązaniem była decyzja o rozbiórce częściowej budynku ? Dodatkowo inwestor pomimo wstrzymania prac nadal realizuje proces budowlany wewnątrz budynku – jaki są tego konsekwencję i czy nadzór ma obowiązek kontroli takich spraw? Z góry dziękuje za odp. i pomoc

Odpowiedz

Damian Buniak Grudzień 10, 2014 o 13:04

Dzień dobry,
mamy do czynienia z samowolą budowlaną.
Nadzór budowlany zachował się prawidłowo wstrzymując inwestycję.
Jeżeli inwestor będzie kontynuował prace pomimo ich wstrzymania, to powinien się spodziewać nakazu rozbiórki samowoli.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Agnieszka Grudzień 10, 2014 o 14:09

witam ponownie, dziękuję za szybka odp. Jeszcze jedno na jakiej podstawie w takim wypadku nadzór powinien wstrzymać budowę – czy może tutaj zastosować działanie naprawcze? Inwestor w żaden sposób nie może uzyskać zatwierdzenia projektu zamiennego w aktualnym stanie prawnym, w związku z czym jak a powinna być decyzja w tej sprawie zgodnie z prawem budowlanym ? Czy aktualna decyzja o pozwoleniu na budowę powinna być niezwłocznie wycofana z obrotu prawnego?

Odpowiedz

Damian Buniak Grudzień 11, 2014 o 08:40

Pani Agnieszko,
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przed wydaniem decyzji o usunięciu samowoli ma obowiązek umożliwić inwestorowi zalegalizowanie samowoli budowlanej. Jeżeli inwestor nie chce legalizować lub nie ma możliwości zalegalizowania samowoli, bo np. nie pozwalają na to przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym, to wówczas nadzór wydaje decyzję o rozbiórce samowoli. Natomiast, gdy prace są kontynuowane pomimo ich wstrzymania, to wówczas postępowania naprawczego nie będzie – będzie wydana decyzja o rozbiórce.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Wojciech Styczeń 8, 2015 o 16:53

Witam.
Prosiłbym o Pana interpretację jak należy rozumieć paragraf 36a ust. 5 punkt 1 Prawa Budowlanego mówiący, że nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy „zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu”. W poruszanych na tej stronie przypadkach kwalifikuje się np. przesuniecie budynku jako zmiana należąca do zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu i z tym się zgadzam. Ale zmiana taka tylko należy do zakresu objętego projektem zagospodarowania a w istocie nie zmienia tego zakresu (nie powiększa go, nie zmienia jego kształtu) a chyba istotą tego punktu projektu budowlanego jest aby zmiana nie dotyczyła zakresu projektu zagospodarowania a nie jego „treści”. ? W związku z czym należało by uznać możliwość takiej zmiany za nieistotną (przy spełnieniu innych warunków)?

Odpowiedz

Damian Buniak Styczeń 9, 2015 o 10:03

Dzień dobry ,
art. 36 a ust. 5 pkt 1 Prawa budowlanego zinterpretował Wojewódzki Sąd Administracyjnego w Lublinie w wyroku z dnia 12 października 2010 r., II SA/Lu 362/2010: „W świetle art. 36a ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.), zmiana usytuowania obiektu budowlanego na działce, a więc i zmiana odległości tego obiektu od granic działek sąsiednich stanowi istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego, gdyż zmiana taka należy do zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu i wymagane jest do tego uzyskanie przez inwestora decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. W sytuacji, gdy inwestorzy zmian tych dokonali bez takiej decyzji, organ nadzoru budowlanego ma obowiązek wszcząć postępowanie naprawcze, o którym mowa w art. 50 i 51 ustawy w celu zalegalizowania dokonanych robót. Zalegalizowanie nie jest jednak możliwe, gdy zmiany zostały dokonane z naruszeniem warunków technicznych czy przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Wojciech Styczeń 9, 2015 o 21:07

Witam.

Dziękuję za szybką odpowiedz. Znam to orzeczenie sądu ale nie mogę się do niego przekonać, ponieważ wiele razy w swojej praktyce zawodowej (kierownik budowy branży drogowo-mostowej) w uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru kwalifikowaliśmy takie zmiany jak np. zmiana lokalizacji słupów oświetleniowych, zmiana trasy infrastruktury technicznej, zmiana geometrii rond itp. jako nieistotne (nawet gdy znajdowały się poza pasem drogowym). Definicje zakresu zagospodarowania podano również w wyroku NSA z dnia 27 stycznia 2011 II OSK 185/10 cyt: „W szczególności organ podkreślił, iż nie uległ zmianie zakres objęty projektem zagospodarowania terenu, ponieważ wykonany został obiekt budowlany, tj. droga opisana jako droga dojazdowa M-1 wraz z urządzeniami technicznymi – murami oporowymi, urządzeniami odwadniającymi drogę: kanalizacją opadową, studzienkami wodościekowymi, korytkami ściekowymi, przepustami.”. Moim zdaniem zupełnie nie rozsądne byłoby uznanie np. przesunięcie ławeczki albo nawet studni w obrębie własnej dodajmy dużej działki (dużej w takim stopniu aby urządzenia te nie oddziaływały na działki sąsiednie) jako zawsze istotne i wymagające zmiany pozwolenia na budowę. Zmiana odległości przesuniętego obiektu od działek sąsiednich nie jest w żaden sposób przesłanką do kwalifikowania odstąpienia jako istotne – brak takich zapisów w prawie budowlanym. Dlatego poszukuję orzecznictwa, opinii, interpretacji itp które potwierdziłoby słuszność mojego rozumowania lub jednoznacznie przekonały mnie że niestety niczego co pokazane na projekcie zagospodarowania terenu bez zmiany pozwolenia nie da się ruszyć. Będę wdzięczny za dalszą pomoc.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Damian Buniak Styczeń 12, 2015 o 09:13

Panie Wojciechu, co do zasady zgadzam się z Pana interpretacją, ale moje doświadczenie w tej materii jest takie, że organy nadzoru budowlanego często zbyt legalistycznie podchodzą do przesunięcia przysłowiowej „ławeczki” – pozostaje wówczas walka w sądach administracyjnych.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Wojciech Styczeń 12, 2015 o 16:22

Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
Należy jeszcze zaznaczyć że wszelkie zmiany w pasie drogowym można uznać za nieistotne (nawet te ingerujące w zagospodarowanie terenu) jeśli nie zmienia się podstawowych parametrów technicznych obiektu według ustawy drogowej. niestety nie dotyczy to zwykłych inwestycji i rzeczywiście należy bardzo dokładnie popracować nad projektem zagospodarowania terenu żeby później nie trzeba było dokonywać zmian – chyba jedyna rada.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Damian Buniak Styczeń 12, 2015 o 16:38

Ja również dziękuję za Pana komentarz 🙂

Odpowiedz

Joanna Styczeń 11, 2015 o 21:31

Panie Damianie,
czytałam wiele Pana wpisów i nie ukrywam, że dały mi bardzo dużo do myślenia. Jestem obecnie w dosyć skomplikowanej sytuacji, gdyż mój dziadek w latach 70-tych wybudował dwupiętrowy dom. Było pozwolenie na budowę, nadzór budowlany,mapa z geodezji, projekt- jednak był to projekt na dom parterowy a w efekcie zbudowano 2 kondygnacje. Dziadek zmarł wiele lat temu. Budowa nie została odebrana jednak został wzniesiony budynek w stanie surowym, pokryty dachem, wstawiono okna i tak zostało do dziś. Co można zrobić w obecnej sytuacji aby móc ten dom wykończyć i zacząć legalnie go użytkować? Czytałam u Pana wpisy na temat kary i opłaty legalizacyjnej. Mam 23 lata i staż za 800 zł- boję się, że ten dom spowoduje ogromne kłopoty finansowe.

Odpowiedz

Damian Buniak Styczeń 12, 2015 o 09:17

Dzień dobry,
powinna Pani (lub ktoś kto odziedziczył nieruchomość) zacząć od wyprostowania kwestii związanej z samowolą budowlaną.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Joanna Styczeń 12, 2015 o 11:16

Panie Damianie a czy mogą nałożyć na mnie karę jeśli było to w tak odległym czasie? Jest takie coś jak przedawnienie? Problem tkwi w tym czy przyjmować taki spadek bo chciałabym wyprostować te sprawy i wykończyć dom aby wszystko było zgodnie z prawem, jednak jeśli na początek miałabym dostać 50 tys kary za legalizację samowoli to nie jestem w stanie w najbliższych latach uzyskać takiej kwoty i jest to wydaje mi się nie opłacalne.

Odpowiedz

JACEK Kwiecień 18, 2015 o 09:19

Witam, mam pytanie, jak postąpić i jak zakwalifikować przesunięcie domu 2 m bliżej granicy działki niż w projekcie, podkreślić tu należy iż wymiary domu i cały budynek został wykonany zgodnie a planem i pozwoleniem nie przekraczając działki na którą było wydane pozwolenie na budowę. Przesunięcie wynikło z tego iż projektant usytuował dom na dużym spadku terenu i inwestor przesunął go w jedną stronę gdzie teren był równy. W związku z tym została zmniejszona odległość od granicy z jedną działką. Podkreślę iż działka ta jest również moją własnością jest nie zabudowana i ma takie same warunki planu zagospodarowania przestrzennego ja działka na której jest wybudowany w/w dom. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie bo w pozwoleniu na budowę mam wymieniona tą działkę jak na którą będzie oddziaływała budowa.

Odpowiedz

Damian Buniak Kwiecień 21, 2015 o 08:35

Proszę przeczytać powyższy wpis.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Marek Czerwiec 3, 2015 o 21:09

Witam, rozpocząłem budowę domu. Mam wszystkie pozwolenia. W trakcie budowy domu zmieniła się granica, została ona przesunięta o 1,5 metra w wyniku sprawy sądowej. Teraz mój dom znajduje się nie 3 metry tylko 1,5 metra od granicy ale nadal trwa budowa. Co w takiej sytuacji?

Odpowiedz

Damian Buniak Czerwiec 16, 2015 o 10:18

Dzień dobry,
ciekawa sprawa, dziwne, że sąd nie wziął pod uwagę przepisów prawa budowlanego. Proszę pamiętać, że pomimo rozstrzygnięcia sądu (cywilnego) dalej Pana obowiązują przepisy prawa budowlanego.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Grzegorz Czerwiec 16, 2015 o 10:06

Czy przesunięcie studni i oczyszczalni o kilka metrów jest samowolą budowlaną?

Odpowiedz

Damian Buniak Czerwiec 16, 2015 o 10:12

Może być tak potraktowane przez nadzór budowlany.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Ewa Październik 7, 2015 o 09:39

Witam,
mam pytanie, jesteśmy w trakcie realizacji galerii handlowej. Ocieplenie budynku ma zostać pogrubione o 2-3cm czy w tym przypadku potrzebne jest uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę czy mieści się to może w jakichś granicach tolerancji wykonania robót … (np. na robotach żelbetowych możemy mieć 2cm odchyłki na wysokości budynku) ??
Pozdrawiam,
Ewa

Odpowiedz

Damian Buniak Październik 8, 2015 o 08:20

Dzień dobry,
wszystko będzie zależało od okoliczności sprawy. Proszę na ten temat poczytać w tym poście: http://prawobudowlane-blog-buniak.pl/istotne-czy-nieistotne-odstapienie-od-zatwierdzonego-projektu-budowlanego/
Pozdrawiam

Odpowiedz

Jan Październik 24, 2015 o 20:18

Witam w trakcie budowy domu parterowego, stwierdziłem z żoną żeby zaadaptować poddasze. Wprowadziliśmy zmiany w projekcie tzn. Strop drewniany zastapilismy stropem monolitycznym i domurowalismy ściankę kolankowa. Wszystko zgodnie z warunkami zabudowy. Projekt zamienny został przygotowany i teraz na zimę będziemy wnosić o zmianę pozwolenia na budowę(by przez okres zimowy przejść procedury z tym związane). tylko że mamy już wybudowany budynek po dach. Czy w czasie postępowania mogą zostać nam narzucone jakieś kary? Wybudowalismy bo wiadomo czas a nie chcieliśmy wstrzymywac prac w okresie letnim.

Odpowiedz

Damian Buniak Październik 26, 2015 o 09:13
andrzej Luty 10, 2016 o 15:38

Dzień dobry.
Pytanie dotyczy budynku zabytkowego.
W projekcie budowlanym istnieją projekty instalacji sanitarnych i elektrycznych. Czy nie wykonanie tych instalacji lub wykonanie szczątkowe jest zmianą istotną czy nieistotną? Czy nadzór w tym konserwator mogą nie dokonać odbioru budynku z powodu nie wykonania tych instalacji tak jak przewidywał to projekt budowlany z zatwierdzeniami konserwatora?
Proszę o opinię
Pozdrawiam

Odpowiedz

Damian Buniak Luty 22, 2016 o 09:10

Dzień dobry – może ! Pozdrawiam

Odpowiedz

Tomasz Luty 17, 2016 o 23:08

Dzień dobry
Chciałbym sie dowiedzieć czy jeżeli w projekcie zagospodarowania działki jest wrysowany basen przydomowy,a w trakcie realizacji inwestor chciałby z niego zrezygnowac, czy jest to zmiana istotna czy nieistotna ?

Odpowiedz

Damian Buniak Luty 22, 2016 o 09:25

Dzień dobry, nie wiem jak organ do tego podejdzie, ale znam przypadki, że w takich sytuacjach uznawał taką zmianę za istotną. Pozdrawiam

Odpowiedz

Ewelina Luty 21, 2016 o 16:21

Dzień dobry, chciałam się Pana poradzić a mianowicie chodzi mi o domek jednorodzinny piętrowy z lat 70 tych. Jedyne dokumenty jakie posiadam to są plany i pozwolenia na budowę oraz jakiś odbiór kominów.Ostatnio jak przeglądałam plany zauważyłam ze pomieszczenia wewnątrz są inaczej rozmieszczone ale zachowana jest ta sama ilość pomieszczeń a mianowicie na parterze jest kuchnia 2 pokoje łazienka klatka schodowa a na górze taki sam rozstaw mieszkań jedno nad drugim tej samej wielkości co na dole a na projekcie są inaczej rozmieszczone czy to może być jakiś problem? Budynek na zewnątrz ma takie same wymiary jak na projekcie 8 m na 8,50 czyli z zewnątrz się zgadza ale co z tym środkiem.Nie mam możliwości zapytania się rodziców jak to było gdyż rodzice już nie żyją a ja w przyszłości chciałabym sprzedać ten budynek. Nie wiem również jak to w latach 70 tych było z odbiorem budynku bo mam jeszcze jedynie jakiś dokument ”zwany protokół przystosowania adaptacji budynku ” z podpisem ale bez żadnych pieczątek czy to może być to ? Dodam ze rodzice w domu byli zameldowani a ja jestem do dzisiaj. Bardzo proszę o odpowiedz i podpowiedz gdzie można się coś na ten temat dowiedzieć. Pozdrawiam

Odpowiedz

Damian Buniak Luty 23, 2016 o 08:41

Dzień dobry, proszę się tym nie przejmować.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ewelina Luty 23, 2016 o 10:09

Dziękuje bardzo za odpowiedz. Myślałam ze będzie z tym jakiś problem. Pozdrawiam

P.S Bardzo ciekawy blog, dzięki Panu można dowiedzieć o wielu ciekawych rzeczach.

Odpowiedz

Marcin Marzec 16, 2016 o 19:40

Dzień dobry,
czy po zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę można zmienić lokalizację przydomowej oczyszczalni ściekow? Architekt zaprojektował na froncie posesji a chciałbym ją przenieść na tył budynku. Zmiana polega wyłącznie na zmianie lokalizacji. Jak to przeprowadzić? Pozdrawiam

Odpowiedz

Damian Buniak Kwiecień 6, 2016 o 10:29

Dzień dobry, pisałem już o tym na blogu – proszę poczytać.
Pozdrawiam

Odpowiedz

MARCIN Marzec 17, 2016 o 13:22

Witam

W wyniku Analizy Urbanistycznej mam okreslone warunki zabudowy a
jedna rzecz mnie martwi najbardziej
Analiza :W obszarze analizowanym występują budynki przykryte dachami stromymi dwuspadowymi , wielospadowymi i kopertowymi o kącie nachylenia połaci głównych od 35-50 stopni oraz budynki przykryte dachami płaskimi .Dla planowanego budynku mieszkalnego ustala sie dach stromy dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 35-45 stopni

Interesuje mnie budowa domu parterowego . Bez poddasza.Mam juz kilka wybranych projektów . Większość z nich ma w projekcie dach o nachyleniu 25 stopni . Mógłbym ewentualnie przeprojektowac dach by osiągnął wartość do max 30 stopni by bryłanie traciła na uroku
Pytanie brzmi czy jest szansa by wystąpić o nowe warunki i uzyskac w nich pozwolenie na np.27,28 stopni bez większych problemów, czy to raczej loteria ? czy zbudować dom z 30 stopniowym nachyleniem dachu i będzie to małe odstępstwo

Dodam że ziemie jeszcze nie kupiłem tylko ustalam parametry inwestorski do swoich potrzeb . Analizę otrzymał aktualny właściciel .
Ziemia mi odpowiada pod kazdym względem , ten kąt to jedyne co mnie wstrzymuje przed kupnem

Odpowiedz

Damian Buniak Marzec 31, 2016 o 09:03

Na nowe warunki zawsze jest szansa. Natomiast wybudowanie domu z nachyleniem 30 stopni może być uznane za istotne odstępstwo. Pozdrawiam

Odpowiedz

Kamil Kwiecień 3, 2016 o 18:56

Czcigodny Panie Mecenasie.

We właściwym organie została zgłoszona budowa wolno stojącego parterowego budynku gospodarczego o powierzchni 25 m.kw. (5×5 m.) (zgodnie z rysunkami technicznymi). Organ nie wniósł sprzeciwu. Po stosownym okresie oczekiwania wynajęliśmy firmę która w oparciu o rysunki techniczne pastwiła w/w budynek. Budynek posadowiony został zgodnie z naniesionym szkicem na mapie zasadniczej i z zachowanymi odległościami znajdującymi się w zgłoszeniu. Elewacje, kształt, wysokość itp. również są zgodne z rysunkami w zgłoszeniu. Po fakcie (czyli po wybudowaniu) stwierdziliśmy (odległość między miejscem zamieszkania a inwestycją to ok. 500 km i nie byliśmy obecni podczas samego procesu budowy), że budynek jest większy z jednej strony o 70 cm. Czyli jego wymiary wynoszą 5×5,7 (w zgłoszeniu-5×5). Faktem jest, że przepisy prawa budowlanego ustalają górną granicę wymiarów budynku gospodarczego objętego zgłoszeniem na 35 m.kw. Czyli tego dopuszczalnego „limitu” ustawowego nie naruszyliśmy. Nie zmienia to jednak faktu, że budynek jest niezgodny z treścią zgłoszenia o 70 cm. Szanowny Panie Mecenasie. Jak owa sytuacja wygląda w świetle prawa? Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Damian Buniak Kwiecień 7, 2016 o 12:34

Dzień dobry,
w orzecznictwie różne są poglądy na przekroczenie granic dokonanego zgłoszenia. Moim zdaniem jeżeli nie naruszył Pan przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym lub przepisów technicznych, to sprawa jest do wybronienia.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Kamil Kwiecień 7, 2016 o 22:42

Panie Mecenasie.

Bardzo dziękuję za odpowiedź. Dzięki Panu wiem przynajmniej, że nie jestem na z góry przegranej pozycji. W Starostwie powiedziano mi wprost, aby się nie przejmować takim drobiazgiem, ponieważ dla nich najważniejsza jest górna granica określona w przepisie, czyli 35 m.kw. (czyli kwestia zgłoszenie a pozwolenie). Wolałem jednak zapytać, ponieważ bywa i tak, że Starostwo jedno, a PINB co innego 🙂

Raz jeszcze dziękuję i pozdrawiam.

Odpowiedz

Damian Buniak Kwiecień 8, 2016 o 10:55

Problem, który Pan poruszył nie jest do końca rozstrzygnięty w sądach administracyjnych, które kontrolują działanie m.in. organów nadzoru budowlanego. Zarówno sądy jak i organy różnie do tego podchodzą – dlatego gdyby coś się działo z tą sprawą, to proszę informować.
Zresztą wkrótce umieszczę wpis na ten temat.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Kamil Kwiecień 8, 2016 o 20:17

Oczywiście, Panie Mecenasie. Na bieżąco przeglądam Pański blog i w przypadku wystąpienia jakichś „nowości” na pewno się odezwę.

Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

zbigniew Kwiecień 8, 2016 o 23:32

Dzien dobry chcialbym dobudowac do domu 25 m.kw.pomieszczenia gospodarczego ,czy moge najpierw wybudowac a pozniej zglosic inwestycje

Odpowiedz

Damian Buniak Kwiecień 11, 2016 o 08:55

nie

Odpowiedz

Monika Kwiecień 18, 2016 o 18:43

Witam
Mam poważny problem dostaliśmy pozwolenie na budowę budynku gospodarczo garażowego z dachem dwuspadowym, a nasz budynek jest z dachem cztero spadowym czyli niezgodny z planem zagospodarowania przestrzennego, który dla budynków gospodarczych przewiduje tylko obecnie dachy dwu spadowe. Mieliśmy kontrolę z nadzoru budowlanego oczywiście prace wstrzymano. Czy istnieje jakikolwiek sposób na legalizację budynku który już stoi dodam iż budynek mieszkalny mamy również z dachem wielospadowym i całość dobrze wygląda.Bardzo proszę o pomoc czy coś jeszcze może powstrzymać przed rozbiórką. Pozdrawiam Monika

Odpowiedz

Damian Buniak Kwiecień 19, 2016 o 08:49

Legalizuje się budynki, które już stoją. Organ (nadzór budowlany) ma obowiązek umożliwić legalizację obiektu, jeśli oczywiście jest ona możliwa. Czasami jest tak, że nadzór budowlany błędnie uznaje, że nie jest możliwa i wówczas pozostaje odwoływanie się od jego rozstrzygnięć.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Natalia Maj 3, 2016 o 18:00

Dzień dobry,
mam taki problem, dziedziczę działkę na której mój nieżyjący już dzisiaj dziadek ponad 20 lat temu rozpoczął budowę domu. Ze względu na chorobę dom ukończono na etapie fundamentów. Niestety kolejnym problemem jest to że dom nie był budowany według zgłoszonego projektu. Czy istnieje możliwość uregulowania prawnego takiej samowoli, żeby doprojektować dom pod istniejące już fundamenty?
Pozdrawiam Natalia

Odpowiedz

Tomasz Czerwiec 8, 2016 o 17:34

Witam,
wykonywany jest projekt z decyzją o pozwoleniu na budowę w obiekcie zabytkowych.
W trakcie realizacji robót wystąpiła zmiana lokalizacji sieci instalacji kanalizacji jak i zmiana lokalizacji sieci elektroenergetycznej na zewnątrz obiektu (dziedziniec). Zmiany wymuszają aktualizację mapy zasadniczej. Czyli czy konieczność aktualizacji mapy zasadniczej z naniesieniem zmian sieci kanalizacji i elektrycznej jest zmianą istotną czy nieistotną ? Wobec czego czy wymaga zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę ?

Odpowiedz

Sławomir Lipiec 23, 2016 o 20:41

Czy bez korekty projektu posadowienia Biologicznej Przydomowej Oczyszczalni Ścieków mogę ją przesunąć w inne miejsce o ok. 10 m ze względu na trudne warunki w gruncie , Budowa na zgłoszenie , wszystkie zgody i pozwolenia .

Pozdrawiam SŁAWEK

Odpowiedz

KAROL Sierpień 15, 2016 o 11:13

Dzień Dobry
Mam problem. Miałem projekt z częściowym podpiwniczeniem jednak na etapie wykopów pod dom stwierdziłem że niepodpiwniczenie pozostałej 1/3 części budynku będzie nie ekonomiczne wobec tego postanowiłem zrobić piwnice pod całością domu nie zmieniając projektu. Dom jest już na etapie tynków i wylewek nie zgłoszony jeszcze do odbioru. Czy mogę jeszcze zalegalizować ten proceder? jak to zrobić? i czy na tym etapie mogę zrobić to bezboleśnie czyli bez kar? (Może projekt adaptacyjny zastępczy i znowu zgłosić o pozwolenie czy sam już nie wiem)

Odpowiedz

Damian Buniak Wrzesień 6, 2016 o 08:24

tak

Odpowiedz

Piotr Wrzesień 18, 2016 o 14:01

Dzień dobry,
W wyniku błędu geodety punkt zero budynku jednorodzinnego został oznaczony o 13 cm za wysoko w porównaniu z zatwierdzonym projektem budowlanym (wg geodety sąsiada, który wychwycił błąd – o 17 cm za wysoko – podobno w wyniku przyjęcia złego systemu pomiarowego). Dom jest obecnie w stanie surowym otwartym. Mój projektant stwierdził, że jest to odstąpienie nieistotne i taki zapis zamierza nanieść w dzienniku. Czy ma rację? Jakie ewentualnie z tego tytułu roszczenia mogą mieć do mnie sąsiedzi, a jakie ja względem nierzetelnego geodety? Dodatkowo dodam, że według ostatecznych projektów budowlanych sąsiedzi mieli zero swojego budynku o 21 cm niżej, a teraz już o 34-38 cm.
Z góry dzękuję za odpowiedź, Piotr.

Odpowiedz

Damian Buniak Wrzesień 19, 2016 o 09:16

Dzień dobry,
ja bym to zakwalifikował jako nieistotne odstąpienie.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Marek Wrzesień 22, 2016 o 22:19

Witam.
Mam podobny problem. Geodeta w 2009 roku wyznaczył zero budynku opierając przyrząd na starym betonowym słupku geodezyjnym. Dzisiaj w miejscu słupka jest droga, a pomiar nowoczesnym przyrządem z GPSem wykazuje odchyłkę zera na 22 cm. Czy przy odbiorze budynku o wysokości 9 m może być to kwestionowane przez nadzór budowlany ?

Odpowiedz

Karolina Październik 19, 2016 o 11:24

Witam, własnie na mojej budowie była kontrola nadzoru budowlanego, okazało się zę budowlaniec podnios sobie samowolnie wysokosc kalenicy o 3 pustaki, z czym wiaze się ze zmienila sie kabatura dachu. Kierownik tego nie zauwarzył , my jako inwestorzy nawety nie wiedzielismy ze tak ma nie byc. Zlecono inwenteryzacje moejego budynku. Jakie beda konsekwencje tej zmiany?

Odpowiedz

Damian Buniak Październik 24, 2016 o 09:51

Dzień dobry,
za istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego odpowiedzialność administracyjną (przed nadzorem budowlanym) ponosi inwestor.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Marcin Październik 28, 2016 o 10:15

Witam. Jesteśmy z moją żoną i moim ojcem współwłaścicielami działki zabudowanej. Na działce stoją budynki gospodarcze + budynek jednorodzinny mieszkalny użytkowany pobudowany w latach 80. W tym roku z racji że działki nie dało się podzielić (warunku miejscowego planu na to nie pozwalały, brakowało powierzchni w terenie zabudowy, która jest ustalona w naszej miejscowości na 1500m) na podstawie zgłoszenia pobudowaliśmy drugi dom na tej wspólnej działce. Obecnie stan surowy zamknięty. Od początku zamiar był taki żeby nieruchomość podzielić na podstawie Art.95 Ustawy o Gosp. Nieruchomościami. Czyli sądowy podział zgodny z tym co między sobą ustalimy do prawidłowego korzystania z budynków na działce. Temat podziału chcemy rozpocząć jak najwcześniej ponieważ na działce jest przyłącze energetyczne pociągnięte do obecnie zamieszkałego domu, drugiego przyłącza do tej samej działki Zakład Energetyczny nam nie chce zaprojektować jedynie rozbudowę obecnego. Czego ze względów organizacyjnych byśmy nie chcieli (chcemy drugą skrzynkę i niezależne przyłącze). W tym momencie pojawia się kilka wątpliwości. Kiedy można rozpocząć proces zniesienia współwłasności i podział działki na dwie, czy etap budowy ze stanem surowym zamkniętym daje już taką możliwość? Jeśli tak to dalszy znak zapytania czy wydane zezwolenie za budowę na podstawie zgłoszenia które było wnioskowane na działkę pierwotną tą obecną nie podzieloną, a jak zostanie podzielona to dom w stanie surowym będzie na innej działce – co z odbiorem budynku kiedy ja z żoną po ewentualnym podziale będziemy właścicielami jednej działki (innej niż w zgłoszeniu na budowę) a mój ojciec tej drugiej działki z jego domem, a działki tej pierwotnej już nie będzie. Czy nie będzie problemu z odbiorem i jakie zmiany będą wymagane przy zawiadomieniu zakończenia budowy w przyszłości. Dodam jeszcze że działka ma takie wymiary, że zaprojektowanie zagospodarowanie nie zostanie zaburzone po podziale. Proszę o pomoc w rozwikłaniu naszej sytuacji. Z góry dziękuję.

Odpowiedz

Sylwia Październik 31, 2016 o 14:53

Dzień dobry.

Mam do Pana. Mianowicie chodzi o dom, który już stoi i jest zamieszkawany (jest nawet meldunek i nr porządkowy budynku). Został wybudowany niezgodnie z projektem:
– powiększono jeden z pokoi na piętrze zamiast zrobienia balkonu,
– na parterze pod balkonem, w miejscu w którym wg projektu miało być miejsce na samochód (taka wiata) dobudowano dwie ściany przez co utworzono dodatkowe pomieszczenie.
Dodam, że budynek uzyskał pozwolenie na budowę w latach 90 ale po wybudowaniu nie miał odbioru geodezyjnego.
Czy takie odstępstwa są karalne? Jak można naprawić błędy?

Pozdrawiam
Sylwia

Odpowiedz

Damian Buniak Listopad 17, 2016 o 09:13
Sylwia Listopad 17, 2016 o 09:19

Dziękuję Panu za pomoc.

Odpowiedz

Małgorzata Listopad 30, 2016 o 21:21

Witam, mam pytanie,a nawet poważną sprawę :/ Budynek był stawiany w latach 1986-1990 już były zakończone wszystkie sprawy. Sęk w tym że plan był na budynek gospodarczy (garaż, obora itp.) natomiast w jednej jego części został zrobiony mieszkalny, gdzie w żadnym planie nie ma o nim wzmianki. do tego wszystkiego Budynek wizualnie odbiega od tego co jest wyrysowane w planie(gdzie indziej okna, drzwi, wrota) i myślę, że niektóre jego wymiary też są różne. Nie ma dziennika budowy, co można z tym wszystkim zrobić żeby wyprostować ta sprawę,jakie konsekwencję są z tym zwiazane. Prosze o poradę i pozdrawiam.

Odpowiedz

darek Grudzień 10, 2016 o 03:00

Witam i pozdrawiam mam pytanie a właściwie dwa pierwsze chce kupić dom który ma inwentaryzacje geodezyjną pozwolenie na użytkowanie pozwolenie na budowę brak projektu czy projekt jest konieczne potrzebny ? Pozwolenie na 103 m a inwentaryzacje na 115 m skąd ta różnica. Pytanie drugie jeżeli ganek jest samowolą i np dach ma zle parametry a garaż jest o metr większy to legalizacja będzie kosztować 3 × 50 000 pozdrawiam

Odpowiedz

Ludwik Grudzień 11, 2016 o 10:28

Dzień dobry.
Mam nakaz rozbiórki koryt i jednocześnie przywrócenia do poprzedniego stanu rów. Wymiary wyliczono (zmierzono szerokość między dwoma kreskami)na podstawie projektu zagospodarowania działki. Czy mogę podważyć taki sposób wyliczenia? Tym bardziej, że różnica między stronami wynosi kilka dziesiątek mm, a każda dziesiątka to 10cm w realu.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Ludwik Grudzień 11, 2016 o 10:37

Dzień dobry.
Mam nakaz rozbiórki koryt i jednocześnie przywrócenia do poprzedniego stanu rów. Wymiary wyliczono (zmierzono szerokość między dwoma kreskami)na podstawie projektu zagospodarowania działki. Czy mogę podważyć taki sposób wyliczenia? Tym bardziej, że różnica między stronami wynosi kilka dziesiątek milimetra, a każda dziesiątka to 10cm w realu.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Damian Buniak Grudzień 20, 2016 o 08:25

Proszę próbować.

Odpowiedz

Ludwik Grudzień 20, 2016 o 09:31

Bardzo dziękuję za odpowiedź… i wesołych świąt.

Odpowiedz

Damian Buniak Grudzień 20, 2016 o 09:55

wzajemnie !

Odpowiedz

Grażyna Grudzień 12, 2016 o 23:05

Witam,
Rodzice mają dom piętrowy z poddaszem. Dach jest lekko spadzisty na jedną stronę. Dom ma wys. 9 m. W MPZP wys. Domu to 9m. Chcielibyśmy zagospodarować strych na pomnik. mieszkalne. W tym celu należy podwyższyć budynek o 50 cm. Czy jest to możliwe skoro w MPZP dopuszczalna wysokość to 9 m?. Jeśli istnieje taka możliwość , to co należy zrobić?

Odpowiedz

Damian Buniak Styczeń 9, 2017 o 10:32

Nie – pozdrawiam

Odpowiedz

Tomasz Grudzień 15, 2016 o 08:45

witam chciałem się dowiedzieć co może grozić gdy przesunąłem dom od granic działki miało być 6 m jest 4 m i od drogi miało być 16,5 m jest 22,5

Odpowiedz

Damian Buniak Styczeń 9, 2017 o 10:48
Malwina Grudzień 18, 2016 o 20:07

Witam,
mam pytanie odnośnie „zmiany istotnej” w następującej sytuacji: jest dom parterowy , o powierzchni użytkowej parteru 75 m2 /ze strychem niemieszkalnym/ , który w wyniku uzyskanego PB ma być rozbudowany o drugą część mieszkalną.
W dokumentacji architektonicznej zatwierdzonej rozbudowy „stara cześć” posiada na rysunku oraz w terenie -wysoki taras/1 m nad ziemią/ o powierzchni 12 m2.
Rozbudowa na dzień dzisiejszy nadal nie jest skończona /stan surowy zamknięty/, PB nadal ważne.
W miedzy czasie inwestor „rozbudowy” adaptuje bez zgody pozostałych współwłaścicieli strych niemieszkalny w „starej części” , zajmując go na mieszkanie /brak wymaganej wysokości, brak odpowiedniego stropu nad parterem/ i wydziela tam dodatkowo łazienkę…Wszystko nielegalnie.
Wyburza również bez niczyjej zgody wysoki taras.

Czy opisane zmiany : wyburzenie tarasu /zmiana kubatury zabudowy -a zatwierdzony projekt rozbudowy/ oraz użytkowanie strychu niemieszkalnego bez legalizacji sposobu użytkowania / powierzchnia mieszkalna…zwiększyła się o 40 m2/ – są zmianami -istotnymi- w stosunku do uzyskanego wcześniej PB i czy wymagają zmiany PB ?
co ewentualnie może za to grozić ?
proszę o odpowiedż, sprawa b.ważna

pozdr.

Odpowiedz

Damian Buniak Styczeń 9, 2017 o 10:59
Tomasz Grudzień 20, 2016 o 20:26

witam chciałem się dowiedzieć co może grozić gdy przesunąłem dom od granic działki miało być 6 m jest 4 m i od drogi miało być 16,5 m jest 22,5.dodam jeszcze że dom jest gotowy do odbioru technicznego

Odpowiedz

Damian Buniak Styczeń 10, 2017 o 10:37
Renata Styczeń 13, 2017 o 22:05

Dobry wieczór,
w warunkach zabudowy wysokość kalenicy to 9m, a w zakupionym projekcie jest 9,07m czy jest to istotna zmiana?

Odpowiedz

Agnieszka Luty 13, 2017 o 23:47

Panie Mecenasie, lokalne społeczeństwo walczy z inwestorem który wystąpił o zmianę pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej z powodu zmiany wysokości i konstrukcji wieży i zmiany generatora- z tego powodu że projektant zakwalifikował zmianę konstrukcji i wysokości wieży jako istotne odstępstwo. Inwestor zastosował inne rozwiązanie stopy fundamentowej: Brak piwnicy,inny układ zbrojenia, zmiana średnicy z 18 na 22 metry niż w projekcie pierwotnym, są to typowe rozwiązania dedykowane innej turbinie. Czy jest to istotne odstępstwo? Generalnie powstała nowa budowla:inny fundament inna wieża i inna turbina. Bardzo proszę o odpowiedź.

Odpowiedz

Damian Buniak Luty 17, 2017 o 08:43

Trudno bez dokumentów jednoznacznie określić, czy jest to istotne, czy też nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego, jednakże mając na uwadze Pani krótki opis przychylałbym się do stwierdzenia, że jest to istotne odstąpienie.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Dawid Luty 18, 2017 o 18:14

Panie Mecenasie, moje pytanie dotyczy domu budowanego w latach 50-tych i następnie rozbudowywanym i nadbudowywanym w latach 80-tych, w którym górna kondygnacja (wydzielone w późniejszym okresie mieszkanie z własną KW które chcę odkupić) ma wewnątrz wysokość 2,30 m, zamiast 2,50 m jak było w projekcie rozbudowy. Po zakończeniu prac właściciel złożył w urzędzie zgłoszenie użytkowania (odbiór na podstawie projektu, pozwoleń na budowę i zgłoszenia użytkowania) lecz nie otrzymał zgody/odbioru ani braku zgody na użytkowanie na papierze. Czy sytuacja niezgodnej z projektem rozbudowy wysokości mieszkania jest istotną czy nieistotną zmianą, czy w ogóle jest konieczność zgłaszania takiej sprawy (aby nie mieć po kupnie tego mieszkania problemów natury administracyjno prawnej). Z góry dziękuję za odpowiedź

Odpowiedz

Olek Luty 26, 2017 o 22:17

Witam,
budynek powstał przed 1994 r, brak odbioru budynku, brak pozwolenia na budowe, brak numeru budynku ( posiadam plan i faktury za rozne materialy) w tamtych czasach różnie z tym bylo. Co musze zrobić, żeby go zalegalizować , zaznaczam, że jest to budynek mieszkalny 2 kondygnacyjny – stare budownictwo.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Alex.. Luty 27, 2017 o 18:31

Witam..
Mam pytanie. Dostalem dom po rodzicach aktem darowizny.Dom byl wybudowany w latach 1975 i oddany do uzytku…Byl to dom parterowy stropodach w odleglosci od granicy 3 metry i nie posiada zadnego okna na strone sąsiada.W 1989 roku dom zostal podniesiony o pietro przez ojca i oddany do uzytku .Ojciec nie zyje juz i nie ma na dzien dzisiejszy na to piętro papierow.. W tym roku chce zmienic dach i o bloczek go podniesc i docieplic.. Reszta zostaje bez zmian..bedzie robiony nowy projekt i papiery z nim zwiazane ,czyli mama i z gminy papier o zakospodarowaniu.Pytanie moje takie . Czy jesli dostane pozwolenie na rozbudoowe i firma bedzie mogla rozpoczac prace .to czy w trakcie prac jesli sąsiad np zglosi do nadzoru budowlanego ze pietro bylo postawione bez papierow czy nadzor budowlany moze wstrzymac prace..

Odpowiedz

Damian Buniak Marzec 3, 2017 o 11:39

Jeśli mamy do czynienia z samowolą budowlaną, to pozwolenie na budowę nie może być wydane.

Odpowiedz

Marcin Marzec 3, 2017 o 20:59

Witam.Czy podniesienie poziomu „O”budynku jest zmianą istotną czy też nie?Czy można takiej zmiany dokonać po dostaniu pozwolenia na budowę?

Odpowiedz

Natalia Maj 18, 2017 o 08:36

Witam,
problem dotyczy poziomu posadowienia parteru (rzędna p.p.p.).
Podczas tyczenia budynku geodeta stwierdził, że zgodnie z rzędnymi terenu oraz charakterystycznymi rzędnymi budynku znajdującymi się na mapie do celów projektowych dołączonej do pozwolenia na budowę wejście do budynku wyszło by pod ziemią. Punkty stałe tj. studzienka kanalizacyjna obok naszej działki w rzeczywistości posiada inną rzędną niż na mapie do celów projektowych. Wobec tego budynek został wytyczony zachowując proporcje pomiędzy punktami stałymi a rzędną p.p.p. ale są to inne wartości tych rzędnych. Czy taka sytuacja jest istotnym odstępstwem od zatwierdzonego pozwolenia na budowę i projektu budowlanego ? Ktoś tu popełnił błąd, przypuszczam, że mapa od geodety nie była odpowiednio zaktualizowana stąd te różnice

Odpowiedz

Damian Buniak Czerwiec 6, 2017 o 11:15
Panidomu Czerwiec 22, 2017 o 18:36

Witam. Czy zmiana wielkości 2 okien w sypialniach na większe i nie uwzględnienie tego w projekcje ma znaczenie? Oraz czy jeśli zamiast dachówki zastosujemy blachę to możemy mieć problemy z odbiorem budynku?

Odpowiedz

Darek Czerwiec 29, 2017 o 21:59

Dobry wieczór,
proszę o pomoc, interpretację- w warunkach zabudowy dla obszaru działki widnieje dach czerwony, matowy. W zatwierdzonym projekcie widnieje grafitowy. Od kierownika budowy nie mogę uzyskać jednoznacznej decyzji- moje pytania
1 . jaki kolor dachu jestem zobowiązany zrobić?
2. Czy określenie grafitowy bez dodatkowych informacji pozwala położyć także glazurowany grafitowy?
3. Jeśli kierownik budowy nie określi pisemnie koloru dachówki a w przyszłości nie będzie kwestionował koloru a nawet odbierze wybudowany dom kto odpowiada przed urzędnikami w przypadku zakwestionowania przez nadzór budowlany koloru dachówki?
4 i ostatnie pytanie- czy geodeta otrzymując zlecenie na wznowienie granic działki jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących znaków granicznych czy też wystarcza samo oznaczenie tych punktów np. kolorowymi patyczkami?
będę wdzięczny za odpowiedz
Dariusz Moleda

Odpowiedz

Damian Buniak Sierpień 3, 2017 o 08:52

Pan odpowiada przed nadzorem budowlanym za odstąpienia od warunków pozwolenia na budowę.

Odpowiedz

Justyna Sierpień 23, 2017 o 14:15

Witam serdecznie ,
mam pytanie : Podłoga miała nieobciążać budynku gospodarczego przylegającego do dobudówki więc w projekcie dobudówki były zaplanowane legary i płyta OSB w celu odciążenia dachu budynku gospodarczego, a faktycznie zrobiono wylewkę betonową, która dodatkowo jest grubsza niż powinna. Czy to jest dla inwestora duży problem w razie kontroli? Czy należy to uznać za istotną zmianę?

Odpowiedz

Krystyna Sierpień 31, 2017 o 16:07

Panie Damianie. Mam pytanie czy wybudowany obiekt nie zgodnie z zapisami m.p.z.p. gminy na terennie przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy jednorodzinnej MN pow. zabudowy obiektu pod usługi jest o 420m za duza czy jest to rażące naruszenie prawa i jest podstawą do stwierdzenia nie waznosci pozwolenia na budowę .

Odpowiedz

Damian Buniak Wrzesień 19, 2017 o 09:35
Marta Wrzesień 4, 2017 o 20:56

Dobry wieczór, czy obrócenie budynku o 180 stopni- projekt Salsa z garażem będzie zmianą istotną? Nasz kierownik powiedział, że nie , jednak geodetka, u której mieliśmy konsultację powiedziała, że jest to zmiana zagospodarowania działki i jest to zmiana istotna. W starostwie poznańskim pracownik udzielił nam informacji, że jeżeli kierownik budowy uzna, że zmiana ta nie naruszy żadnego z punktów warunków zabudowy i on się pod tym podpisze to jest to nieistotne. Jestem w rozterce. Nie wiem, czy mam zaczynać wytyczanie budynku, czy występować z wnioskiem o zmianę zagospodarowania terenu na działce?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Damian Buniak Wrzesień 19, 2017 o 09:53

Jest to zmiana istotna, albowiem wiąże się ze zmianą zagospodarowania działki lub trenu, a zgodnie z art. 36 a ust 5 pkt 1 Prawa budowlanego – taka zmiana jest zmianą istotną i wymaga decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
Proszę pamietać również, że uznanie przez kierownika budowy, iż coś jest zmianą nieistotną nie jest wiążące dla organów nadzoru budowlanego.
Pozdrawiam

Odpowiedz

AGNIESZKA Październik 2, 2017 o 20:24

Witam

problem wygląda następująco: chcę kupić budynek mieszkalny. Wybudowany został w 1989 roku , nadano numer porzadkowy , od tamtego czasu jest zamieszkany . Po zakończeniu robót nie zgłoszono tego faktu w związku z tym budynek nie ma oficjalnej zgody na uzytkowanie , nie widnieje w rejestrze budynków. działka w KW widnieje jako pastwiska trwałe. W planie zagospodarowania dopuszcza się zabudowę infrastruktury rolniczej oznaczona jako R. Po wizycie na działce z geodetą okazało się że budynek został powiększony o 1 metr po długosci. mimo to zachowane są ustawowe odległości od działek sąsiednich. Ponadto w środku zmieniony został układ pomieszczeń. Czy decyzja o nadaniu numeru porządkowego będzie dowodem że budynek został wybudowany przed 95 rokiem? Do kogo mam się udać w celu legalizacji? czy może zostać wydana decyzja o rozbiórce? Z jakimi kosztami trzeba się liczyć?

Odpowiedz

Damian Buniak Październik 3, 2017 o 09:29

Dzień dobry,
na wszystkie pytania znajdzie Pani odpowiedź na blogu w zakładce: samowola budowlana.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Agnieszka Październik 5, 2017 o 08:37

Witam! Zmiana szerokości tarasu w budynku wielorodzinnym o 0,5 m, w złożonym projekcie jest 1,5 m a wylano 2. Jakie kary przewiduje prawo? Mam zamiar złożyć prośbę o legalizacje

Odpowiedz

Kasia Październik 8, 2017 o 12:58

Dzień dobry,
Mam dość duży problem związany (tak mi się zdaje…) z samowola budowlana. Mój nieżyjący już ojciec 20 lat temu postanowił wybudować hale i przylegające do niej miejsce socjalne. Zrobił to z myślą o jednej z corek, które kiedyś będą chciały tam zamieszkać. Teraz kiedy faktycznie się nad tym zastanawiamy z partnerem okazuje się ze budynek jest większy niż w planach. Jest przede wszystkim dłuższy o 10 m (w planach ma 30 m faktycznie ma 4p m) poza tym miejsce socjalne jest większe. Ma gdzie indziej wejście do kuchni ale przede wszystkim strych w rzeczywistości jest pierwszym piętrem… Jest przystosowane żeby tam zamieszkać a w planach tego nie ma. Kompletnie nie wiemy jak się do tego zabrać. Obawiamy się ze jak zaczniemy w to inwestować (obecnie jest stan surowy) to później będziemy mieli problemy. Wolelibyśmy kwestie prawne wyjaśnić w pierwszej kolejności… Czy mógłby Pan doradzić gdzie się z tym udać? I czy w ogóle da się coś z tym zrobić? Czujemy się jak dzieci we mgle…

Odpowiedz

Damian Buniak Październik 9, 2017 o 08:14

Do architekta i prawnika.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Adam Październik 9, 2017 o 18:53

Witam
Moje pytanie dotyczy budowy obiektu liniowego, tj. drogi gminnej. W trakcie budowy drogi na wniosek właściciela przyległej działki zrezygnowano z wykonania projektowanego na tą działkę zjazdu z drogi. Czy w świetle obowiązujących przepisów jest to zmiana istotna? (zjazd był wyniesiony na rysunku PZT i wymieniony w opisie).
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Daniel Grudzień 7, 2017 o 18:44

Witam, a co w przypadku jak projektant zmiany zakwalifikował jako nieistotne a kierownik budowy uważa że są istotne i wstrzymał roboty?

Odpowiedz

Damian Buniak Styczeń 9, 2018 o 09:12

To roboty są wstrzymane !

Odpowiedz

Daniel Styczeń 9, 2018 o 11:46

To po co projektant w prawie budowlanym?

Odpowiedz

Damian Buniak Styczeń 10, 2018 o 10:13

Prawo budowlane, to jeden z aktów prawnych, które określają kompetencje projektanta. Projektant ma prawo kwalifikować określone odstępstwa jako nieistotne. Jednakże w przypadku np. sporu z nadzorem budowlanym stanowisko architekta w tej kwestii dla organu nie jest wiążące i jeśli urzędnicy nadzoru budowlanego stwierdzą, że wbrew temu, co twierdzi projektant, odstępstwa są istotne, to niestety inwestor będzie się musiał do tego dostosować. Chyba, że nie zgodzi się z rozstrzygnięciami nadzoru budowlanego i złoży skargę do sądu administracyjnego, który rozstrzygnie ten spór albo na korzyść projektanta (inwestora) , albo organów nadzoru budowlanego.
W kwestii kompetencji kierownika budowy proszę poczytać tutaj:http://prawobudowlane-blog-buniak.pl/obowiazki-i-uprawnienia-kierownika-budowy/
Pozdrawiam

Odpowiedz

Adam B. Styczeń 2, 2018 o 21:21

Dzień dobry,
Moje pytanie dotyczy „zmiany rozmieszczenia urządzeń sanitarnych w łazience” w stosunku do złożonego w urzędzie projektu domu jednorodzinnego. Pomimo ustaleń z architektem w projekcie urządzenia są w innych miejscach niż było pierwotnie uzgodnione, na co architekt stwierdził, że nie ma to znaczenia i „może Pan sobie zrobić jak będzie Pan chciał”. Czy faktycznie takie zmiany można wykonać bez wykonania i przedstawienia w urzędzie projektu zamiennego?
Dziękuję i pozdrawiam
Adam B.

Odpowiedz

Łukasz Luty 13, 2018 o 13:07

Dzień dobry,

Mam taki problem okazało się że poprzedni właściciel dodał około 1 metra ściany w garażu tym samym powiększając całą powierzchnię domu o około 20m2 względem zatwierdzonego projektu. Wychwycił to dopiero geodeta przy inwentarce. Co zrobi, czas bardzo goni a ja potrzebuję mieć oddanie do użytkowania…
Z góry dziękuje za pomoc.

Odpowiedz

Damian Buniak Luty 16, 2018 o 09:06

Dzień dobry,
o istotnych i nieistotnych odstąpieniach od zatwierdzonego projektu budowlanego pisałem już dużo na moim blogu – proszę poczytać.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Aneta Luty 17, 2018 o 14:56

Dzień dobry,
Chciałabym się dowiedzieć czy zmiana lokalizacji trasy przyłączy (od granicy działki do budynku) to istotna zmiana? Sytuacja wygląda następująco: otrzymałam pozwolenie na budowę, w projekcie architekt wrysował orientacyjne trasy przyłączy do budynku. Ze względów technicznych projektanci przyłączy wod-kan i gazu muszą zmienić ich trasę. Osobny projekt przyłącza wod kan jest uzgodniony w ZUD. Czyli jest rozbieżność miedzy projektem budowlanym a projektem przyłączy. Czy należy w takiej sytuacji wystąpić o projekt zamienny z nowym planem zagospodarowania czy jest to zmiana nieistotna i wystarczy wykonać przyłącza zgodnie z projektem uzgodnionym w ZUD? Dodam tylko, że Pani w Starostwie, która dała mi pozwolenie na budowę stwierdziła, że na projekcie budowlanym trasy przyłączy do budynku są orientacyjne i ważniejsze jest uzgodnienie w ZUD. Czy ma rację?

Odpowiedz

agnieszka Luty 17, 2018 o 23:33

Uzgodnij nowe trasy w ZUD i nanieś na mapę. Za 10 lat nikt nie będzie pamiętał, że tam coś w ziemi leży i przy jakiejkolwiek rozbudowie budynku może być problem, nie tylko formalny.

Odpowiedz

Darek Kwiecień 19, 2018 o 15:06

Witam, mam pytanie jak kwalifikować zaistniałą sytuację. W 2015 roku rozpocząłem budowę małego domku jednorodzinnego, cała budowa zgodnie z planem wymiary i wszystko, jednak w 2017 roku nastąpiła modernizacja satelitarna granic i po tej modernizacji okazało się ze wszystkie granice zostały przesunięte i pojawił się problem gdyż jedna granica została przesunięta bliżej ściany budynku niż projekt zakładał. dokładnie odległość z 4 metrów została zmniejszona do 1 metra. Plusem jest to że przesuniecie nastąpiło wg granicy działki która też jest moją własnością i ma takie same parametry w planie zagospodarowania przestrzennego, tak wiec budynek przybliżył sie do mojej drugiej działki nie kolidując z nikim obcym (sąsiadem), problem jest tylko taki ze w projekcie nie była uwzgledniana. Moje pytanie dotyczy jak rozwiązac tą sytuację.

Odpowiedz

Damian Buniak Kwiecień 20, 2018 o 08:35

Dzień dobry,
realizować inwestycję zgodnie z projektem budowlanym.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Małgorzata Maj 1, 2018 o 00:00

Dzień dobry,
projekt mojego budynku w kalenicy miał wysokość 8,5 metra a w projekcie zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się wysokość 9 metrów. Podczas budowy murarze doradzili \” podnieś se pan o 2 bloczki będziesz pan miał wyższe poddasze\” i podnieśliśmy. Budynek jest wyższy o 50 cm. Czy to jest samowola budowlana i jakie grożą mi konsekwencje? Jakie wysokie są kary za takie postępowanie?

Odpowiedz

Damian Buniak Maj 9, 2018 o 09:18

Dzień dobry,
ta sytuacja może być uznana za istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego przez nadzór budowlany.
O konsekwencjach istotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego znajdzie Pani wiele wpisów na blogu.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Kamil Maj 16, 2018 o 21:54

Witam, uzyskałem pozwolenie na budowę domu. Podczas tyczenia pod fundamenty wyłapaliśmy błąd ( PPP- na poziomie 214.17 m ) projektant zrobił błąd bo powinno być 214.77 m czyli jest o 60 cm za mało. Czy w takim przypadku musimy robic projekt zamienny aby zmienic poziom zero ?? Jest to zmiana istotna ? Pozdrawiam

Odpowiedz

Damian Buniak Maj 25, 2018 o 10:19
Jan Czerwiec 29, 2018 o 10:15

Witam. Proszę o poradę. Jeżeli budynek jest pomniejszony o 6 cm wzdłuż i 6cm wszerz to, to jest wielkie odstępstwo od projektu czy jest jakaś tolerancja.. dom stoi w wyznaczonym miejscu tylko styropian jest cieńszy na każdej ze ścian o 3 cm.. proszę o odpowiedź. Jest się czym przejmować czy nie..

Odpowiedz

Damian Buniak Lipiec 5, 2018 o 16:27

Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:
1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym;
2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu;

Odpowiedz

Łukasz Lipiec 3, 2018 o 13:30

Witam
Panie Damianie, czy podwyższenie budynku o 6cm jest zmianą istotną? Właśnie czekam na pozwolenie na budowę, lecz zauważyłem, że poziom garażu w budynku jest zbyt mały względem drogi (około +3cm). Czy mogę dodać te 6cm w trakcie robienia fundamentów i ustalania repera? Komu i kiedy powinienem zgłosić chęć takiej zmiany?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam
Łukasz

Odpowiedz

Damian Buniak Lipiec 5, 2018 o 16:30

Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:
1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym;
2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu.

Odpowiedz

sebastian Lipiec 14, 2018 o 15:14

Witam
posiadam pozwolenie na budowę domu o podstawie prostokąta na mapce do celów projektowych architekt wrysował go nie po mojej myśli względem stron świata, czy mogę obrócić dom o 180 stopni co zmieni tylko wejście do domu i ścieżkę prowadzącą do drzwi? dom bez garażu .
pozdrawiam
Sebastian

Odpowiedz

Damian Buniak Luty 5, 2019 o 11:02

Dzień dobry,
będzie z tym problem w kontekście tego, co napisałem wyżej.
Pozdrawiam

Odpowiedz

anna Styczeń 6, 2019 o 20:47

Dzień dobry
Nadzór budowlany nakazał nam zrobienie oceny technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków, oczyszc. tą wykonała nam firma i usytuowała zbiornik w innym miejscu a drenaz został w tym samym miejscu , czyli organ napisał ze lokalizacja jest niezgodna z załącznikiem graficznym, wszelkie aprobaty są, gwarancja na montaż i samą oczyszczalnie jest, zachowaliśmy wszelkie odległości zgodnie z prawem, czy musimy wykonać tą opinię i czy mozna z niej się wybronić, dziekuję za odpowiedz, pozdrawiam Anna

Odpowiedz

Damian Buniak Styczeń 7, 2019 o 09:13

Dzień dobry,
rozumiem, że nadzór budowlany zobowiązał Panią do wykonania oceny technicznej na podstawie art. 81c ust 2 ustawy Prawo budowlane , czy tak ?
Z tego przepisu wynika, iż:
„Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, mogą nałożyć, w drodze postanowienia, na osoby, o których mowa w ust. 1, obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowiązana do ich dostarczenia”.
Ja w imieniu swoich klientów oprotestowuję tego typu postanowienie podnosząc, iż nadzór budowlany zatrudnia fachowców z dziedziny budownictwa lądowego, którzy są w stanie sami ocenić, czy określony obiekt został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, czy też art. 5 Prawa budowlanego, a tym samym nie ma potrzeby obciążania dodatkowymi kosztami inwestora. Zazwyczaj ta argumentacja jest uznawana za słuszną, a takie postanowienie uchylane.
Dlatego sugeruję złożyć zażalenie od tego postanowienia do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, proszę jednak pamiętać , że ma Pani jedynie 7 dni (licząc od dnia otrzymania postanowienia) na złożenie zażalenia.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: