Slider

Ważny wyrok dla inwestorów, kierowników budowy i architektów dotyczący istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu

W praktyce budowlanej dużym problemem jest właściwe kwalifikowanie odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Nie zawsze wiadomo, czy te odstępstwa są istotne, czy też nieistotne.

Dlatego nie sposób pominąć na blogu jeszcze „świeżego” wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z  grudnia 2017 roku,  który zawiera następującą tezę:

Przesunięcie budynku ze ścianą z otworami okiennymi w kierunku granicy z sąsiednią działką na odległości około 3,60-3,70 m, zamiast wynikającej z pozwolenia na budowę odległości 4m, nie stanowi istotnego odstępstwa oraz naruszenia obowiązujących przepisów, dającego podstawę do kontynuowania postępowania legalizacyjnego w oparciu o normy zawarte w art. 50 i art. 51 p.b.”.

Ciekawe – prawda ?

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Jarosław Marzec 16, 2018 o 14:20

Ciekawe tylko zapominał pan dopisać iż mowa o budynku istniejącym wybudowanym w 1961, który to wówczas uzyskał pozwolenia na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami tj. w oparciu o obowiązujące wówczas rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 21 lipca 1961 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego (Dz. U. 1961.196 – dalej jako WT z 1961 r.). Przepisy te nie określały minimalnych odległości budynków od granic nieruchomości sąsiednich, a jedynie minimalne odległości lokalizacji budynków od innych obiektów budowlanych z uwagi na warunki bezpieczeństwa pożarowego.

Odpowiedz

Damian Buniak Marzec 16, 2018 o 14:28

Proszę zwrócić uwagę, że rozważania Sądu dotyczą również warunków technicznych zawartych w rozporządzeniu MI z 2002 roku:
„Do podobnych wniosków należałoby dojść nawet gdyby oceniać to odstępstwo według warunków technicznych obowiązujących w dacie orzekania przez organy obu instancji. Jak to trafnie wskazały organy, powołując się na orzeczenia sądów administracyjnych, należy mieć na uwadze całokształt okoliczności danej sprawy. W niniejszej sprawie brak jest natomiast podstaw do przyjęcia, że zbliżenie budynku od 30 do 40 cm może w istotny sposób ograniczać skarżących w korzystaniu i zagospodarowaniu ich nieruchomości, względnie powodować zagrożenie ich innych dóbr chronionych prawem publicznym”.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: