Część tekstowa i graficzna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego muszą być ze sobą spójne

6 komentarzy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma olbrzymi wpływ na treść realizowanego przez nas prawa własności.

Plan miejscowy określa m.in. czy w ogóle, a jeśli tak, to co i o jakim przeznaczeniu możemy wybudować na naszej działce.

Dlatego jego treść i forma jest ściśle określona w przepisach prawa, tak by jego postanowienia nie budziły watpliwości i były przede wszystkim legalne.

A nie zawsze są legalne. 

MIEJSCOWY PLAN MUSI BYĆ ZGODNY Z USTAWĄ 

Gminy, które uzyskały – zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – możliwość ich tworzenia niestety często przekraczają swoje uprawnienia lub ich nie realizują w sposób właściwy. 

Jednym z wymogów prawidłowo uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zgodność między dwoma obligatoryjnymi częściami z jakich składa się plan – mianowicie między częścią tekstową a graficzną.

Ma to o tyle istotne znaczenie, że sprzeczność między częścią tekstową, a graficzną stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności planu przez sąd.  

Dlatego gminy winny z dużą uwagą i ostrożnością uchwalać plany miejscowe. Zwracając uwagę właśnie na zgodność części tekstowej i graficznej. 

CZEŚĆ TEKSTOWA PLANU MIEJSCOWEGO ZAWIERA NORMY PRAWNE

Oczywiście – to część tekstowa planu zawiera normy prawne, z jej standardową budową: hipotezą, dyspozycją, sankcją (rysunek jest znakiem graficznym).

Jednakże część graficzna planu jest uszczegółowieniem części tekstowej i ustalenia planu muszą być odczytywane łącznie – z uwzględnieniem zarówno części graficznej, jak i tekstowej. Dlatego też nie może być rozbieżności pomiędzy tymi dwoma częściami.

PRZYKŁADY Z SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH 

Poniżej podaję dwa najnowsze przykłady z praktyki sądowej, w których niezgodność między częścią tekstową, a graficzną planu miejscowego sądy uznały za powodującą nieważność m.p.z.p.

Sąd w Lublinie w 2020 roku stwierdził, m.in., że wymienienie w części tekstowej uchwały symboli terenów niewystępujących na rysunkach planu oraz wyznaczenie na rysunkach planu (w części graficznej) terenów, które nie posiadają ustaleń planistycznych w części tekstowej uchwały narusza zasadę spójności zapisów części tekstowej i części graficznej planu.

Z kolei Sąd w Poznaniu w wyrku z 2019 roku stwierdził, iż okoliczność, że na rysunku planu miejscowego został wydzielony teren oznaczony symbolem, który nie został umieszczony w legendzie planu i nie znalazł żadnego odzwierciedlenia w części tekstowej planu, stanowi istotne naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego.  

W obu powyższych przypadkach sądy uznały uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego za nieważne.

Subscribe
Powiadom o
guest

6 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Aga
Aga
3 lat temu

Ustawa prawo budowlane pozwala na postawienie na działce budowlanej budynku gospodarczego do 35m2. Plan zagospodarowania przestrzennego ogranicza wymiary do 25m2. Czy akt niższego rzedy czyli uchwała gminy nie powinna być zgodna z ustawą?

Aga
Aga
3 lat temu
Reply to  Damian Buniak

Dziękuję za informację. Plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza natomiast postawienie wiaty do 50m2 . Bez zgłoszenia. Czy obiekt typu blaszak (konstrukcja stalowa i ściany z blachy trapezowej, pokryty blachodachówką) bez jednej ściany bedzie spełniał wymogi wiaty? Spotkałam się z orzecznictwem sądu, że wiata to budowla, która nie posiada co najmniej jednej ściany.

Aga
Aga
3 lat temu

Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje mozliwość postawienia wiaty do 50m2 bez konieczności nawet zgłoszenia. Czy wymogi wiaty spełnia obiekt typu blaszak (konstrukcja stalowa, 3 ściany, dach pokryty blachodachówką). Spotkałam się z taką definicją wiaty w orzecznictwie sądowym. ” wiata to budowla, która nie posiada co najmniej jednej ściany”.