Decyzja o warunkach zabudowy (bardziej pożądana)

2 komentarze

Jednym z najistotniejszych dokumentów związanym z procesem inwestycyjno – budowlanym jest decyzja o warunkach zabudowy (decyzja wz).

Zmiana bowiem zagospodarowania terenu polegająca na wzniesieniu obiektu budowlanego lub wykonywaniu innych robót budowlanych w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga uzyskania decyzji wz.

Decyzja wz odpowiada na pytanie: co dokładnie możesz wybudować na działce, a w szczególności odpowiada na pytanie, jakie możliwości inwestycyjne posiada działka.

Co ciekawe, decyzja wz jest często bardziej pożądana przez inwestorów niż sam plan zagospodarowania przestrzennego, z uwagi na to, że precyzyjniej określa, co można wybudować na działce.

Hvar

Wójt (burmistrz, prezydent) wydając decyzję wz określa warunki zmiany zagospodarowania terenu, a w szczególności wymagania dotyczące:
1) linii zabudowy;
2) wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu;
3) szerokości elewacji frontowej;
4) wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki;
5) geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych).

Pamiętaj jednak, że nie zawsze decyzja wz zostanie wydana. Może być ona wydana jedynie, gdy:
1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
2) teren ma dostęp do drogi publicznej;
3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi (np. z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, czy też ochrony zabytków).

Warto pamiętać, że w niektórych sytuacjach decyzję wz warto uzyskać jeszcze przed kupnem nieruchomości, by przekonać się, czy Twoje plany będą mogły być zrealizowane na działce, którą zamierzasz kupić.

Subscribe
Powiadom o
guest

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Krzysztof
Krzysztof
7 lat temu

Czy osoba która była stroną przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy a następnie sprzedała nieruchomość ( po wydaniu przez organ decyzji ostatecznej) utraciła statut strony a w jej miejsce wszedł nabywca, czy nadal osoba ta posiada statut strony i może złożyć wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej?