29 września 2017

Decyzja wz nie może być wydana dla terenu gdzie znajduje się stwierdzona samowola budowlana

1 komentarz

Poniżej przedstawiam najistotniejsze fragmenty dość odważnego wyroku WSA w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 roku, w którym to Sąd stawia tezę, iż niedopuszczalnym jest postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla terenu, na którym uprzednio, we właściwym postępowaniu, stwierdzono fakt samowoli budowlanej, a której to samowoli nie usunięto.

Bóbrka

Przy uwzględnieniu całokształtu unormowań szeroko rozumianego prawa inwestycyjnego, na które w szczególności składają się przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy – Prawo budowlane, wydanie decyzji pozytywnej o warunkach zabudowy w przypadku orzeczonego i nie wykonanego nakazu rozbiórki nie jest dopuszczalne.
Proces inwestycyjny składa się bowiem z wielu następujących po sobie czynności stron oraz aktów administracyjnych wzajemnie ze sobą powiązanych.
Proces ten rozpoczyna postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i podjęta w jego wyniku decyzja jest pierwszym rozstrzygnięciem administracji w tym procesie. W konsekwencji, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tylko decyzja o warunkach zabudowy umożliwia inwestorowi ubieganie się wydanie pozytywnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Dopiero zaś z chwilą uzyskania tego pozwolenia mogą być rozpoczęte roboty budowlane.
Również projekt budowlany powinien być sporządzony zgodnie z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy.
Co prawda ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje wprost, iż w przypadku dokonania przez wnioskodawcę samowoli budowlanej decyzja ustalająca warunki zabudowy nie może być wydana, niemniej taką normę zawiera, jak już była mowa wyżej, ustawa – Prawo budowlane.
Dokonując wykładni systemowej prawa inwestycyjnego należy stwierdzić, iż brak jest podstaw do zaakceptowania stanowiska, że fakt samowoli budowlanej jest prawnie obojętny w postępowaniu o wydanie warunków zabudowy, gdy stanowi on przesłankę odmowy udzielenia pozwolenia budowę. Decyzja o warunkach zabudowy jest wydawana na podstawie zastanego stanu faktycznego. Między innymi na tej podstawie organ dokonuje analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu i jego zabudowy.
W związku z powyższym, skoro na obszarze planowanej inwestycji istnieje nielegalnie wybudowany obiekt, to warunki zabudowy nie mogą być ustalane z pominięciem tej okoliczności faktycznej”.

Z tym, że przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy wskazane są w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a nie w ustawie Prawo budowlane !

Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
busia
busia
4 lat temu

Wydaje się, ze identyczne stanowisko zajął WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 543/05 w orzeczeniu z dnia 2006-12-07, a więc jakieś 11 lat temu. WSA w Warszawie zacytował w uzasadnieniu swojego wyroku z 2017 r. całe fragmenty tego starszego uzasadnienia autorstwa WSA we Wrocławiu.