18 czerwca 2024

Etapowanie inwestycji jedynie w ściśle określonych sytuacjach 

0 komentarzy

Etapowanie inwestycji zgodnie z przepisami to temat, który wraca przy wielu przedsięwzięciach budowlanych. Dlatego dzisiaj kilka słów o niedawnym – bo z kwietnia 2024 roku  – wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Sąd zwraca uwagę na – jego zdaniem – kilka podstawowych kwestii związanych z etapowaniem inwestycji.   

Zasadą jest, że projekt budowlany powinien obejmować całe zamierzenie inwestycyjne.

Regulacja ta ma to praktyczne zastosowanie, iż tylko kompleksowe objęcie zamierzenia jedną decyzją pozwala na ustalenie obszaru oddziaływania tego zamierzenia, jego ewentualne uciążliwości dla terenów sąsiednich czy kwestie związane z ochroną środowiska np. czy nie jest konieczne wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia objętego decyzją o pozwoleniu na budowę.

ETAPOWANIE INWESTYCJI WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO BUDYNKU

Jednakże w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów mogących samodzielnie funkcjonować. 

Etapowanie, o którym mowa wyżej, dotyczyć może wyłącznie realizacji więcej niż jednego obiektu – nie może dotyczyć jednego obiektu. 

Budowa (rozbudowa, nadbudowa, przebudowa) samego obiektu nie może być realizowana w oparciu o różne pozwolenia na budowę, wydane w ramach tego samego zamierzenia inwestycyjnego (objętego tą samą decyzją o ustaleniu warunków zabudowy), a obejmującego kolejne fazy jego realizacji. 

POZWOLENIE NA BUDOWĘ MA OBJĄĆ RÓWNIEŻ ROBOTY NIE WYMAGAJĄCE ZGÓD 

Sąd krakowski zwraca uwagę, że pozwoleniem na budowę muszą być objęte także te fazy realizacji danego zamierzenia (roboty budowlane), których realizacja nie wymaga pozwolenia na budowę, a nawet (co nie jest jednolite) zgłoszenia. 

Inwestor w przypadku etapowania obowiązany jest przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu dla całego zamierzenia budowlanego.

Projekt ten podlega zatwierdzeniu już na pierwszym etapie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, a jego przedstawienie na początku procesu inwestycyjnego pozwala na ustalenia obszaru oddziaływania danego zamierzenia jako całości oraz jego wpływu na środowisko. 

Odsyłam do lektury orzeczenia (tym bardziej, że pojawiło się w nim kilka spornych tez): wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2024, sygn. akt  II SA/Kr 79/24.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments