18 listopada 2014

Grzywna w celu przymuszenia nakazu rozbiórki

20 komentarzy

Pisałem już na łamach bloga o konsekwencjach samowoli budowlanej.

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane samowolę budowlaną, która została objęta decyzją o nakazie rozbiórki należy zlikwidować.

Jeżeli podmiot zobowiązany do zlikwidowania samowoli budowlanej nie zrobi tego dobrowolnie, to zostanie do tego przymuszony przez organy nadzoru budowlanego w ramach postępowania egzekucyjnego.

Częstym środkiem, który jest stosowany przez nadzór budowlany w celu wymuszenia likwidacji samowoli budowlanej jest: grzywna w celu przymuszenia wykonania nakazu rozbiórki.

Może być ona mobilizująca i dotkliwa dla zobowiązanego w sytuacji, gdy wyniesie ona kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych.

Nadzór budowlany wymierza grzywnę w formie postanowienia, na które służy zażalenie. Nie zawsze jest ono jednak wydawane prawidłowo.

Zdarza się bowiem, że organy nadzoru budowlanego wydają postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia na błędnej podstawie stosując dla przykładu art. 121 § 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji do wszystkich obiektów budowlanych, a nie jest to praktyka właściwa, gdyż grzywna może być wydana na tej podstawie wyłącznie w stosunku do budynku (nie każdy obiekt budowlany jest budynkiem w rozumieniu Prawa budowlanego).

Ponadto grzywna jest czasami błędnie obliczana.

Grzywna powinna stanowić: iloczyn powierzchni zabudowy budynku lub jego części, objętego nakazem przymusowej rozbiórki i 1/5 ceny 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów do obliczania premii gwarancyjnej dla posiadaczy oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych.

Subscribe
Powiadom o
guest

20 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Edward
Edward
7 lat temu

Witam
Szanowny Panie Mecenasie, w mojej sprawie organ nadzoru budowlanego I instancji wydał postanowienie o nałożeniu grzywny 43 tysiące zł. w celu przymuszenia stosując art. 121 § 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
W związku z tym jw. mam pytanie czym jest altana działkowa w ROD, czy jest obiektem budowlanym czy budynkiem w rozumieniu Prawa budowlanego.
Proszę o odpowiedź, czy słusznie została nałożona grzywna.
Informuję, że postępowanie w sprawie samowoli jeszcze jest roztrząsane przed Sądem administracyjnym, nie zapad ostateczny wyrok.
Pozdrawiam
Edward

Łukasz Piskorowski
Łukasz Piskorowski
5 lat temu

Witam dostałem nakaz rozbiórki zbiornika bezodpływowego o powierzchni 1 metra sześciennych jaka kara grozi za nie wykonanie rozbiórki

Małgorzata
Małgorzata
5 lat temu

Rozumiem, ze wiata nie jest budynkiem, zatem nie można naliczyć grzywny przymuszajacej rozbiórkę. Czy są jakieś inne działania NB przymuszajace do rozbiórki wiaty?

Edward
Edward
5 lat temu
Reply to  Małgorzata

Witam ponownie,
Szanowny Panie Mecenasie, właśnie otrzymałem powiadomienie o nowym komentarzu w przedziale grzywna w celu przymuszenia nakazu rozbiórki, jednak ja nie w sprawie wiaty.
Mój problem to nadal grzywna o której pisałem w lutym 2017 roku która w tej chwili przeistoczyła się w nakładanie wielokrotnych grzywien w celu przymuszenia do rozbiórki altany ogrodowej. W tym miejscu chciałbym nadmienić, że altana po rozbiórce i modernizacji na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw: została doprowadzona do stanu zgodnego z prawem, zostało wydane zaświadczenie PINB z którego wynika, że skarżona altana zlokalizowana na terenie ROD jest zgodna z wymaganiami określonymi w art. 2 pkt. 9a. Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD. Należy podkreślić, że Zaświadczenie PINB jest prawomocne i posiada moc prawną.
Mimo to, że szansa na ocalenie altany się pojawiła to nadal w obrocie prawnym znajduje się decyzja o rozbiórce i na podstawie tej decyzji zapadły 4 wyroki nakładające grzywnę w celu przymuszenia do rozbiórki altany która realnie nie istnieje.
Podkreślić należy, że na mocy art. 121 § 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji grzywna w celu przymuszenia jest jednorazowa.
Uprzejmie proszę żeby Pan się odniósł w tej kwestii.
Pozdrawiam
Edward

Edward
Edward
5 lat temu
Reply to  Damian Buniak

Na wstępie uprzejmie dziękuję za dodany wyrok.
Sugeruje Pan, iż altana ogrodowa z tarasem nie jest budynkiem w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. PB, co zresztą ustalił Sąd w wskazanym wyroku.
Jednak żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, poniżej w skrócie wyjaśniam.
Przed wprowadzeniem ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o ROD, w dniu 04.03.2015r. na podstawie art. 119 w związku z art. 121 § 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012. póz. 1015. ze zm) zostało wydane postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia w wysokości 42549,12 zł, na altanę z tarasem o łącznej powierzchni w planie 53,4 m2. Następnie po rozbiórce i modernizacji altany (altana 35m2 i taras 12m2) na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. PINB postanowieniem umorzył postępowanie egzekucyjne wszczęte w dniu 03.04.2015r..
Od niniejszego postanowienia odwołał się PZD, do dnia dzisiejszego strawa nie została rozstrzygnięta przez NSA. W tym miejscu informuje, że ponieważ decyzja rozbiórkowa nadal jest w obrocie prawnym PINB na podstawie art. 119 w związku z art. 121 § 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012. poz. 1015 ze zm) ponownie nałożył na nas drugą grzywnę w wysokości 39887,23 zł. dla budynku altany z tarasem o wymiarach w planie 50,16 m2 ponieważ w skutek odwołania PINB do powierzchni altany i tarasu dodał 10 cm gzyms na wysokości 2 kondygnacji.
W tym miejscu należy podkreślić, że niniejszy gzyms nie znajduje oparcia w aktach sprawy poprzez przyjęcie, iż 10 cm gzyms pomiędzy I i II kondygnacją skarżonej altany zwiększa powierzchnię użytkową altany, co dyskwalifikuje go jako „element drugorzędny”, nie wliczany, zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997, do powierzchni zabudowy.
Podkreślenia wymaga także fakt, iż ani PINB ani WINB ani też biegły nie wyrazili w najmniejszym stopniu wątpliwości co do 10-cm gzymsu pomiędzy I i II kondygnacją altany. Z zdjęć wynika, iż występ ten już wówczas znajdował się na elewacji budynku, jednak przez nikogo nie był brany pod uwagę w kontekście powierzchni zabudowy altany. Problem z gzymsem pojawił się teraz, kiedy nie można już było wytknąć nam dodatkowej powierzchni bowiem wykonaliśmy niezbędne prace związane z przywróceniem altany do zgodnej z Prawem.
Niniejsze postępowanie egzekucyjne dotyczy tej samej altany jednak zostało rozbite przez WINB i jest prowadzone wielo torowo w skutek tego w tym samym czasie zapadły nieprawomocne cztery wyroki w WSA w Poznaniu nakładające grzywnę w wysokości 39887,23 zł. w tym 4 wyrok w którym WINB uchylił zaskarżone postanowienie egzekucyjne w całości tylko po to żeby nałożyć grzywnę na kilku zobowiązanych tj. dwu krotnie na każdego z osobna:
1. Wyrok: WSA w Poznaniu sygn. akt II SA/Po 703/17 z dnia 01.02.2018r. oddalający skargę na postanowienie WWINB w Poznaniu z dnia 17 maja 2017 roku nr WOA.7722.82.2017.PJ w przedmiocie oddalenia skargi na czynności egzekucyjne.
2. Wyrok: WSA w Poznaniu sygn. akt II SA/Po 921/17 z dnia 24.05.2018r. oddalający skargę na postanowienie WWINB w Poznaniu z dnia 10 lipca 2017 roku nr WOA.7722.100.2017.PJ w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
3. Wyrok: WSA w Poznaniu sygn. akt II SA/Po 922/17 z dnia 24.05.2018r. oddalający skargę na postanowienie WWINB w Poznaniu z dnia 10 lipca 2017 roku nr WOA.7722.101.2017.PJ w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego.
4. Wyrok: WSA w Poznaniu sygn. akt II SA/Po 955/17 z dnia 07.06.2018r. oddalający skargę na postanowienie WWINB w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2017 roku nr WOA.7722.132.2017.PJ w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia.
Reasumując powyższe mam pytanie jakie stanowisko Pan Mecenas zajmie w niniejszej sprawie. Chciałbym nadmienić, że były składane wnioski do PINB o wstrzymanie decyzji rozbiórkowej jednak sprawy te skończyły się porażką.
Pozdrawiam, Edward

Edward
Edward
5 lat temu
Reply to  Damian Buniak

Dzień dobry,
Dziękuję za odpowiedź rozumiem o co chodzi, spróbuje jeszcze wnosić o stwierdzenie nieważności decyzji rozbiórkowej.
Pozdrawiam, Edward

Edward
Edward
5 lat temu
Reply to  Damian Buniak

Sprostowanie, chodzi o wniosek o wstrzymanie nakazu rozbiórki.
Wnioski o stwierdzenie nieważności i wstrzymanie decyzji już składałem i zakończyły się odmową.
Pozdrawiam, Edward

Edward
Edward
5 lat temu
Reply to  Damian Buniak

To znaczy, że po prawomocnym wyroku niema żadnych szans na wstrzymanie lub zawieszenie wykonania decyzji rozbiórkowej i decyzji o nałożeniu grzywny pomimo, że w toczącej się na nowo sprawie sporem objęta została ta sama decyzja PINB.
Mimo, że przedmiotem niniejszej sprawy jest ustalenie czy obowiązek Skarżących ustalony w decyzji, którego przedmiotem jest rozbiórka altany, winien podlegać wygaszeniu na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z 20 marca 2015r. o zmianie ustawy prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz.528, dalej zwana ustawą o zmianie ustawy prawo budowlane).
W tym miejscu należy podkreślić, że zgodnie z tym przepisem w przypadku obiektów budowlanych wybudowanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych przed dniem wejścia w życie tej nowelizacji, które spełniają wymagania określone w art. 2 pkt 9a ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U z 2014r. poz. 40 w brzmieniu nadanym nowelizacją z 20 marca 2015r., dalej zwana ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych), nie wszczyna się postępowania związanego z legalizacją lub rozbiórką obiektu, a postępowania wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie ustawy umarza się.
W przypadku natomiast, gdy ostateczna decyzja o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, wydana przed dniem wejścia w życie tej ustawy, nie została wykonana, właściwy organ nadzoru budowlanego, który wydał tę decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie.
W przepisie tym ustawodawca zastosował mechanizm derogacji pewnych grup decyzji administracyjnych, w tym przypadku decyzji o rozbiórce określonych obiektów budowlanych, które to decyzje zostały wydane przed wejściem w życie tej nowelizacji, ale do tego czasu nie zostały wykonane. Podlegają one usunięciu z systemu prawnego, gdyż stały się bezprzedmiotowe w związku z nowelizacją prawa budowlanego oraz prawa o rodzinnych ogródkach działkowych.
Mimo powyższego decyzja rozbiórkowa nadal znajduje się w obiegu prawnym.
Uprzejmie proszę Pana Mecenasa o wyrażenie swojej opinii.
Pozdrawiam, Edward

Teresa
Teresa
4 lat temu

Dzień dobry.
W ostatnich dniach bardzo uważnie studiujemy Pana artykuły. Niestety jesteśmy już w ogromnie niekorzystnym położeniu. Mamy ostateczny nakaz rozbiórki i grzywnę przymuszającą, która jest już w US i tylko czekamy na list o wszczęciu egzekucji. Dopiero niedawno odkryliśmy wyroki sądów, które przychylały się ludziom, pomimo tego, że wpłacili opłatę legalizacyjną nawet po otrzymaniu ostatecznego nakazu rozbiórki. Dziś Powiatowy Inspektor stwierdził, że na dzień wydawania nakazu w 2014r. nie były mu znane te wyroki, dlatego nie poinformował nas o możliwości wpłaty. W dodatku WINB stwierdził, że najchętniej podaliby naszą prawniczkę do Izby Adwokackiej za tak karygodne prowadzenie naszej sprawy.
W WINB-ie także kazano złożyć nam skargę na działania PINBu, żeby można było przejrzeć jeszcze raz wszystkie dokumenty i znaleźć cokolwiek by móc wzruszyć ostateczną decyzję. Stwierdzili, że na podstawie Art. 155 kpa nie mogą tego zrobić, choć nie rozumiemy dlaczego.
Już w 2014r. byliśmy gotowi uiścić opłatę legalizacyjną i chętnie zrobilibyśmy to nawet teraz jeszcze przed egzekucją grzywny, ale boimy się, że WINB zaliczy tą opłatę na poczet grzywny właśnie. Według dokumentacji kupiona w 2010r. samowola była wybudowana w 1993r., a w 2004 można ją było spokojnie uznać za stan surowy zamknięty z oknami, drzwiami, tynkami i instalacją elektryczną, lecz nie zastosowano w tej sytuacji starych przepisów, ponieważ mąż po zakupie zamieszkał w rzeczonym budynku i zaczął wymieniać okna, drzwi i robić elewację.
Czy widzi Pan jeszcze jakąś szansę dla nas? Może zwyczajnie wpłacimy tą opłatę legalizacyjną i będziemy dochodzić sprawiedliwości w sądzie? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie.

Karol
Karol
2 lat temu

Szanowny Panie mecenasie, jest nakaz rozbiórki prawomocny w NSA z 2019
– PINB nałożył karę grzywny
– kara nie jest płacona (odwołania co do wysokości grzywny i innych wszelkich możliwych powodów)
– PNB tłumaczy że może dokonać rozbiórki na zasadzie „wykonawstwa zastępczego,” dopiero po zapłaceniu grzywny trwa to już 2 lata.
– w tym czasie obiekt jest cały czas użytkowany
– PINB i WINB twierdzi że użytkowany może być gdyż nie zagraża bezpieczeństwu.
W tej sytuacji mając nakaz prawomocny rozbiórki, wystarczy nie płacić kar wtedy spokojnie można użytkować i nie rozbierać budynku.
O co tu chodzi ?