Interpretacja zapisów planu zagospodarowania przestrzennego. Działalność związana z odpadami tylko w obszarze oznaczonym jako „O” ?

0 komentarzy

Spory dotyczące zapisów planu zagospodarowania przestrzennego oraz uprawnień i obowiązków wynikających z tych zapisów to codzienność wielu organów, przedsiębiorców, sądów i prawników. Dotyczą one wielu kwestii. 

Dla przykładu mogę wskazać z własnego „podwórka” sytuacje dotyczące sporów związanych z tym, czy na określonej działce może powstać obiekt o przeznaczeniu usługowo – produkcyjnym, czy spełniono wymagania wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, czy też problemu związanego z tym, czy na określonej działce można prowadzić działalność związaną ze zbieraniem odpadów. 

Z odpadami jest ten problem, że rzadko w planach miejscowych znajduje się symbol „O”, który wprost dopuszcza na danym terenie działalność związaną z odpadami. Jednocześnie zapisy planów zagospodarowania przestrzennego zazwyczaj wprost nie wykluczają prowadzenia działalności związanej z odpadami, a jest to działalność kwalifikowana jako gospodarcza, jak każda inna.

Tymczasem zgodnie z ustawą o odpadach odmawia się wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w przypadku, gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego.

Czy zatem jeżeli plan przewiduje dla określonego obszaru np. przeznaczenie podstawowe jako rolne z przeznaczeniem uzupełniającym jako działalność gospodarcza, to czy na takim obszarze można prowadzić działalność polegającą na zbieraniu odpadów ?

Tak, na takim obszarze również jest dopuszczalna działalność związana z odpadami  (oczywiście po spełnieniu innych jeszcze wymogów związanych z prowadzeniem tego typu działalności). 

Co prawda Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego określa wymagania planu miejscowego w części tekstowej i graficznej, a dla terenów związanych z odpadami  wskazuje, że powinien być określony  symbolem „O” i kolorem ciemnoszarym, to jednak w praktyce symbolem „O” oznacza się obszar, na którym gmina ma zamiar prowadzić gospodarkę odpadami lub umożliwia podmiotom niezależnym od gminy prowadzenie gospodarki odpadami (np. składowiska odpadów, czy spalarni odpadów).

Interpretacja, z której by wynikało, że jedynie na obszarach oznaczonych jako „O” możliwe jest prowadzenie działalności związanej z odpadami, ograniczałaby w znacznym stopniu prawo prowadzenia działalności gospodarczej, tym bardziej, że działalność gospodarcza związana z odpadami może mieć różnych charakter i różną uciążliwość. 

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments