Ostatnie komentarze

Monika, 2022-08-21 15:41:20:
Dzień dobry. Chcemy z narzeczonym kupić siedlisko. Dom i budynki gospodarcze wybudowane w latach 60-tych. Jak sprawdzić czy nie są to samowole budowlane jeśli budynki nie są naniesione na mapie? Ewentualnie w jaki sposób można zalegalizować budynki, jaki byłby tego koszt?
Komentarz do tekstu: Jak poradzić sobie z samowolą budowlaną ?
Zbyszek, 2022-08-15 11:52:47:
Czy może Pan podać nr.i datę wyroku NSA z uzasadnieniem w którym -jak Pan napisał cytuję; "Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że normy zawarte w rozporządzeniu o warunkach technicznych zastrzegają, iż szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3 m. Zakładając więc nawet, że dojście i dojazd do działek budowlanych stanowi jezdnię, to szerokość ta nie narusza norm zawartych w rozporządzeniu o warunkach technicznych. Jak stwierdza dalej Sąd przepisy o ruchu drogowym dopuszczają korzystanie przez pieszych z jezdni. Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej nie wymagają też większej szerokości drogi dojazdowej niż 3 m. „Jezdnia zatem o szerokości 3 m może więc być uznana za dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej”. "
Komentarz do tekstu: Dostęp działki budowlanej do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną
Zbigniew, 2022-08-08 16:27:30:
W moim sąsiedztwie, od strony południowej inwestor zakupił nieruchomość w 2009 r. i zrealizował pensjonat, naruszając przepisy dot. odległości między budynkami z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. W celu obejścia ww. przepisów fałszywie oskarżył moją rodzinę o samowolę budowlaną drewnianego budynku gospodarczego, który istnieje na naszej działce kilkadziesiąt lat. Jednocześnie wraz z projektantem wprowadził podstępnie w błąd rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. opiniującego projekt budowlany pensjonatu, poprzez nazwanie naszego budynku szopą niezwiązaną trwale z gruntem, gdyż przepisy ppoż. dotyczą odległości między budynkami. PINB prowadził postępowanie dot. rzekomej samowoli naszego budynku gospodarczego, na podstawie fałszywych oskarżeń przez 10 lat, wydając inwestorowi pensjonatu zaświadczenie o toczącym się postępowaniu w sprawie naszego budynku, którego inwestor użył w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako kontrargumentu do podnoszonego przez nas zarzutu o niezachowanej odległości między budynkami. Inwestor pensjonatu zwracał się do PINB o wydanie decyzji rozbiórkowej odnośnie naszego budynku gospodarczego, gdyż wiedział, że wymaganej minimalnej odległości od niego nie zachował. PINB zignorował wszystkie nasze interwencje dot. niezachowanej odległości od naszego budynku przy realizacji penjsonatu, niewstrzymując robót budowlanych a ponadto zablokował interwencję Straży Pożarnej w sprawie niezachowanej odległości między budynkami, wprowadzając w błąd Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie, informując go wbrew faktom i dowodom, że nasz budynek nie jest budynkiem w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, co umożliwiło odebranie pensjonatu do użytku warunkową decyzją o pozwoleniu na użytkowanie. W 2021 r., po postępowaniu trwającym 10 lat, PINB umorzył postępowanie w sprawie naszego budynku gospodarczego, stwierdzając iż jest legalnym budynkiem gospodarczym. W ten sposób w odległości wynoszącej ok. 5 m (zamiast przepisowej 12 m) od naszego drewnianego budynku gospodarczego powstał duży pensjonat, stwarzając zagrożenie bezpieczeństwa pożarowego, gdyż na balkonach pensjonatu odpalane są petardy i pijani turyści palą w nocy papierosy, których niedopałki rzucają w pobliże naszego drewnianego budynku. Ponadto okazuje się, że nie możemy rozbudować naszego budynku gospodarczego, gdyż zarówno urzędnicy Starostwa Powiatowego jak i architekci poinformowali nas, że jest to niemożliwe gdyż warunkiem koniecznym jest zgodność z przepisami techniczno-budowlanymi a już teraz przepisy są niezachowane. Niedawno złożyliśmy wniosek do PINB o usunięcie istniejącego zagrożenia bezpieczeństwa życia, zdrowia i mienia poprzez uchylenie warunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie sąsiedniego pensjonatu gdyż odległość od naszego drewnianego budynku jest nieprzepisowo zaniżona, stwarzając zagrożenie a ponadto inwestor pensjonatu nie wykonał w terminie wyznaczonym przez PINB wszystkich robót budowlanych będących warunkiem pozwolenia na użytkowanie. Wnieśliśmy także w tym piśmie o wszczęcie postępowania w sprawie samowoli budowlanej pensjonatu gdyż powstał i funkcjonuje niezgodnie z wymaganiami ochrony ppoż., stwarzając zagrożenie pożarem. PINB wydał postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia pozwolenia na użytkowanie pensjonatu uzasadniając to tym, że nie jesteśmy stroną postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie a jedynie inwestor, ignorując fakt, że inwestor pensjonatu nie wykonał w wyznaczonym przez PINB czasie robót budowlanych warunkujących pozwolenie na użytkowanie, co powinno skutkować uchyleniem decyzji, tym bardziej, że sam PINB w tejże decyzji poinformował inwestora, że uchyli decyzję jeśli wymienione roboty budowlane nie zostaną wykonane w wyznaczonym czasie. Zawarty w naszym piśmie wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie samowoli budowlanej wynikającej z naruszenia przez pensjonat przepisów techniczno-budowlanych dot. odległości między budynkami zignorowano. Czy PINB nie powinien uchylić z urzędu warunkowej decyzji o pozwolenie na użytkowanie pensjonatu, skoro czas dany w tejże decyzji inwestorowi na wykonanie robót budowlanych minął kilka lat temu? Czy może w opisany sposób bezkarnie ignorować sprawę? Co w tej sytuacji zrobić?
Komentarz do tekstu: Kontrola pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Czy sąsiad może wzruszyć taką decyzję ? 
Magdalena, 2022-07-03 19:16:09:
Witam. Prowadząc postępowanie z art. 50-51 ustawy Pb, w jaki sposób wyegzekwować zgodność np. z miejscowym planem czy przepisami szczególnymi? Art. 71c mówi wprost, czego ma żądać PINB, a legalizując roboty nie ma takiej furtki?
Komentarz do tekstu: Samowolna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego – jaki tryb właściwy do legalizacji 
Marzena, 2022-06-24 16:45:36:
Witam, czy sprawa już się zakończyła?
Komentarz do tekstu: Samowola budowlana jako wada prawna. Kupno nieruchomości będącej samowolą budowlaną
Anna, 2022-06-23 01:10:03:
Witam, sąsiad ma3 okna dachowe nielegalne, tak wykazała kontrola nadzoru. Czy nie musi ich zlikwidować? Zalożył żaluzje i tyle na temat.
Komentarz do tekstu: Konsekwencje samowoli budowlanej 
Rafał, 2022-05-19 16:36:36:
Posiadam działkę o różnych użytkach. 1200 m Ls oraz 500m Bp. Działka byla zbudowana przez 100 lat domem jednorodzinnym. Działka posiada wszystkie media i dostęp do drogi publicznej. Na działce jest realny dojazd do budynku. Niestety droga nie jest naniesiona na mapę a bezpośrednio do drogi publicznej jest przylega Ls a dopiero za nim jest Bp. Legalnie usunęliśmy stary budynek a teraz Starostwo każe nam wskazać podstawę prawną do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę ponieważ dzialka(Bp) nie ma dostępu do drogi publicznej. Generalna Dyrekcja Lasów nie zezwala na odlesienie 300 m Ls ponieważ posiadamy już 500m i jest to niezgodne z zapisami w MPZP przy czym te 500m nie podlegało odlesieniu. Użytki opisane jako Ls zostały tam naniesione podczas sporządzania Uproszczonego Planu Urzadzania Lasów a poprzedni właściciele nie byli tego świadomi. Jakiś pomysł na ugryzienie tego?
Komentarz do tekstu: Dostęp działki budowlanej do drogi publicznej, czyli o jednym z warunków uzyskania pozwolenia na budowę
Damian Buniak, 2022-04-27 09:43:20:
Pytanie, czy zapisy mpzp są ważne.
Komentarz do tekstu: Nieważność pozwolenia na budowę w sytuacji niezgodności z miejscowym planem
Damian Buniak, 2022-04-27 09:41:31:
Pytanie, czy sąd wstrzymał wykonanie kontrolowanej decyzji.
Komentarz do tekstu: Samowola budowlana – kiedy powstaje, kto odpowiada, legalizacja, nakaz rozbiórki, kary, przedawnienie, egzekucja, odwołanie
Andrzej, 2022-04-21 14:00:55:
Bardzo proszę o odpowiedz na nurtujące pytanie oczekuję na pozwolenie na budowę a w miejscowym planie jest informacja o dostarczeniu przez inwestora opinii od konserwatora zabytków (zaszłości) w/g obowiązujących przepisów taka opinia jest nie wydawana i nie można dostarczyć do starostwa bo przepisy mówia ,iż tylko drogą decyzji a nie opinii . Starostwo upiera się że w planie jest wymóg opinii i nie wydadzą pozwolenia .Skarga wniesiona do ministerstwa przyniosła odpowiedz że teren nie podlega nadzorowi konserwatora i od roku nie wydaja pozwolenia - przepisy swoją drogą a plan zagospodarowania swoja- co z tym zrobić jakimi przepisami zwykły człowiek ma się bronić.
Komentarz do tekstu: Nieważność pozwolenia na budowę w sytuacji niezgodności z miejscowym planem