Nakazy i zakazy zawarte w planie przestrzennym nie mogą ingerować w podstawowe prawa

0 komentarzy

Jak już pisałem wielokrotnie na łamach bloga zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalane przez gminy nie mogą w sposób nieograniczony ingerować w prawo własności. 

Sądy bowiem po złożeniu skargi – przez osobę uprawnioną  – mogą uznać taki zapis za nieważny. 

I tak też się stało w poniższej sprawie.

Sprawie, którą zajmował się sąd administracyjny w Poznaniu. 

ZAKAZ BUDOWY ZBIORNIKÓW I OCZYSZCZALNI NA ŚCIEKI W MPZP

W planie miejscowym w rozdziale dotyczącym zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego gmina zawarła zakaz budowy zbiorników na ścieki oraz zakaz budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków. 

Dodatkowo w planie nakazano, by zaopatrzenie budynków w wodę następowało z sieci wodociągowej, a odprowadzanie ścieków komunalnych odbywało się tylko i wyłącznie do sieci kanalizacji sanitarnej. 

Problem w tym, że w obszarze objętym planem nie było możliwości podłączenia do sieci wodociągowej ani kanalizacyjnej.

Wynikało to z tej przyczyny, że takich sieci nie było. 

Doszło zatem do sytuacji, w której z jednej strony gmina nie wywiązała się z zadań własnych polegających na zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury związanej z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, a z drugiej strony gmina wprowadziła w planie przestrzennym ograniczenia, które nie dawały możliwości we własnym zakresie zorganizować budowy zbiornika na ścieki, czy  studni. 

Skutek był taki, że właściciele działek znajdujących się w problematycznym obszarze planu nie byli w stanie zagospodarować nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe zgodnie z jego funkcją.

Tym samym korzystać w sposób pełny z prawa  własności.

STANOWISKO SĄDU

Po złożeniu skargi przez właściciela jednej z działek znajdujących się w istotnym z punktu widzenia niniejszej sprawy obszarze, Sąd unieważnił zapisy planu, które takie ograniczenia wprowadzały. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 2021 roku stanął na stanowisku, iż inwestor może zrealizować prawo do budowy bezodpływowego zbiornika i oczyszczalni ścieków bytowych zarówno w sytuacji, gdy budowa kanalizacji jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, jak i gdy jest uzasadniona, ale sieć taka nie została jeszcze zrealizowana. 

W konsekwencji jeżeli na obszarze objętym planem nie ma sieci kanalizacyjnej, czy wodociągowej (nawet jeśli istnieją plany ich budowy), inwestor zachowuje prawo do zapewnienia utrzymania czystości na nieruchomości w zakresie odprowadzania ścieków poprzez realizację zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe i budowę studni w celu dostarczenia wody. 

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments