13 października 2022

Nie każda legalizacja samowoli budowlanej będzie korzystna dla legalizującego

0 komentarzy

W sprawach związanych z legalizacją „starych” samowoli budowlanych (ponad 20 letnich) nadzór budowlany nie ma pełnej swobody w wyborze trybu (sposobu) w jakim legalizacja będzie prowadzona. Ma to o tyle znaczenie, że każdy z trybów legalizacji niesie za sobą inne warunki jej uregulowania.

NIE KAŻDA LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ BĘDZIE KORZYSTNA

Pisząc prościej, nie każdy ze sposobów legalizacji samowoli budowlanej – a narzucony przez nadzór budowlany – będzie korzystny dla chcącego uregulować prawnie nielegalny obiekt.  Dzieje się tak dlatego, że w prawie budowlanym w ostatnich kilkudziesięciu latach pojawiło  się wiele instytucji prawnych (procedur), które pozwalają zalegalizować samowolę budowlaną na różne sposoby. 

Procedury te często ze sobą konkurują ! 

Nie zawsze zatem procedura wybrana przez organ nadzoru budowlanego, czy też samą osobę chcącą zalegalizować samowolę jest najkorzystniejsza dla legalizującego i to zarówno w kontekście ekonomicznym (opłat legalizacyjnych), jak i dokumentów jakie należy złożyć do jej legalizacji, a co najistotniejsze – nie każda z procedur daje możliwość zalegalizowania samowoli budowlanej. 

LEGALIZACJA NA PODSTAWIE PRAWA BUDOWLANEGO Z 1974 CZY Z 1994 ROKU

Takim przykładem kolizji przepisów prawnych jakie mogą być zastosowane do legalizacji ‚starych’ samowoli budowlanych są obiekty  nielegalnie wzniesione przed 1995 rokiem. Obiekty te będzie można legalizować na podstawie wcześniej obowiązującej ustawy Prawo budowlane z 1974 roku (która będzie miała zastosowanie do obiektów wzniesionych w czasie jej obowiązywania – ustawa obowiązywała do końca 1994 roku). 

‚Starą’ samowolę będzie można również zalegalizować na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane z 1994 roku, która zawiera specjalną procedurę legalizacji ponad 20 letnich samowoli budowlanych (tzw. uproszczoną legalizację). 

Obie wyżej wymienione procedury (tryby) legalizacji samowoli budowlanej charakteryzują się innymi warunkami legalizowania samowolnie wzniesionych obiektów. Dlatego osoba chcąca zalegalizować ‚starą’ samowolę musi zastanowić się nad tym, która ze ścieżek jest dla niej korzystniejsza i następnie w sposób jednoznaczny wyrazić to przed organem nadzoru budowlanego.

KONKURENCYJNOŚĆ PROCEDUR DOTYCZĄCYCH SAMOWOLI BUDOWLANEJ 

Dlatego też, jeżeli osoba obciążona samowolą budowlaną wskazuje w sposób czytelny, iż trybem w ramach którego chce zalegalizować nielegalny obiekt jest tzw. uproszczona legalizacja (do której kwalifikują się obiekty, które mają ponad 20 lat i nie są obciążone nakazem rozbiórki), to taki wniosek jest wiążący dla nadzoru budowlanego. Organ w tej sytuacji ma obowiązek wszcząć postępowanie w tym trybie i rozpoznać przesłanki legalizacji obiektu budowlanego właśnie na podstawie przepisów regulujących uproszczoną legalizację. 

Nie ma w tej sytuacji znaczenia, czy postępowanie związane z samowolą budowlaną wszczęte zostało z urzędu, czy też na wniosek osoby zainteresowanej. Nie ma również znaczenia, czy procedura związana z samowolą budowlaną jest prowadzona w związku z wykonaniem robót budowlanych całkowicie pomijających  wymagane zgody, czy też została wykonana w warunkach istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego (na ten temat będę jeszcze wkrótce pisał). 

Najistotniejszym dla organów nadzoru budowlanego powinno być to, czy w postępowaniu dotyczącym samowoli budowlanej powstałej ponad 20 lat temu pojawił się wniosek o legalizację w trybie uproszczonym. Wówczas powiatowy inspektor nadzoru budowlanego ma obowiązek rozpoznać przesłanki legalizacji w pierwszej kolejności na tej właśnie podstawie. 

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments