Odpowiedzialność Skarbu Państwa za przewlekłe postępowanie w sprawach budowlanych

3 komentarze

W wyniku niezgodnie z prawem prowadzonego postępowania lub w przypadku jego przewlekłego prowadzenia może dojść do powstania szkód po stronie inwestora (strony postępowania). Taka sytuacja może powstać w wielu postępowaniach związanych z procesem inwestycyjno – budowlanym. 

Dla przykładu można wspomnieć o postępowaniach związanych z pozwoleniem na budowę, pozwoleniem zamiennym, pozwoleniem na użytkowanie, samowolą budowlaną, czy uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy.  

Za prowadzenie postępowania niezgodnie z prawem lub przewlekle ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa.

ŹRÓDŁO SZKODY  

Źródłem szkody może być nie tylko działanie bezprawne organu prowadzącego sprawę, ale również sama przewlekłość postępowania administracyjnego przed organem (np. wojewodą, starostą, nadzorem budowlanym, konserwatorem zabytków, wójtem, burmistrzem, prezydentem). 

Zatem szkoda osób pokrzywdzonych działaniem urzędów może wynikać nie tylko z wydania decyzji sprzecznej z prawem, lecz z przewlekłości postępowania administracyjnego. W wielu sytuacjach nie będzie najistotniejsze kiedy i dlaczego doszło do stanu przewlekłości, jeżeli samo postępowanie trwało latami. 

Nawet przy założeniu, że w toku postępowania w sprawie np. o pozwolenie na budowę wszyscy podejmowali rozstrzygnięcia przewidziane procedurą, to w świetle okoliczności konkretnej sprawy może się okazać, że procedura była nieprawidłowa, skoro przy jej prawidłowym stosowaniu organy nie były w stanie procedować w rozsądnym terminie i bez naruszania praw inwestora. 

KONSEKWENCJE WADLIWIE PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA BUDOWLANEGO

Gdy postępowanie administracyjne jest prowadzone sprawnie i zapadają prawidłowe rozstrzygnięcia wówczas inwestor może realizować swoje plany inwestycyjne. 

Natomiast wstrzymanie realizacji inwestycji lub uniemożliwienie jej prowadzenia na miesiące lub lata jest normalną konsekwencją prowadzonego przewlekle i nieprawidłowo postępowania administracyjnego. A konsekwencją tak prowadzonego postępowania jest z kolei utrata planowanych korzyści, które miały być uzyskane z  inwestycji.

ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY MIĘDZY SZKODĄ A DZIAŁANIEM ADMINISTRACJI 

Co prawda Kodeks cywilny ogranicza odpowiedzialność odszkodowawczą tylko do normalnych następstw zdarzenia wywołującego szkodę. Jednakże w wielu sprawach nie powinno ulegać wątpliwości, że istnieje normalny związek przyczynowy pomiędzy stwierdzoną przewlekłością postępowania administracyjnego np. o decyzję o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, czy decyzję zamienną, a niemożnością rozpoczęcia  lub dokończenia przez poszkodowanego budowy obiektu budowlanego i podjęcia w nim na przykład określonej działalności gospodarczej i w związku z tym nieosiągnięciem dochodów z planowanej działalności usługowej lub produkcyjnej.

WYMAGALNOŚĆ ROSZCZENIA

Pamiętać należy, że datę wymagalności roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym wyznacza uzyskanie wiadomości łącznie o dwóch faktach: (1) o szkodzie i (2) o podmiocie obowiązanym do jej naprawienia, a więc w istocie o istnieniu związku przyczynowego między działaniem lub zaniechaniem organu a szkodą pokrzywdzonego.

Subscribe
Powiadom o
guest

3 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Stefan
Stefan
3 lat temu

Tematyka odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej nie jest powszechnie znana, dlatego warto zapoznać się z tym wpisem. Wiele osób nie jest świadomych szerokich uprawnień, którymi dysponują, a w efekcie poszkodowani nie dochodzą zwykle naprawienia szkód powstałych w związku z działalnością administracji publicznej.

Anna
Anna
2 lat temu

Prawomocny wyrok WSA rażąca przewlekłość postępowania i rażące naruszenie przepisów, nie wydanie wz od 2004 roku, czy ma sens pozew z art 417