Kary za użytkowanie budynku bez odbioru

Pisałem już  na blogu, że za przystąpienie do użytkowania budynku bez stosownej zgody  można ponieść karę pieniężną.  Przed zmianami w Prawie budowlanym z 2020 roku kary za tzw. samowolę użytkową można było nałożyć tylko raz. Po zmianach z września 2020 roku  kary pieniężne można nakładać wielokrotnie – teoretycznie, aż do momentu odbioru budynku przez nadzór budowlany. […]

6 marca 2024

Niedopuszczalne jest łączenie w jednym postępowaniu różnych trybów legalizacji samowoli budowlanej (art. 48 p.b. vs. art. 51 p.b.) 

Wykonanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami rodzi określone skutki prawne.  W sytuacji, gdy nadzór budowlany dowie się o takiej sytuacji, wszczyna postępowanie zmierzające do likwidacji nielegalnie wykonanych robót. W prawie polskim istnieje wiele podstaw prawnych do zlikwidowania skutków naruszenia prawa w trakcie wykonywania robót budowlanych.  RÓŻNE PODSTAWY PRAWNE LIKWIDACJI NIELEGALNYCH ROBÓT Aby zastosować właściwy tryb, […]

28 lutego 2024

Tytuł wykonawczy w sprawie związanej z nakazem rozbiórki 

Nielegalnie wykonane roboty budowlane mogą zakończyć się obowiązkiem ich rozbiórki. To nadzór budowlany wydaje, po przeprowadzeniu stosownego postępowania, decyzję o nakazie rozbiórki.  Jeżeli decyzja o nakazie rozbiórki stanie się ostateczna, to wówczas winna być niezwłocznie wykonana przez zobowiązanego (właściciela, inwestora). Jeśli nakaz rozbiórki nie zostanie wykonany dobrowolnie nadzór budowlany wszczyna postępowanie egzekucyjne.  Jest to postępowanie mające na […]

6 lutego 2024
0 komentarzy

Decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej tylko w ściśle określonych sytuacjach

Pisałem już tutaj i tutaj o sprawie, która znalazła ostatecznie pozytywny finał.  Chodzi o sprawę związaną z odmową wydania pozwolenia na budowę z powodu nie  przedłożenia do wniosku o pozwolenie na budowę decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej.  Zaznaczyć należy, że inwestycja dotyczyła budowy hali przeładunkowej o funkcji magazynowej, która powstać miała na terenie […]

29 stycznia 2024

Wpis nieruchomości do ewidencji zabytków może dotyczyć jedynie zabytku

W dzisiejszym wpisie wracam do spraw związanych z wykreśleniem nieruchomości z gminnej ewidencji zabytków.  Ostatnio rozważałem zakwestionowanie wpisu nieruchomości do gminnej ewidencji zabytków, który nastąpił na podstawie decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, wcześniej uzgodnionej z wojewódzkim konserwatorem zabytków (a zatem na podstawie art. 22 ust. 5 pkt 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece […]

22 stycznia 2024

Wykreślenie nieruchomości z gminnej ewidencji zabytków

Kontynuując  tematykę dotyczącą ochrony zabytków dzisiejszy wpis chciałbym poświecić sprawom, które w ostatnim czasie budzą duże zainteresowanie, a dotyczą wykreślania wpisów z gminnej ewidencji zabytków. Zainteresowanie to wynika z całą pewnością z wydanego przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z dnia 11 maja 2023 roku, sygn. akt: P 12/18 i wydanych już po nim pierwszych orzeczeń Naczelnego […]

15 stycznia 2024

Egzekucja nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

KIEDY WYDAJE SIĘ NAKAZ ROZBIÓRKI OBIEKTU BUDOWLANEGO Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego wydaje się w sytuacji, gdy obiekt został wykonany niezgodnie z przepisami prawa.  Zazwyczaj, gdy na jego wykonanie nie była wydana zgoda w formie decyzji o pozwoleniu na budowę. Choć nie tylko, bo decyzję o nakazie rozbiórki można wydać również w sytuacji, gdy inwestor  wykonał […]

11 stycznia 2024

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a wpis budynku do rejestru zabytków

Dzisiaj kontynuacja tematu „wpis do rejestru zabytków”, ale z punktu widzenia zagadnienia: w jaki sposób zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wpływają na możliwość wpisania danego obiektu do rejestru zabytków.  Omawiając powyższe zagadnienie chciałbym zwrócić uwagę na dwie istotne kwestie.  PLAN MIEJSCOWY A UZGODNIENIE KONSERWATORA Pierwszą z nich jest fakt, iż zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego […]

21 grudnia 2023