Wykreślenie nieruchomości z gminnej ewidencji zabytków

Kontynuując  tematykę dotyczącą ochrony zabytków dzisiejszy wpis chciałbym poświecić sprawom, które w ostatnim czasie budzą duże zainteresowanie, a dotyczą wykreślania wpisów z gminnej ewidencji zabytków. Zainteresowanie to wynika z całą pewnością z wydanego przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z dnia 11 maja 2023 roku, sygn. akt: P 12/18 i wydanych już po nim pierwszych orzeczeń Naczelnego […]

15 stycznia 2024

Egzekucja nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

KIEDY WYDAJE SIĘ NAKAZ ROZBIÓRKI OBIEKTU BUDOWLANEGO Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego wydaje się w sytuacji, gdy obiekt został wykonany niezgodnie z przepisami prawa.  Zazwyczaj, gdy na jego wykonanie nie była wydana zgoda w formie decyzji o pozwoleniu na budowę. Choć nie tylko, bo decyzję o nakazie rozbiórki można wydać również w sytuacji, gdy inwestor  wykonał […]

11 stycznia 2024

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a wpis budynku do rejestru zabytków

Dzisiaj kontynuacja tematu „wpis do rejestru zabytków”, ale z punktu widzenia zagadnienia: w jaki sposób zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wpływają na możliwość wpisania danego obiektu do rejestru zabytków.  Omawiając powyższe zagadnienie chciałbym zwrócić uwagę na dwie istotne kwestie.  PLAN MIEJSCOWY A UZGODNIENIE KONSERWATORA Pierwszą z nich jest fakt, iż zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego […]

21 grudnia 2023

Podstawy wpisu nieruchomości do rejestru zabytków

Dzisiejszym wpisem chciałbym zapoczątkować pewien cykl wpisów, które dotyczyć będą ochrony zabytków, bowiem ostatnio wiele się w tej materii zmienia, zwłaszcza w zakresie wpisów do gminnej ewidencji zabytków.  Warto jednak zacząć od tematu dotyczącego wpisu nieruchomości do rejestru zabytków, od takiej bowiem decyzji w ostatnim czasie nasza Kancelaria w imieniu Klienta odwoływała się do Ministra […]

12 grudnia 2023
0 komentarzy

Lokalizacja zjazdu z nieruchomości na drogę publiczną

W ostatnim czasie w naszej Kancelarii pojawiła się ciekawa sprawa dotycząca wyrażenia zgody na lokalizację zjazdu z nieruchomości na drogę publiczną. W sprawie tej właściciel nieruchomości złożył wniosek o wyrażenie zgody na lokalizację zjazdu na drogę publiczną ze swojej działki, na której planuje uruchomić parking. Burmistrz, będący w tej sprawie organem pierwszej instancji już czterokrotnie […]

29 listopada 2023

Bezczynność lub opieszałość organu = ponaglenie i skarga do sądu

Chyba mało jest osób, które czytają ten blog, a które nie są sfrustrowane tym, że muszą czekać na decyzję, postanowienie, czy inne rozstrzygnięcie urzędów za długo lub bardzo za długo. I dotyczy to nie tylko inwestorów, projektantów, czy właścicieli nieruchomości czekających np. na decyzję o pozwoleniu na budowę, decyzję wz, czy decyzję legalizującą samowolę budowlaną, bo […]

23 listopada 2023

Konsekwencje zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego bez stosownej zgody

Zmiana sposobu użytkowania polegająca na przekształceniu domu jednorodzinnego w żłobek. Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną. Zmiana sposobu użytkowania stodoły w dom weselny. Są to zmiany sposobu użytkowania obiektu, na które wymagana jest zgoda Starosty (Prezydenta). Zmiana bowiem sposobu użytkowania obiektu budowlanego to ogólnie rzecz biorąc podjęcie (bądź zaniechanie) w obiekcie budowlanym działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa […]

7 listopada 2023

Zawieszenie postępowania o warunki zabudowy a uchwalanie miejscowego planu 

Zdarza się tak, że po złożeniu wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wójt (burmistrz, prezydent) zawieszają takie postępowanie. Jako przyczynę zawieszenia postępowania wskazują wszczęcie procedury zmierzającej do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  Zawieszenie postępowania następuje często zaraz po podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego, zatem zaraz na początku długiej (trwającej nierzadko […]

25 października 2023