23 listopada 2018

Parkingi – muszą, czy nie muszą znajdować się na działce inwestycji

2 komentarze
Problem urządzenia miejsc postojowych  

Architekci wraz z inwestorami często borykają się z problemem urządzenia odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla planowanej inwestycji.
Inwestycji, która może polegać na budowie nowego obiektu, albo rozbudowie, czy też zmianie sposobu użytkowania już istniejącego budynku.
Borykają się w tym sensie, że działka, na której ma powstać nowy budynek nie ma odpowiedniej ilości miejsca na urządzenie parkingów.
Powstaje wówczas problem, czy te miejsca postojowe można urządzić na sąsiednich działkach – nie związanych z inwestycją.

Działka inwestycji za mała na miejsce postojowe

Problem jest na tyle istotny, że wiele inwestycji może mieć (i ma) problem z realizacją, gdyż działki, które mają być zainwestowane są po prostu za małe.
A urzędnicy odpowiedzialni za wydawanie odpowiednich zgód na realizację inwestycji nie wyrażają czesto zgody na umieszczenie miejsc postojowych na działkach sąsiednich.
Powstaje oczywiście w tej sytuacji pytanie, czy jest to zgodne z prawem?
Odpowiedzi na to pytanie nie jest łatwo udzielić, w szczególności wczytując się wyłącznie w § 18 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który miał tą kwestię uregulować.

I teoretycznie reguluje, ale w sposób nieostry.
Nie dający jednoznacznej odpowiedzi.

Trudna interpretacja § 18 rozporządzenia o warunkach technicznych 

I jak to bywa w życiu, tam gdzie przepis nieostry – tam trzy sprzeczne ze sobą interpretacje.
Przeczytajcie zresztą sami – § 18 ww. rozporządzenia stanowi, iż:
Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, stanowiska postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również stanowiska postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.
Liczbę stanowisk postojowych i sposób urządzenia parkingów należy dostosować do wymagań ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby stanowisk, z których korzystają osoby niepełnosprawne”.

I co ?
Czy ktoś z czytelników po zapoznaniu się z treścią tego przepisu jest przekonany, co do tego, jak należy go interpretować?
Czy na działce inwestycji muszą powstać parkingi ?

Ja miałem wątpliwości !

Parkingi na działce innej niż dotyczącej inwestycji 

Jednak lektura nie tylko przepisów rozporządzenia o warunkach technicznych, czy też ustawy Prawo budowlane, ale przede wszystkim orzeczeń sądów administracyjnych doprowadziła mnie do poniższych wniosków.
Wniosków, które sprowadzają się do tego, że miejsca postojowe mogą być urządzone na działce innej niż dotyczącej inwestycji.

Przepis § 18 rozporządzenia o warunkach technicznych nie może być bowiem interpretowany w oderwaniu od innych norm, w szczególności zawartych w ustawie Prawo budowlane, tj. art. 4, który statuuje zasadę wolności budowlanej wywodzącą się wprost z prawa własności.

Powyższe  potwierdza Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 marca 2017 roku, sygn. akt: II OSK 17 74/15, w którym stwierdza: „Zgodna z § 18 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jest sytuacja, gdy na terenie inwestycji nie urządzono żadnych miejsc postojowych, ponieważ teren ten jest już tak zabudowany, że brak na to miejsca. Powołanego przepisu nie można rozumieć w ten sposób, że zawsze należy urządzać miejsca postojowe na terenie inwestycji, gdyż powodowałoby to, że w przypadku inwestycji, polegających na przebudowie budynków, które w całości lub prawie w całości zajmują działkę budowlaną, inwestycje te byłyby niedopuszczalne tylko z tego powodu, że na terenie działki nie jest możliwe urządzenie miejsc postojowych”.

Jeżeli w rzeczywistości spotka Cię problem z uzyskaniem zgody na inwestycję lub zmianę sposobu użytkowania budynku tylko z tego powodu, że działka jest za mała na urządzenie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych, a zapewniłeś je na innej działce, to warto powołać się na wyżej wskazane orzeczenie.

Subscribe
Powiadom o
guest

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
GS
GS
4 lat temu

Problem jednak pojawia się gdy zapisy PZP lub WZ wskazują, że miejsca postojowe trzeba zapewnić na terenie własnej działki. Jest tak w większości przypadków.