11 grudnia 2015

Pas drogowy. Gdzie on jest ?

4 komentarze

Pisałem już na blogu o problemach związanych z nałożeniem kary za zajęcie pasa drogowego.

Dodam do tego wpisu jeszcze kilka moich spostrzeżeń wziętych z praktyki.

Aby organ (zarządca drogi) mógł nałożyć karę za zajęcie pasa drogowego musi wcześniej przeprowadzić postępowanie dowodowe, z którego będzie wynikało, iż:

1. rzeczywiście doszło do zajęcia pasa drogowego, oraz

2. jaka powierzchnia dokładnie została zajęta.

pas drogowy

W praktyce nie jest to takie proste.

W praktyce często utożsamia się granicę pasa drogowego z granicami działek, co w wielu przypadkach doprowadza do wadliwego określenia jego położenia.

Są bowiem spore problemy natury geodezyjnej utrudniające ustalenie przebiegu rzeczonego pasa.

Dochodzi czasami do sytuacji, w której organ (zarządca drogi) nalicza opłaty za zajęcie pasa drogowego, a postępowanie dowodowe rzetelnie przeprowadzone pokazuje, że w danym miejscu nigdy pasa drogowego w rozumieniu ustawy o drogach publicznych nie było.

Tymczasem do jego prawidłowego ustalenia niezbędnym będzie sięgnięcie do ewidencji gruntów i ewidencji drogowej.

Niezbędnym będzie również analiza książki drogi, a czasami i dodatkowych dokumentów.

Subscribe
Powiadom o
guest

4 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Arleta
Arleta
5 lat temu

Treść art. 4 pkt 1 ustawy o drogach publicznych wskazuje , że pasem drogowym jest: wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. Z takiego prawnego ujęcia pasa drogowego wynika więc, iż jest on rozumiany z punktu widzenia funkcji, celu i roli jaką pełni tj. zapewnianie prowadzenia, zabezpieczenia i obsługi ruchu drogowego, a nadto zarządzania drogą, będącą jego częścią. Przedstawiona definicja wskazuje również na to, iż pas drogowy rozumiany jest przestrzennie, jako wydzielona granicami bryła geometryczna.
Zauważyć należy, iż ze względu na rolę i cel infrastruktury drogowej, zapewnienie jej pewnego poziomu uprzywilejowania w sferze publicznoprawnej niewątpliwie uznane być musi za uzasadnione. W tym też znaczeniu ustawodawca wprowadził, w art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, zakaz podejmowania czynności, najogólniej mówiąc, szkodzących tej infrastrukturze. Uprzywilejowanie to nie jest jednak bezwzględne. Stosując uniwersalne zasady wykładni przepisów prawa w powiązaniu z zasadą proporcjonalności środków prawnych prowadzących do zamierzonego celu, możliwe jest ustalenie granic pasa drogowego. Uwzględniając bowiem funkcjonalną rolę pasa drogowego, w kontekście jego zasięgu nad wydzielony obszar, jak i w jego głąb, należy stwierdzić, że granice te określają obiekty i urządzenia służące realizacji celów związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także zarządzania drogą (sygn. akt II GSK 614/08 – Wyrok NSA z 2009-01-13)
Mając na uwadze powyższe, czy przez analogię należy rozumieć szerokość pasa drogowego (w poziomie) – tj że szerokość pasa drogowego wyznacza – droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. Innymi słowy granica pasa drogowego nie pokrywa się z granicą działki ewidencyjnej „dr” ? czy w przypadku zajęcia części gruntu w granicach takiej działki (np. szerokości gruntu ok 30 cm) na którym nie jest zlokalizowany obiekt i infrastruktura związana z drogą, nie mamy do czynienia z bezprawnym zajęciem pasa drogowego w rozumieniu ustawy o drogach?

Grzegorz
Grzegorz
11 dni temu

A czy gmina może pobierać opłatę za zajęcie pasa drogowego jeżeli działka na której pas się znajduje nie jest odrolniona przez gminę ?