20 października 2022

Pas drogowy musi być precyzyjnie określony, by wymierzyć karę za jego zajęcie

2 komentarze

W jednym z ostatnich wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie – z września 2022 roku – Sąd zajmował się sprawą rzekomego zajęcia pasa drogowego przez reklamę i nałożenia z tego tytułu kary pieniężnej. 

Sąd podzielił stanowisko naszej Kancelarii, iż do wskazania lini określających pas drogowy w rozumieniu ustawy o drogach publicznych nie jest wystarczające powołanie się przez zarządcę drogi jedynie na mapę z ewidencji gruntów i budynków. 

Kara bowiem za zajęcie pasa drogowego może być wymierzona na podstawie ustawy o drogach publicznych jedynie w sytuacji, gdy bezsprzecznie pas drogowy –  bez zgody zarządcy drogi – zajęto.

Niezbędnym jest w takiej sytuacji udowodnienie na mapie geodezyjnej – opierając się na treści książki drogowej – jaki jest przebieg granic pasa drogowego. 

WSA w Krakowie stwierdził w swoim wyroku m.in. następujące: 

W ocenie Sądu za uzasadniony należy uznać zarzut skarżącej, że organy nie wykazały granic pasa drogowego, względem tej części elewacji budynku, na której umieszczono reklamę. Nałożenie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego musi zostać poprzedzone, niebudzącym wątpliwości ustaleniem, że urządzenie reklamowe zostało umieszczone w pasie drogowym. Za niewystarczające należy uznać powołanie się przez organy, że w ewidencji gruntów i budynków dany obszar został oznaczony symbolem „dr” (…) W ocenie Sądu, słusznym jest pogląd Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zgodnie z którym ” (…) aby udowodnić, że dany obiekt znajdował się w pasie drogi publicznej, należy w pierwszej kolejności na mapie geodezyjnej wykazać – opierając się na treści książki drogowej – jaki jest przebieg granic pasa drogowego. Na tak przygotowanej mapie winna zostać przeprowadzona kolizja umieszczonego w pasie obiektu z liniami granicznymi pasa (…)”.

Zatem, aby była podstawa do nałożenia kary za zajęcie pasa drogowego organ prowadzący postępowanie w takiej sprawie winien przeprowadzić stosowne postępowanie dowodowe i ustalić w sposób nie budzący wątpliwości:  

1/ czy w sprawie mamy do czynienia z pasem drogowym drogi publicznej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych; 

2/ czy rzeczywiście doszło do zajęcia pasa drogowego i w jakim wymiarze; 

3/ odpowiednią kwalifikację prawną obiektu, który zajął pas drogowy; 

4/ w jakim okresie i jaki obszar pasa drogowego zajmował obiekt;

5/  wielkość obiektu zajmującego pas drogowy; 

6/ do kogo należy obiekt zajmujący pas drogowy;

a następnie prawidłowo obliczyć karę.

Subscribe
Powiadom o
guest

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Patryk
Patryk
1 rok temu

Witam
Czy można prosić o podanie sygnatury cytowanego wyroku WSA w Krakowie?