Ponaglenie i skarga do sądu, gdy organ nie wydaje decyzji

0 komentarzy

Praktyka pokazuje, że częstym problemem w postępowaniach związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych jest opieszałość w ich wydawaniu lub bezczynność organów. 

Dotyczy to również spraw związanych z decyzjami o pozwoleniu na budowę, samowolą budowlaną, decyzjami o warunkach zabudowy, pozwoleniami na użytkowanie i wielu innych poruszanych na tym blogu.

TERMINY W POSTĘPOWANIACH

Pamiętać jednak należy, że organy prowadzące sprawy, mają ściśle określone terminy na wydanie decyzji administracyjnych.

Zasadą jest, że organ prowadzący postępowanie wydaje decyzję niezwłocznie (do kilku dni). W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego maksymalnie w terminie miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Natomiast przed organem odwoławczym (po złożeniu odwołania) sprawa winna być rozstrzygnięta w ciągu miesiąca. 

Wyżej wskazane terminy obowiązują – co do zasady – we wszystkich sprawach administracyjnych i są one uregulowane w Kodeksie postępowania administracyjnego. Istnieją jednak sprawy, w których przepisy określają terminy nieco inaczej. Przykładem mogą tu być postępowania z zakresu  pozwoleń na budowę (organ ma na wydanie decyzji maksymalnie 65 dni). 

PONAGLENIE W SYTUACJI ZWŁOKI ORGANU 

Niestety, pomimo precyzyjnie określonych terminów w przepisach, są one bardzo często niedotrzymywane. Sprawy ciągną się miesiącami, a nierzadko latami. W tej sytuacji trudno mówić o sprawnym i szybkim prowadzeniu spraw.

Przepisy jednak przewidują instrumenty na „zmobilizowanie” organu do wydania decyzji w terminach przewidzianych przepisami.Takim (zazwyczaj bardzo skutecznym) instrumentem do znacznego przyspieszenia wydania decyzji jest złożenie ponaglenia.

PONAGLENIE SKUTKUJE WYZNACZENIEM TERMINU DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie wnosi się do organu wyższej instancji. Dla przykładu, jeżeli sprawę dotyczącą pozwolenia na budowę w pierwszej instancji prowadzi starosta, to ponaglenie za jego pośrednictwem wnosi się do wojewody. Jeżeli natomiast sprawę związaną z samowolą budowlaną prowadzi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, to ponaglenie składa się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. 

Organ drugiej instancji otrzymując ponaglenie i stwierdzając, że terminy wyżej wskazane do załatwienia sprawy zostały naruszone, bardzo szybko – bo do dwóch tygodni od otrzymania ponaglenia – wydaje postanowienie, w którym zobowiązuje organ prowadzący sprawę do wydania decyzji (zazwyczaj w krótkim terminie). Wydanie takiego postanowienia skutkuje w większości przypadków wydaniem decyzji w terminie zakreślonym w postanowieniu przez organ wyższej instancji. 

SKARGA NA BEZCZYNNOŚĆ DO SĄDU 

Zdarza się jednak i tak, że nawet pomimo złożenia ponaglenia i wydania w jego wyniku postanowienia zobowiązującego do wydania oczekiwanej decyzji w określonym terminie, termin ten nie jest dotrzymywany, a organ prowadzący postępowanie nadal pozostaje w bezczynności lub zwłoce. 

Pozostaje wówczas złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd bowiem może stwierdzić w orzeczeniu, że organ prowadzi postępowanie przewlekle i z rażącym naruszeniem prawa, jednocześnie zobowiązując organ prowadzący do rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji w ściśle określonym terminie. Może również, co istotne, przyznać od prowadzącego organu na rzecz strony skarżącej formę rekompensaty pieniężnej za niedotrzymanie terminów (np. w wysokości 10.000 złotych).

Z perspektywy prowadzonych przez naszą Kancelarię spraw jest to bardzo skuteczny i mobilizujący środek do wydania decyzji administracyjnej.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments