16 stycznia 2017

Pozwolenie na budowę – obowiązki starosty

0 komentarzy

Podstawowymi obowiązkami starosty przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę jest zbadanie zgodności planowanej zabudowy z obowiązującymi aktami planistycznymi lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dodatkowo organ bada zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami techniczno-budowlanymi.

A także bada kompletność projektu budowlanego oraz posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń.

W razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie wymaganych dokumentów starosta nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

niecea drabina

W praktyce zdarza się również tak, że starosta dokonuje oceny rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie budowlanym.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z dnia 5 października 2016 roku, sygn. akt: II SA/Ke 241/16, obowiązki organów w tym zakresie określa w następujący sposób:
1. Obowiązkiem organu w sprawie o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę jest sprawdzenie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 art. 35 oraz w art. 32 ust. 4 p.b., co oznacza, że bez względu na to, czy spełnienie tych wymagań jest przez stronę (odwołującego się) kwestionowane czy też nie, organ, w tym również odwoławczy ma obowiązek to sprawdzić, a wyrazem tego sprawdzenia jest zawarcie w decyzji stosownych ustaleń i oceny.

2. W sprawie o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę organ architektoniczno-budowlany nie ma obowiązku dokonywania oceny zgodności z obowiązującymi przepisami wszystkich rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie budowlanym przez autora projektu. Odpowiedzialność za prawidłowość przyjętych rozwiązań i dokonanych obliczeń ponosi projektant”.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments