20 kwietnia 2020

Rozporządzenie o priorytetowych sprawach do rozstrzygania w czasie COVID-19 zawiera sprawy związane z procesem budowlanym

1 komentarz

Jak się okazuje sytuacja jest bardzo dynamiczna. Jeszcze kilka dni temu pisałem, iż organy administracji publicznej nie mają podstaw do zwlekania z wydawaniem rozstrzygnięć w sprawach administracyjnych, a w szczególności związanych z procesem budowlanym. 

Rząd niejako widząc spowolnienie w wydawaniu decyzji w sprawach kluczowych już nie tylko dla gospodarki (pozwolenia na budowę), ale również w „zwykłych” sprawach dla obywateli (np. akta stanu cywilnego) wprowadził Rozporządzeniem przyjętym 18 kwietnia 2020 roku katalog spraw, które jak należy rozumieć winny być rozstrzygane priorytetowo. Rozporządzenie bowiem zakłada „ograniczenia” w działaniu administracji publicznej, jednakże wskazuje jednocześnie na zadania, które są „niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom”.  

SPRAWY O SZYBSZEJ SCIEŻCE POSTĘPOWANIA W CZASIE EPIDEMII COVID – 19

Ze spraw interesujących czytelników bloga są to sprawy dotyczące: 

  1. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  2. decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  3. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  4. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
  5. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  6. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
  7. korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

POMINIĘCIE SPRAW PROWADZONYCH PRZEZ NADZÓR BUDOWLANY 

Dziwne, że nie ma w katalogu tych spraw większości rozstrzygnięć wydawanych przez nadzór budowlany. Zakładając, że dla gospodarki istotnym jest sprawny obrót prawny związany z procesem budowlanym, to jego ważnym ogniwem są również sprawy rozstrzygane przez PINB, WINB i GINB.

PRZEPISY NIE ZWALNIAJĄ URZĘDÓW Z DZIAŁANIA

Jak już pisałem tutaj, aktualna sytuacja nie zwalnia organów od wydawania rozstrzygnięć w sprawach, które de facto sprowadzają się do pracy urzędnika „zza biurka”. 

Upraszczając – ustawa o tzw „tarczy antykryzysowej” zawiesza terminy do składania środków zaskarżenia do organów lub sądów wyższej instancji, natomiast nie zawiesza działania organów. Wskazanie w w/w rozporządzeniu spraw priorytetowych może spowodować, iż jedynie w tych sprawach organy będą rozstrzygały w miarę sprawnie, a w pozostałych już nie „bo nie są wymienione w rozporządzeniu” – taki argument może usłyszeć każdy z nas w urzędzie. 

ORGANY Z PODWYŻSZONYM STANDARDEM OSTROŻNOŚCI MOGĄ DZIAŁAĆ

Tymczasem rozporządzenie nie wymienia wielu spraw, które są niezwykle istotne z punktu widzenia i procesu budowlanego jak i zwykłego Kowalskiego. Dla przykładu  zapomniano bowiem o rozstrzygnięciach związanych ze wstrzymaniem robót budowlanych, postępowaniach naprawczych, decyzjach podziałowych w geodezji (…).

Lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie zapisów w rozporządzeniu, które określałyby sposób prowadzenia (wszelkich) spraw administracyjnych – bez ich różnicowania – z uwzględnieniem najwyższych standardów ochrony zdrowia zarówno urzędników jak i uczestników postępowania. 

Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Jacek
Jacek
4 lat temu

Dzień dobry. Czy mógłby Pan podać linka lub dokładną nazwę rozporządzenia o którym mowa w artykule. Niestety nie mogę nigdzie go znaleźć w sieci. Z góry dziękuję.