10 stycznia 2019

Samowola budowlana – kiedy powstaje, kto odpowiada, legalizacja, nakaz rozbiórki, kary, przedawnienie, egzekucja, odwołanie

50 komentarzy

Samowola budowlana, gdy już powstanie, rodzi wiele problemów zarówno dla osób ją popełniających, jak i jej właścicieli, czy też sąsiadów. Niewiele mniej problemów z jej ustaleniem i likwidacją ma nadzór budowlany.
Dlatego dzisiaj wpis, który ma na celu ułatwienie zrozumienia wielu zawiłości związanych ze zjawiskiem samowoli budowlanej – jej popełnieniem, definiowaniem, likwidacją, karami i wieloma innymi aspektami, które wiążą się z nielegalnym podjęciem robót budowlanych.

KIEDY POWSTAJE SAMOWOLA BUDOWLANA

Jeżeli inwestor (czyli ten, który wykonuje roboty budowlane) nie uzyskał pozwolenia na budowę lub (w niektórych sytuacjach) nie zgłosił do starostwa chęci wykonania określonych robót budowlanych, to wówczas obiekt budowlany, czy też roboty budowlane, są wykonane w warunkach samowoli budowlanej.
Najlepiej zrozumieć to na przykładach.
Jeżeli osoba X zbudowała budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek służący przykładowo do produkcji śrub bez wcześniejszego uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, to jest to samowola budowlana.
Jeżeli osoba Y wybudowała dom jednorodzinny, garaż, budynek gospodarczy bez wcześniejszego zgłoszenia w starostwie, to również mamy do czynienia z samowolą budowlaną.
Co więcej, jeżeli osoba Z „jedynie” dobudowała do już istniejącego budynku dodatkowe pomieszczenie lub piętro, to również będzie to zakwalifikowane jako samowola budowlana.
Samowolą budowlaną jest również sytuacja, w której osoba X otrzymała pozwolenie na budowę budynku o ściśle określonych wymiarach, a buduje obiekt szerszy, dłuższy z dodatkowymi elementami (jest to tzw. istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego).
Podobnie jest z robotami budowlanymi, które nie są budową, czyli np. utwardzeniem działki, przebudową budynku lub jego remontem, które zostały wykonane bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia – tego typu roboty będą również kwalifikowane jako samowola budowlana.

Podsumowując ten wątek wskazać należy, że w związku z tym, iż nie ma definicji „samowoli budowlanej” przyjmuje się w praktyce, że samowolą budowlaną jest wykonanie robót budowlanych bez odpowiednich zgód, tj. pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (od którego organ nie złożył sprzeciwu).
Inaczej mówiąc – samowolą budowlaną jest działanie polegające na podjęciu robót budowlanych bez uzyskania aprobaty odpowiednich organów administracyjnych, na wykonanie których to robót budowlanych przepisy prawa wymagają lub wymagały zgody.
Samowola budowlana podlega zarówno sankcji administracyjnej, jak i karnej.

Samowola budowlana Damian Buniak
KTO ODPOWIADA ZA SAMOWOLĘ BUDOWLANĄ

Wydaje się – przynajmniej czytając przepisy prawa – że sprawa jest prosta, za samowolę budowlaną odpowiada: inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego. Jednak w praktyce pojawiają się problemy związane z tym, jaki podmiot obciążyć obowiązkiem zlikwidowania nielegalnych robót budowlanych. Problemu nie ma gdy inwestorem, właścicielem i zarządcą samowoli budowlanej jest ta sama osoba. Problemy zaczynają się natomiast, gdy kim innym jest inwestor (osoba, która faktycznie wykonała nielegalne roboty), kim innym właściciel nieruchomości będącej samowolą budowlaną, a jeszcze kim innym zarządca nielegalnego obiektu. Nie jest to wcale rzadki przypadek, bowiem wiele osób zupełnie nieświadomie kupuje obiekt będący samowolą budowlaną lub go dziedziczy od inwestora. Wówczas nadzór budowlany obciąża konsekwencjami samowoli budowlanej aktualnego właściciela nielegalnego obiektu. W praktyce jest też tak, że nawet jeżeli inwestor jest „uchwytny”, a obiekt stał się własnością osoby, która nie wykonywała nielegalnych robót, to konsekwencjami zazwyczaj obciąża się właściciela tego obiektu obok inwestora. Organy wychodzą bowiem z założenia, że likwidacja samowoli budowlanej w praktyce może nastąpić jedynie poprzez działanie właściciela, bowiem to on włada, czy też może władać określoną nieruchomością.
Przykład.
Pan X zbudował budynek produkcyjny, a następnie sprzedał go Panu Y. Po kilku latach okazało się, że jest to obiekt nielegalny i nadzór budowlany zamierza wydać decyzję o nakaz rozbiórki. Ta decyzja zostanie wydana zarówno na Pan X (jeżeli jeszcze żyje i jest znany jego adres pobytu) jak i na Pana Y. Może się zdarzyć również tak, że decyzją o nakazie rozbiórki zostanie obciążony jedynie Pan Y, gdyż nadzór budowlany uzna, że tylko on jest w stanie wykonać nakaz rozbiórki z uwagi na to, że włada nielegalnie wzniesionym obiektem.

CO SIĘ DZIEJE, GDY DOJDZIE JUŻ DO SAMOWOLI BUDOWLANEJ

W praktyce jest tak, że jeżeli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie uzyska informacji o samowoli budowlanej, czyli robotach budowlanych wykonanych nielegalnie, to po prostu samowola istnieje i nic się z nią nie dzieje.
Sytuacja zmienia się w momencie, gdy nadzór budowlany w wyniku donosu lub kontroli prowadzonych robót budowlanych uzyska informację o tym, że powstała samowola budowlana lub poweźmie informację, iż istnieje prawdopodobieństwo, że wykonane roboty budowlane stanowią samowolę budowlaną.
Przykład.
Sąsiad informuje nadzór budowlany o tym, iż na działce sąsiedniej został wybudowany dom jednorodzinny bez uzyskania odpowiedniej zgody.
Albo, że roboty prowadzone przy już istniejącym budynku hurtowni jabłek, polegające na dobudowaniu dodatkowego pomieszczenia lub nadbudowania piętra są wykonywane bez pozwolenia na budowę.
Nadzór budowlany (najczęściej – powiatowy) wszczyna wówczas postępowanie administracyjne, które co do zasady ma doprowadzić do wyjaśnienia kto, kiedy i jakiego rodzaju roboty budowlane wykonał. Organ ten żąda przede wszystkim dokumentów związanych z wykonanymi robotami – pozwolenia na budowę, zgłoszenia od którego nie wniesiono sprzeciwu, czy też projektu budowlanego.
Pomijając fakt, że samowola nie zawsze jest łatwa do udowodnienia, a brak dokumentów związanych z budową nie zawsze musi świadczyć o nielegalności wykonanych robót, to dla jasności wywodu przyjmijmy, że jeżeli w wyniku czynności sprawdzających okaże się, że określony obiekt budowlany lub jego część został wykonany nielegalnie, to wówczas nadzór budowlany wdraża postępowanie mające na celu zlikwidowanie samowoli budowlanej.
Nierzadko informuje również prokuraturę o tym, że została popełniona samowola budowlana (o tym będę pisał niżej).

LIKWIDACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ

Postępowanie związane z samowolą budowlaną przed nadzorem budowlanym ma doprowadzić do jej zlikwidowania, czyli doprowadzenia do sytuacji, w której określony obiekt budowlany, czy też wykonane już roboty budowlane zostaną doprowadzone do stanu zgodności z prawem.
Zgodność z prawem oznacza w tej sytuacji zalegalizowanie samowoli budowlanej lub jej rozbiórkę.
Prawo polskie przewiduje bowiem możliwość zalegalizowania robót budowlanych wykonanych w warunkach samowoli budowlanej i w ten sposób uznanie, że dany obiekt (roboty budowlane) może pozostać w określonym miejscu.

LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ

Aby jednak nadzór budowlany wszczął postępowanie legalizacyjne samowoli budowlanej muszą być spełnione ściśle określone warunki.
Obiekt (lub jego część), którego dotyczy postępowanie musi być: (1) zgodny z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym i (2) zgodny z przepisami regulującymi warunki techniczne budynków i ich usytuowanie.
Co to dokładnie oznacza ?
Nadzór budowlany przed wszczęciem postępowania legalizacyjnego bada wstępnie, czy np. wzniesiony nielegalnie budynek jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zatem odczytuje z zapisów planu, czy na określonym obszarze (na określonej działce) taki budynek może powstać. Proszę pamiętać, że plan zagospodarowania przestrzennego najczęściej będzie wskazywał również o jakich wymiarach może powstać budynek (jego wysokość, szerokość, odległość od drogi, itp). Plan będzie określał również jego funkcję, czyli jakie przeznaczenie może mieć określony budynek (mieszkalne, usługowe, produkcyjne …).
Jeżeli wstępna analiza dokonana przez nadzór budowlany pozwala na stwierdzenie, że obiekt jest zgodny z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, to wówczas nadzór budowlany wszczyna postępowanie legalizacyjne zobowiązując inwestora do przedłożenia dokumentów wymaganych do legalizacji.

Pamiętać jednak należy, że nie zawsze plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje dla określonego obszaru. Może się bowiem zdarzyć tak, że planu miejscowego po prostu nie ma. Wówczas o zgodności określonego obiektu z przepisami związanymi z zagospodarowaniem przestrzennym będzie decydowała decyzja o warunkach zabudowy, którą uzyskać będzie musiała osoba legalizująca samowolę budowlaną. Taką decyzję uzyskuje się w gminie (nie przed nadzorem budowlanym).

Dodam jedynie na marginesie tego wątku, iż zdarza się tak, że nadzór budowlany błędnie odczytuje przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym i stwierdza, że nie pozwalają one na powstanie określonego budynku w danym miejscu, czy o takich gabarytach i wówczas nie wszczyna postępowania legalizacyjnego wydając decyzję o nakazie rozbiórki. W takiej sytuacji pominięcie postępowania legalizacyjnego może być uznane przez organ wyższej instancji lub Sąd za poważne naruszenie procedury związanej z likwidacją samowoli budowlanej, gdyż uznaje się, że pierwszeństwo ma zawsze legalizacja samowoli budowlanej, a nie jej rozbiórka (więcej na ten temat przeczytasz tutaj).

A zatem legalizacja samowoli budowlanej jest możliwa, gdy obiekt wzniesiony nielegalnie (np. budynek mieszkalny) jest zgodny z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, czyli miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w jego braku z decyzją o warunkach zabudowy. Ponadto legalizacja samowoli budowlanej jest możliwa, gdy obiekt spełnia warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (np. przeciwpożarowe, odległościowe).
Jeżeli te warunki zostaną spełnione, czyli zostaną one potwierdzone złożonymi dokumentami w nadzorze budowlanym, to nadzór budowlany wydaje postanowienie o nałożeniu obowiązku zapłaty opłaty legalizacyjnej. Dopiero jej uiszczenie spowoduje, że obiekt zostanie zalegalizowany.
Przykład.
Osoba X podjęła się legalizacji obiektu i w związku z tym została zobowiązana do przedłożenia nastepujących dokumentów niezbędnych do legalizacji w terminie 4 miesięcy:
1.czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi;
2.oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
3.decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego.
Osoba X dokumenty te składa w terminie, a nadzór budowlany nie wnosi do ich treści uwag. Wówczas jest wydawane postanowienie, które wskazuje, jaką opłatę legalizacyjną należy wnieść, by zakończyć skutecznie legalizację.

KOSZTY LEGALIZACJI SAMOWOLI BUDOWLANEJ

Uiszczenie opłaty legalizacyjnej jest, co do zasady, warunkiem zalegalizowania nielegalnie wykonywanych robót budowlanych. Jest to ostatni etap legalizacji samowoli budowlanej. Uruchamiany jest dopiero po spełnieniu innych warunków legalizacji (o których piszę wyżej). Zatem przedłożenie w zakreślonych terminach wszystkich niezbędnych dokumentów do legalizacji powoduje możliwość wydania postanowienia nakładającego obowiązek uiszczenia wskazanej w postanowieniu opłaty. Jej uiszczenie kończy postępowania legalizacyjne. Natomiast jej nieuiszczenie powoduje, że nadzór budowlany wyda decyzję o nakazie rozbiórki nielegalnie wykonanych robót.
Opłaty za legalizację są bardzo wysokie.
Przykład.
Dla przykładu opłata legalizacyjna wynosi:
25.000 zł – za garaż do dwóch stanowisk;
25.000 zł – za budynek gospodarczy;
50.000 zł. – za dom jednorodzinny;
250.000 zł – za budynki przemysłowe, takie jak budynki produkcyjne;
375.000 zł – za budynki handlu, gastronomii i usług, takie jak sklepy, centra handlowe, domy towarowe.

Przepisy dają możliwość obniżenia opłaty legalizacyjnej lub jej całkowitego umorzenia, jednak pamiętać należy, że skorzystanie z takich ulg jest obwarowane wieloma kryteriami i w praktyce zwalniane są osoby, które są osobami ubogimi.

NAKAZ ROZBIÓRKI SAMOWOLI BUDOWLANEJ

Jeżeli samowoli budowlanej nie da się zalegalizować, lub osoba odpowiedzialna za samowolę budowlaną nie wyraża chęci podjęcia czynności prowadzących do zalegalizowania samowoli budowlanej, czyli uzyskania i złożenia odpowiednich dokumentów i uiszczenia opłaty legalizacyjnej, to wówczas nadzór budowlany wydaje decyzję o nakazie rozbiórki.
Decyzja powinna precyzyjnie określić, co powinno być rozebrane. Jeżeli cały obiekt został wykonany nielegalnie, to nakaz rozbiórki będzie obejmował cały obiekt. Natomiast jeżeli jedynie część obiektu została dotknięta nielegalnymi robotami, to jedynie tą część trzeba będzie rozebrać.
Przykład.
Pan X dobudował piętro do budynku, który został wybudowany legalnie. Nakaz rozbiórki będzie dotyczył jedynie tego nadbudowanego piętra.
Pan Y podniósł ściankę kolankową o pół metra i z płaskiego dachu zrobił dach spadzisty – nakaz rozbiórki będzie obejmował pół metra ścianki kolankowej oraz wykonany dach spadzisty.
Napomknę tylko w tym miejscu (bo to kolejny skomplikowany temat na inny wpis), że nie wszystkie elementy obiektu budowlanego można objąć nakazem rozbiórki, pomimo tego, że są nielegalne.

EGZEKUCJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ

W sytuacji, gdy pomimo wydania decyzji o nakazie rozbiórki obiekt wykonany nielegalnie nie jest rozbierany przez podmiot do tego zobowiązany, nadzór budowlany wszczyna postępowanie zmierzające do jego przymusowego zlikwidowania.
W pierwszej kolejności wydaje postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia i kieruje je do osób zobowiązanych do wykonania nakazu rozbiórki. Grzywna zazwyczaj jest bardzo wysoka, gdyż stanowi: iloczyn powierzchni zabudowy budynku lub jego części objętego nakazem przymusowej rozbiórki i 1/5 ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów regulujących obliczanie premii gwarancyjnej dla posiadaczy oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych. Pamiętać jednak należy, że grzywna w celu przymuszenia na podstawie powyższego przelicznika może być wydane jedynie w stosunku do budynku (a nie każdy obiekt budowlany jest budynkiem).
Wyegzekwowanie grzywny nie legalizuje samowoli budowlanej.
Jeżeli pomimo nałożenia grzywny w celu przymuszenia nakaz rozbiórki nie został wykonany, to wówczas nadzór budowlany może go wykonać zastępczo. A zatem na koszt zobowiązanego do wykonania nakazu rozbiórki i z pomocą specjalistycznej firmy likwiduje samowolę budowlaną.
Przykład.
Osoba X została zobowiązana do rozebrania nielegalnie wykonanej drogi. Pomimo wydania nakazu rozbiórki i jego uprawomocnienia się nie wykonuje tego nakazu. Wówczas nadzór budowlany nakłada na osobę X grzywnę w celu przymuszenia w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Pomimo jej nałożenia, samowola budowlana nie jest likwidowana. Wówczas nadzór budowlany rękoma wynajętej firmy likwiduje samowolę budowlaną, a jej kosztami obciąża zobowiązanego do zlikwidowania nielegalnego obiektu.

Samowola budowlana Damian Buniak
PRZEDAWNIENIE SAMOWOLI BUDOWLANEJ

Często spotykam się z pytaniami, czy i kiedy przedawnia się samowola budowlana ?
Samowola budowlana w sensie administracyjnym (czyli w sensie możliwości prowadzenia postępowania przez nadzór budowlany w celu jej zlikwidowania) nie przedawnia się nigdy (w postępowaniu karnym jest trochę inaczej, o czym poniżej).
Dlatego też, jeżeli nawet została ona popełniona 20, 30 czy 50 lat temu, to nadzór budowlany może podejmować skuteczne działania w celu jej zlikwidowania.
Proszę jednak pamiętać, że ocena obiektu budowlanego pod kątem jego legalności będzie dokonywana na podstawie przepisów obowiązujących na dzień jego budowy.
Przykład.
Osoba X wybudowała w latach 50 – tych ubiegłego wieku budynek. W 2019 roku nadzór budowlany po uzyskaniu informacji o tym, że taki budynek został wybudowany nielegalnie podjął działania zmierzające do wyjaśnienia, czy budynek ten jest rzeczywiście zgodny z przepisami parwa. Osoba X z uwagi na upływ czasu nie ma pozwolenia na budowę, ani pozwolenia na użytkowanie tego budynku. Wówczas nadzór budowlany będzie sprawdzał, czy ten budynek jest zgodny z przepisami prawa, ale obowiązującymi w czasie, gdy budynek powstał – czyli przepisami obowiązującymi w latach 50 – tych ubiegłego wieku.

POSTĘPOWANIE KARNE ZWIĄZANE Z SAMOWOLĄ BUDOWLANĄ

Za samowolę budowlaną można odpowiadać na gruncie prawa administracyjnego oraz na gruncie prawa karnego.
Dlatego też, gdy dojdzie do popełnienia samowoli budowlanej polegającej na wykonaniu obiektu budowlanego (jego części) lub robót budowlanych bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, lub ich prowadzenia w sposób zagrażający bezpieczeństwu ludzi lub mienia, bądź w sposób zagrażający środowisku, to nierzadko nadzór budowlany informuje policję lub prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, gdyż tego typu działania są kwalifikowane jako przestępstwo zagrożone: grzywną, karą ograniczenia wolności, lub pozbawienia wolności do lat dwóch.
Proszę jednak pamiętać, że czymś innym jest odpowiedzialność administracyjna za popełnienie samowoli budowlanej, a czymś innym odpowiedzialność karna za podjęcie robót budowlanych bez odpowiednich zgód.
W postępowaniu karnym kwestia winy (umyślności) będzie miała decydujące znaczenie przy wydawaniu wyroku, natomiast w postępowaniu administracyjnym te kwestie nie będą miały żadnego znaczenia.
W postępowaniu administracyjnym (prowadzonym przez nadzór budowlany) znaczenie będzie miało jedynie to, że samowola budowlana powstała i organ ten będzie podejmował czynności zmierzające jedynie do jej zlikwidowania bez względu na to, kto ją popełnił i kiedy.
Natomiast w postępowaniu karnym znaczenie będzie miało, kto popełnił samowolę budowlaną określoną w art. 48, art. 49b, art. 50 ust. 1 pkt 1 i art. 50 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego i czy można przypisać takiej osobie winę.
Przykład.
Osoba X nabyła dom jednorodzinny stanowiący samowolę budowlaną od osoby Y. Osoba X będzie zobowiązana do likwidacji samowoli budowlanej przez nadzór budowlany. Natomiast osoba X nie będzie odpowiadać w sensie karnym za samowolę budowlaną, z uwagi na to, że jej nie popełniła. Popełniła ją osoba Y i to jej można ewentualnie przypisać odpowiedzialność karną.

Dlatego powiadomienie organów ścigania o tym, że została popełniona samowola budowlana nie przesądza (nie powinno przesądzać) o tym, iż osoba odpowiadająca za samowolę budowlaną w sensie administracyjnym (przed nadzorem budowlanym) będzie odpowiadała w sensie karnym (przed sądem karnym), z uwagi na to, że są to zupełnie inne podstawy odpowiedzialności.
Istotną różnicą obu postępowań (administracyjnego i karnego) jest to, że jak wcześniej wskazałem samowola budowlana w sensie administracyjnym (ta prowadzona przez nadzór budowlany) nie przedawnia się. Natomiast przestępstwo polegające na wykonaniu robót budowlanych będących samowolą budowlaną przedawnia się, jeżeli od czasu popełnienia tego przestępstwa upłynęło pięć lat.

ODWOŁANIE,  SKARGA ZWIĄZANA Z SAMOWOLĄ BUDOWLANĄ

Jak widać sprawy związane z samowolą budowlaną są sprawami złożonymi, które nie zawsze są rozstrzygane w sposób prawidłowy przez organy nadzoru budowlanego, czy też sądy. W prawie polskim istnieje jednak wiele instrumentów prawnych, które pozwalają na zaskarżenie decyzji i postanowień wydanych przez nadzór budowlany, czy też zaskarżenie wyroków wydanych przez sądy.
Od decyzji o nakazie rozbiórki wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do Wojewódzkiego inspektora Nadzoru Budowlanego, a następnie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, którego wyrok może być zaskarżony przez złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Podobnie procedura kwestionowania wydawanych decyzji (postanowień) wygląda w sytuacji odmowy uznania przez nadzór budowlany określonych robót budowlanych jako samowoli budowlanej i odmowy wszczęcia w takiej sprawie postępowania. Warunkiem jednak skutecznego zaskarżenia decyzji jest bycie uznanym za stronę takiego postępowania. Nie każdy bowiem może być uznany za stronę.
Przykład.
Osoba X otrzymała nakaz rozbiórki. Nie godzi się z takim rozstrzygnięciem twierdząc, że nie wykonała robót budowlanych w warunkach samowoli budowlanej i składa odwołanie do organu II instancji. Organ II instancji, czyli Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego musi się odnieść do przedstawionych argumentów i wydać decyzję, którą podtrzyma decyzję organu I instancji lub uzna, że jest wadliwa i uchyli ją. Strony niezadowolone z tego rozstrzygnięcia mogą je zaskarżyć do sądu administracyjnego.
Osoba Y informuje nadzór budowlany, że jej sąsiad – osoba X wykonuje (wykonała) roboty budowlane bez odpowiednich zgód. Nadzór budowlany stwierdza jednak, że wszystko jest w porządku i wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. Taką decyzję osoba Y może zaskarżyć do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z podniesieniem argumentów służących przekonaniu organu, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego naruszył prawo umarzając postępowanie lub błędnie kwalifikując wykonane roboty budowlane lub wdrażając błędną procedurę zmierzającą do likwidacji nielegalnego obiektu. Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Na końcu zwrócę uwagę, że na blogu można znaleźć wiele wpisów jak i samych komentarzy, które bardzo szczegółowo odnoszą się do konkretnych zagadnień związanych ze zjawiskiem samowoli budowlanej.

Dodatkowo zwracam uwagę na fakt, iż powiązanymi z tematem samowoli budowlanej są kwestie odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz kwestie samowoli użytkowej, które również obszernie opisuję na blogu.

Od 19 września 2020 roku obowiązywać będzie nowa procedura związana z likwidacją samowoli budowlanej. Wpis na ten temat znajdziesz tutaj.

Subscribe
Powiadom o
guest

50 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Tomek
Tomek
4 lat temu

Witam
Planuje budowę garażu.. Wyczytałem że bez pozwolenia na budowę do 35m po ścianach zewnętrznych.. I moje pytanie zgłosić muszę że będę budował czy nie trzeba zgłaszać? Jak to jest z dostępem od granicy tutaj też musi być zachowana odległość 3m bez okna..A jeśli dach byłby wydłużony z jednej strony tworząc wiate też jest wtedy to liczone?

Ewela.
Ewela.
4 lat temu

Witam, mieszkam we Wspólnocie (20 właścicieli), blok inwalidzki. Postanowiłam że, uzyskam zgode na wstawienie okna balkonowego w pokoju bez naruszania konstrukcji i bez powiększania ( zachowane wymiary szerokości, długość jedynie wydłużona zachowaniem odpowiednich wymiaròw) wcześniwj nie było okna balkonowego. Od okna balkonowego do podjazdu wstawiłam podłoge bez naruszania konstrukcji. A te roboty budowlanw wyraził mi zarządca nieruchomości oraz zebrane podpisy właścicieli. 3lata temu wstawiłam zadaszenie, wolnostojące przylegające do elewacji. Zebrałam zgode na zadaszenie (podpisy właścicieli) nowy zarząca i zarząd zgłosili mnie do Nadzoru Budowlanego. Nie chcą podjąć uchwały, przez rok czasu zwlekania. Wojewòdzki Nadzòr Budowlany stwierdził że muszę mieć ZGODE WŁAŚCICIELI więc powiatowy nadzòr chce abym uchwałe przedstawiła. Nadmienie iż, działki graniczą z dwoma blokami. Druga wspòlnota podjecha uchwałe pozytywną dla mnie, natomiast moja wspólnota wzleka. Wykonałam opis techniczny, orzeczenie techniczne wszystko jest ok. Moje pytanie co robić? Jak mam uzyskać uchwałe jeśli jedna osoba z zarządu kieruje pozostałymi członkami zarządu? Czy moja zgoda właścicieli większością głosòw(podpisy) powinny wystarczyć dla powiatowego?? Tak jak napisał Wojewòdzki?? To ta jedna osoba wiecznie coś monci, kłamie. Robi wszystko pod siebie a nie dla wspòlnoty tak jak i zarządca.

Ewela.
Ewela.
4 lat temu
Reply to  Damian Buniak

Czy podjecie uchwaly moze byc podjete na podstawie moich zebranych podpisow od wlascicieli mam ich 13 na 20 wlascicieli??? Czy sad wezmie poduwage te odpisy? Nadmienie ze sasiadka obok rowniez zrobila tak jak ja i nie ma problemow takich, jak ja.
Dziekuje za odpowiedz.

Ewela.
Ewela.
4 lat temu
Reply to  Damian Buniak

Czy podjecie uchwaly moze byc podjete na podstawie moich zebranych podpisow od wlascicieli mam ich 13 na 20 wlascicieli??? Czy sad wezmie pod uwage te odpisy? Czy beda musialy te osoby rowniez uczwstniczyc w sadzie?? Zarzad sklada sie 4 osob gdzie 3 osoby podpisaly a teraz podpisuja sie ze im to przeszkadza. Nadmienie ze sasiadka obok rowniez zrobila tak jak ja i nie ma problemow takich, jak ja. Mam wrazenie ze to spisek, zazdrosc i zlosliwosc.
Dziekuje za odpowiedz.

Ewela.
Ewela.
4 lat temu

Dziekuje bardzo za pomoc.

Dorota
Dorota
4 lat temu

Dzień dobry
W ramach remontu (mieszkanie w budynku z lat 50tych) zrobiliśmy otwór drzwiowy w ścianie nośnej. Mamy do tego dokumentację w postaci projektu przebudowy. Fachowcy wykuli otwór i zrobili podciąg zgodnie z zaleceniami konstruktora, ale nie mamy pozwolenia na budowę. Chcemy teraz zrobić legalizację tej przebudowy. Pytanie ile kosztuje legalizacja otworu w ścianie nośnej? Gdzie powinniśmy się zgłosić i jakie dokumenty zebrać? We wspólnocie jest 7 mieszkań, czy musimy mieć zgodę mieszkańców?
Pozdrawiam
Dorota

Karola
Karola
2 lat temu
Reply to  Damian Buniak

Witam Pana, podłaczę sie pod ten post. Przebudowa w trybie samowolnym jest stwierdzona u sąsiada .Pinb wydał decyzje z nakazem przywrócenie do stanu poprzedniego. Jednakże WINB cofnął decyzje do ponownego rozpatrzenia z uwagi na to ,że Pinb nie zbadal czy istnieje inny sposób legalizacji robót. Nadmieniam że roboty zostały wykonane z naruszeniem przepisów technicznych ograniczając możliwości użytkowe naszego mieszkania. Podpięto rurę kwasówke do naszej wentylacji. Winb jakby tego nie zauważa, dlaczego ? Jaki wniosek powinnam złożyć do Pinbu aby wyegzekwować ich pierwotną decyzję.
Pozdrawiam

Karola
Karola
2 lat temu
Reply to  Damian Buniak

Doprecyzuję stan faktyczny: zamontowana kwasówka przechodzi spiralnie przez dwa kanały tj. przez kanał wyznaczony przez kominiarza oraz przez nasz kanał wentylacyjny. W jednym miejscu, na wysokości naszego mieszkania jest rozłączony. Winb potwierdził samowolne wykonanie robót i prawidłowe zastosowanie art.51 pb, jednak przywrócenie stanu poprzedniego za decyzje przedwczesną. CZY: jesli akta powrócą do PINB jest ryzyko, że PINB wyda decyzję wykonania robót np w moim kanale ? Wg prawa administrcyjnego jest to chyba mozliwe, według prawa budowlanego chyba tez , bo ich nie obchodzi zajęcie kanału w ujęciu cywilistycznym . Obawiam się tego, bo administracja nie jest do pomagania pojedynczym jednostkom. Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam

Karola
Karola
2 lat temu
Reply to  Damian Buniak

wg pouczenia przysługiwał mi tylko sprzeciw, a nie skarga. więc WSA rozpatruje tylko wąski zakres. Skorzystałam.Sprzeciw oddalony. uzasadnieniem jest brak wyjasnienia i zbadania, czy nie ma możliwosci technicz. i prawnych doprowadzenia robót do stanu zgodnego z prawem. (rzeczywiście nie zbadał prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a to chyba podstawa postepowania). W aktach jest moja opinia techn. opisująca naruszenia techniczne. Tą kwestię PINB pomijał. W decyzji nie zostały opisane naruszenia techniczne, tylko to że jestem pozbawiona ogrzewania. Może właśnie tego zabrakło w decyzji.
Obecnie zastanawiam sie, jakie wnioski zastosować do PINB, by nadać prawidłowy kierunek dla tego postepowania. Czego moge jeszcze żądać od nadzoru? Przesłuchania autora opinii techn.?
Kto ocenia zagrozenia pożarowe? straż ? czy oni mogą wydawać opinie w takich sprawach?
czy zagrożenie pożarowe nie przekieruje sprawe na inny tor, gdzie nadzór zaleci naprawe komina przez wszystkich współwłaścicieli?
Bardzo Pana pozdrawiam i dziękuję za wszelkie wpisy i podpowiedzi.

Bozena
Bozena
3 lat temu

Dzien dobry. Z obawy przed wątpliwym stanem technicznym stropu pomiedzy naszym mieszkaniem a sąsiadki z gory ( strych zaadaptowany na lokal mieszkalny) zlozylam wniosek o sprawdzenie stanu technicznego do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. W odpowiedzi uzyskalam informacje na temat wlasciciela lokalu sąsiadki nie ma zadnej wzmianki w ewidencji w inspektoracie. Co to moze oznaczac? Czy mozliwe ze jest to samowola budowlana? Z gory dziekuje za odpowiedz.

Krzysztof
Krzysztof
3 lat temu

Dzień dobry

W projekcie, który uzyskał pozwolenie na budowę, dotyczącym zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku, zaprojektowano niezbędne zmiany w układzie pomieszczeń, nowe otwory, nadproża, słupy, wzmocnienia dachu i stropu, nowe schody. W trakcie realizacji obiektu dokonano zmiany istniejącego stropu drewnianego (który wymagał wykonania dodatkowych prac związanych z jego zabezpieczeniem ppoż.), na strop gęsto-żebrowy o takim samym układzie belek nośnych (ale łatwiejszy w zabezpieczeniu ppoż.). Kierownik budowy nie zażądał, od autora projektu budowlanego, akceptacji tego rozwiązania i wykonał strop według niekompletnego projektu zamiennego wykonanego przez innego projektanta.

Po interwencji autora projektu budowlanego, autor został poinformowany, że nie pełnił nadzoru autorskiego na tej budowie. Kierownik wykorzystał jednak jego projekt wykonawczy zmiany wszystkich nadproży podpierających przedmiotowy strop z konstrukcji stalowej na konstrukcje żelbetową (zmiana na prośbę Kierownika wynikającą z propozycji zmiany stropu drewnianego na gęsto-żebrowy). Autor projektu budowlanego został również poinformowany, że został ustanowiony nowy nadzór autorski w osobie trzeciej i Kierownik nie potrzebował akceptacji autora.

Projektant pełniący nowy nadzór autorski (powołany 1,5 miesiąca po wykonaniu stropu, na etapie wykonywania tynków i elewacji), po około 1 miesiącu, po potwierdzeniu w dzienniku budowy zakończenia wykonywania stropu, oświadczył że była to zmiana nieistotna w zakresie prawa budowlanego.

Jak wygląda teraz odpowiedzialność autora projektu budowlanego, jeżeli nie zaakceptował tego rozwiązania stropu, nie zostały wykonane obliczenia sprawdzające nośność istniejących nadproży i filarów w ścianach zewnętrzny jak również nie dokonano analizy dodatkowego obciążenia fundamentów (budynek murowany z cegły wykonany w 1920r – elewacja podlega uzgodnieniom z Konserwatorem Zabytków).

Na nadprożach okiennych w ścianach zewnętrznych pojawiły się spękania i zarysowania, odpada tynk – jest to prawdopodobnie spowodowane przekroczeniem obciążeń dla tych nadproży, jak również faktem wykucia, w ścianie nośnej, przestrzeni na wykonany wieńca obwodowego w poziomie stropu . Wykonanie wieńca wymagało zmniejszenia wysokości wszystkich ceglanych nadproży łukowych nad otworami w tej ścianie. Budynek posiadał strop drewniany, nie posiadał wieńca obwodowego, a jego belki były zakotwione w ścianie zewnętrznej.

Kto ponosi odpowiedzialność za decyzje o wykonaniu takiego stropu?
Jak wygląda odpowiedzialność autora projektu budowlanego w takiej sytuacji?
Czy Inwestor może żądać odszkodowania od autora projektu budowlanego?
Czy autora projektu budowlanego powinien to wpisać w Dzienniku Budowy, powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Inwestora (który che złożyć pozew o odszkodowanie) czy zgłosić sprawę do Nadzoru Budowlanego?

W opisanej sytuacji Kierownik Budowy, Inspektor Nadzory Inwestorskiego oraz Inwestor, są nastawieni przeciwko autorowi projektu budowlanego.

Magdalena
Magdalena
3 lat temu

Witam. 4 lata temu postanowilismy dobudowac poddasze i ganek do domu jednopietrowego. Mamy papiery tj. Projekt i pozwolenie na budowe ze starostwa. Prace remontowe wykonalismy wlasnorecznie, jednak dzis dowiedzialam sie ze nie mam karty budowy i brak pozwolenia z inspektoratu. W przuszlym tygodniu czeka nas kontrol z inspektoratu. Czy jest to samowolna budowa? Jezeli tak to z jakimi konsekwecjami moge sie liczyc?

Magda
Magda
3 lat temu
Reply to  Damian Buniak

Tak brak dziennika budowy

Krzysztof
Krzysztof
3 lat temu

Witam
Bardzo proszę o poradę nie jestem w stanie nigdzie znaleźć odpowiedzi.
Ojciec 1975 roku dostał pozwolenie na budowę,
wg pkt7 dziennika budowy.
a. data ostatecznego zakończenia budowy
b. stwierdzenie sprawdzenie przewodów dymnych i wentylacyjnych.
c. stwierdzenie przydatności budynku do użytkowania.
d. ostateczne wykonanie tynków i stolarki 1985.
znalazłem też druki odebrania przewodów dymnych i kominowych oraz instalacji elektrycznej.
dodatkowo mam tez zawiadomienie o nadaniu nr z 1987roku czyli już po zakończeniu budowy,
niestety nigdzie nie parafie znaleźć dokumentu oddania budynku do użytkowania.
w urzędzie gminy twierdzą że też nie mają tego dokumentu ale pracują tam tak nie kompetentne osoby, że nie są wstanie namierzyć nawet działki na której stoi budynek, w starostwie dostałem informacje że oni prowadzą ewidencje przed 2003 r.
Ojciec nie żyje już kilka lat a matka zarzeka się że wszystko na pewno było w porządku ale nie zna szczegółów .
Jak w takiej sytuacji mogę stwierdzić legalność postawienia tego budynku.

Krzysztof
Krzysztof
3 lat temu
Reply to  Damian Buniak

Serdecznie dziękuję za szybką odpowiedź

monika
monika
3 lat temu

witam.potrzebuje pomocy, w latach 1984 mój dziadek postawił samowole drewniana bez papierów pozwoleń.dodam ,że sąsiedzi nie sprzeciwiali się , stawiane to było na granicy.jedna szopa drewniana czyli garaż jest z drewna i jest przyłączony do domku jednorodzinnego.dalej stoi wzdłóż granicy piwnica głęboko kopana. dalej przyłączony jest murowany gospodarczy budynek na fundamencie o wymiarach 15dł*5szer.wysok.7 metrów . spokój był do teraz ,.geodeci w 2014 roku robili pomiary i każdy sie podpisywał pod tymi pomiaramii teraz granica wyszła tak ,że szopka drewniana z odpływem wody na ich stronę w połowie jest na ich działce okolo 0,5 metra.i murowany gospodarczy troche mniej ,ale ciężko określić ile jest w nich.zgłosili to do nadzoru budowlanego ,przyjechali spisali protokół i powiedzieli , cyt.* tak na marginesie bedzie pani musiała rozebrac szopę drewniana ,ponieważ zagraża to bezpieczeństwu pożarowemu.*a murowane stoi na sąsiada wiec prawo budowlane nie przedawnia sie i też bede musiała sie przesunąć, dodam że sąsiad nie chce żadnej nici porozumninia i sam ma działke 40 metrową w tym zyskał dodatkowo 2 metry. a ja miałam działke 19 metrów i uwali mi 0,5 metra.nie wiem co mam robić gdy przyjdzie mi rozbiórka i do kogo szukać pomocy czy u geodetów czy w sądzie jako zasiedzenie i czy w ogóle będzie to skuteczne… bardzo proszę o profesjonalną opinie ,bo jestem strzębkiem nerwów..proszę też odpisać mi na mojego emaila z góry dziekuję.

Tomasz
Tomasz
3 lat temu

Na gruntach Spółdzielni Mieszkaniowej w latach 74-80 zostały zbudowane budynki (komórki) które służyły do przechowywania węgla opałowego. W latach 90 tych po emigracji właścicieli tych komórek, uległy one zniszczeniu. Mieszkańcy tego osiedla w celach estetycznych postawili w ich miejsce postawić garaże blaszane o wymiarach 3 x 5 m. W ubiegłym tygodniu Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej nakazał na piśmie w ciągu 30 dni rozebrać garaże.
Proszę odpowiedzieć czy zarząd ma prawo nakazać rozbiórkę garaży, nadmienię że mieszkańcy są członkami spółdzielni i posiadają własnościowe prawo spółdzielcze do lokali mieszkalnych.

Martyna
Martyna
3 lat temu

Witam,
W 2018 roku po zgłoszeniu zakończenia budowy domu jednorodzinnego zainstalowaliśmy na działce zbiornik na deszczówkę z tworzywa sztucznego. Działa to w ten sposób, że woda z powierzchni dachu spływa rurami wkopanymi w ziemię do zbiornika 1000l. Zebraną deszczówkę wykorzystujemy do podlewania ogródka. Nadmiar wody ze zbiornika odprowadzany jest rurą na nieutwardzony teren naszej działki. W ostatnim czasie z donosu sąsiada mieliśmy kontrolę nadzoru budowlanego, zarzut to brak pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej i tu moje pytanie czy na takie prace potrzebne jest pozwolenie lub zgłoszenie? W prawie budowlanym nie widzę zapisów na ten temat, w gminie dowiedziałam się ze w tym temacie są duże luki prawne i taka instalacja nie wymaga żadnych kroków administracyjnych. W starostwie poinformowano mnie (po długich konsultacjach) że „gdybym przyszła i chciała to zgosic“ to otrzymałabym druk zgłoszenia budowy zbiornika na nieczystości ciekłe. Gdy zapytałam czy nie ma tu znaczenia że w świetle ostatnich zmian w prawie deszczówka odprowadzona z dachu nie jest już nieczystością ciekłą pani wzruszyła ramionami i stwierdziła, że w takim razie trzeba pytać nadzór budowlany. I koło się zamyka. Jak to jest z tą deszczówką? Obawiam się, że grozi nam rozbiórka zastanawiam się tylko czy trzeba będzie wykopywać wszystko (łącznie z rurami) czy tylko zbiornik. Wysokość ewentualnych opłat legislacyjnych przeraża więc wolę to rozebrać.

Maja
Maja
3 lat temu

Dzień dobry. Śledzę Pana blog od jakiegoś czasu, znalazłam dużo przydatnych informacji. Zastanawiają mnie dwie rzeczy gdyż mam następującą sytuację: na działce stoi budynek jednorodzinny z lat 80-tych i garaż dwustanowiskowy 6x10m. W roku 2006 dokonano podziału działki na dwie, w wyniku czego budynek stoi w odległości 2,4m od granicy nowowydzielonej działki. Dodatkowo dom został rozbudowany o dwa pomieszczenia nielegalnie przed 95 rokiem. Chcę dokonać legalizacji rozbudowy ale czy w związku z tym, że dom po podziale działek stoi w odległości mniejszej niż przepisowe, nadzór odbierając rozbudowę nałoży na mnie opłatę również za odległość od granicy z sąsiadem? Jeżeli tak, to czy to też będzie 500 zł?
Druga rzecz: garaż o wymiarach 6×10 m jest oddalony od granic działek sąsiednich o 2m i o 4m, więc jest to niezgodne z przepisami. Garaż stoi w miejscu starego, rozebranego garażu (na mapie zasadniczej jest pokazany obrys starego garażu). Stary garaż miał obrys 7 x 10 m i stał w narożniku działki, sprawdziłam,że w latach 70 warunki techniczne nakazywały oddalić się o 3 m od granicy działki, więc od początku było to nieprawidłowe. Nie zamierzam wnosić o legalizację garażu, jednak w razie gdyby nadzór odbierając rozbudowę domu dopatrzył się jednocześnie, że odległości garażu są niezgodne z przepisami to nałożą na mnie mandat/opłatę legalizacyjną czy nakażą bezpłatną rozbiórkę?

Angelika
Angelika
2 lat temu

Dzień dobry .

Mam problem.

Kupiłam małą działeczkę , w akcie notarialnym poprzedni właścicieł oświadczył że jest niezabudowana , w księgach brak informacji o obiektach budowy.

Byłam w ostatnim miesiącu ciąży i nie byłam zdrowotnie w stanie jechać i coś sprawdzać – wierzyłam zrodłom.

Po upływie czasu zgłaszam wniosek w celu uiszczenia opłaty podatkowej – urząd mi mówi że jest tam pawilion – kiosk.

Sprawdziłam osobiście – faktycznie fizycznie stoi …..telefon sprzedam / wynajmę – -brak odpowiedzi na telefon

Wnioskuje do urzedu w celu sprawdzenia czy kiedykolwiek była udzielone pozwolenie na budowę

odpowiedz : w 2006 na 120 dni udzielili pozwolenie na tymczasowy obiekt , w zasadzie ma go tam już nie być

poza tym – brak czegokolwiek zlegalizowanego .

Pytanie :

procedury są dwie jak udało mi się ustalić :

Po upływie określonego w zgłoszeniu lub pozwoleniu terminu inwestor jest zobowiązany do rozbiórki lub przeniesienia budowli. Jeśli tego nie uczyni, może spotkać się z konsekwencjami dwojakiego rodzaju. Postawiona przez niego budowla może zostać potraktowana jako samowola budowlana, a powiatowy inspektor nadzoru budowlanego najpierw sprawdzi, czy właściciel jest zainteresowany jej legalizacją (co wiąże się m.in. z koniecznością uiszczenia opłaty legalizacyjnej), a jeśli okaże się, że nie – nakaże jej rozbiórkę. Rozbiórki może też zażądać starosta w drodze egzekucji administracyjnej. W tej sytuacji inwestor nie będzie mieć możliwości legalizacji samowoli.

Ja jako właściciel działki czuje się poszkodowana , nie stać mnie na wydatki i płanowałam żeby działka nie przynosiła roszczeń – a przynajmniej zysk , mam jakiś pomysł ..

Proszę o informację co powinnam zrobić by usunąc obiekt >? i nie ponosić kosztów > >???

czy mogę obiekt po prostu usunąć >??? czy grozi mi kodeks karny ???

Rafał
Rafał
2 lat temu

Witam, zamierzam kupić dom wolnostojący z lat 50-tych. Dom posiada garaż który nie widnieje w księgach wieczystych, ponoć został zbudowany podczas budowy domu. Czy jeśli jest to samowola mam się czego obawiać po zakupie? Z zewnątrz garaż i dom wyglądają jak jedna całość. Pozdrawiam.

Anita
Anita
2 lat temu

Dzień dobry, proszę o poradę. W bloku wielorodzinnym sąsiad postawił drewniany domek pokryty papą, w ogórku przynależącym do jego mieszkania na zasadzie umowy quoad usum. Domek nie przekracza 35m2. Czy wspólnota może wymagać rozbiórki takiego domku/skladziku na narzędzia ? Domek przylega do granic ogródka czyli bezpośrednio sąsiaduje z kolejnym ogródkiem. Co więcej przylega również do elewacji budynku, ponoć nie jest z nią związany. Dziękuję

Halina Michalczyk
Halina Michalczyk
2 lat temu
Reply to  Damian Buniak

WITAM prosze o porade W 1996 sasiad przebudowal stodole na masarnie i zaczal produkcje a zgode otrzymal na uxytkowanie w 2001 . W latach 2015 do 2017 rozbudowal istniejacy maly budynek .dobudowal wedzarnie ,chlodnie , skladowisko na opal zmienil dach zrobil poddasze pod biura wszystko bez zezwolen , brak dokumentow ,brak zgody sasiada.Obecnie ma nad soba PINB ktory stwierdzil nielegalna rozbudowe i wydal postanowienie .Chcialam zapytac czy jezeli sasiad bedzie chcial ten obecnie olbrzymi zaklad zalegalizowac bedzie mogl to zrobic ? Wedlug planu zagosporadowania jest to teren domoe jednorodzinnych i zabudowy zagrodowej ,jego masarnia jest okolo 1m od mojej granicy ,sklad drzewa tez 1m brak zezwolenia przeciw pozarowego . Moj dom jest 15 m od masarni ,moja dzialka jest pod ochrona natura 2000 .Czy istnieje szansa ze nie dostatnie zgody na legalizacje Pozdrawiam i dziekuje

Kinga
Kinga
2 lat temu

Dzien dobry. 15 lat temu została rozpoczętą budowa domu, która stanęła na etapie stanu otwartego. Pozwolenie na budowę i cala reszta była. Tylko jest problem, ponieważ jak się okazało powstała tam piwnica bez pozwolenia pod ok 1/3 domu. Prace aktualnie znów mają ruszyć. Co w takim przypadku należy zrobić, żeby uniknąć tych mniej przyjemnych kasekwecji i zalegalisowac dobudowana część?

Paweł
Paweł
1 rok temu

Witam dostałem zlecenie na podniesienie budynku czyli miała powstać nowa kondygnacja mieszkalna zaczęłam pracę i po dwóch dniach prosiłem o pokazanie pozwolenia na rozbudowę budynku nie pokazano mi takiego pozwolenia i przerwałem dalsze prace i moje pytanie czy poniosę za to jakieś konsekwencje

Antek
Antek
1 rok temu

Witam…jestem współwłascicielem działki na której sąsiad postawił samowole budowlaną bez mojej zgody.Po wszczęciu postępowania przez Inspektora Nadzoru Budowlanego zostałem wezwany do zrobienia ekspertyzy technicznej tegoż budynku, nie rozumie decyzji skoro ja nie byłem uczestnikiem tej samowoli….czy mogę nie robić tej ekspertyzy? czy grożą mi konsekwencje za odmowę zrobienia tej ekspertyzy stanu technicznego…

Patryk
Patryk
11 miesięcy temu

Mam bardzo ważne pytanie Jeżeli odwoływałem się do WSA i dostałem wyrok który się jeszcze nie uprawomocnił i chce zalegalizować budynek gospodarczy to ile mam czasu na dostarczenie dokumentów do pinb

Edward
4 miesięcy temu

Dzień dobry,
jestem właścicielem samowoli budowlanej (altany działkowej) stwierdzonej prawomocną Decyzją PINB w 2010 roku, altana przekracza swoją zabudową niecałe 5% powyżej 35 m2. W związku z taką sytuacją, nie wiem czy mogę skorzystać z obowiązującej od 19 września 2020 r. Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 471)
Na podstawie art. 36a, ust. 5, pkt. 2) – a) powierzchni zabudowy w zakresie przekraczającym 5%.
Uprzejmie proszę Pana mecenasa o szczegółową wykładnie czy istnieje możliwość zastosowania powyższego artykułu w niniejszej sprawie.
Z poważaniem, Edward