27 września 2016

Studium a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

0 komentarzy

To co napiszę poniżej jest istotne w kontekście ważności uchwalanych przez gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Często bowiem jest tak, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

A powinien.

Wynika to z tego, że studium, które kształtuje politykę przestrzenną gminy i jest sporządzane przed uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego wiąże gminy.

Pisząc prościej – to co zostało postanowione w studium musi mieć odzwierciedlenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Plac zabaw Pędzichów

Dla przykładu: tereny gminy mogą być przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę komercyjną tylko wówczas, jeżeli w studium pod taką zabudowę są przewidziane.

Oczywistym jest, że nie da się przenieść dosłownie zapisów studium do planu z uwagi na to, że studium z definicji musi być ogólniejszym aktem niż plan i służy ogólnemu określeniu polityki przestrzennej na danym obszarze. Jednak w planie muszą się znaleźć istotne zapisy studium takie jak uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego.

Zatem, jeżeli nie do końca zgadzasz się z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego, to w pierwszej kolejności sprawdź, czy zapisy planu odpowiadają zapisom studium – czy istnieje ścisły związek między tymi dwoma dokumentami i czy ma to znaczenie dla Twojej sytuacji prawnej jako właściciela nieruchomości położonej na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego.

Jeżeli istnieje ewidentna sprzeczność, to możesz myśleć o próbie stwierdzenia nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w całości lub części.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments