20 października 2017

Treść decyzji o warunkach zabudowy, a wniosek o jej wydanie

2 komentarze

Pisałem już na łamach bloga, że decyzja o warunkach zabudowy pozwala określić ogólnie jaki rodzaj obiektu może być wybudowany na danym terenie.

Pisałem również o tym, że wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę w sytuacji braku na terenie planowanej inwestycji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jednak wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest uzależnione od spełnienia kilku bardzo istotnych warunków, tj:

  1. funkcja planowanej inwestycji musi być zgodna z funkcją na działkach sąsiednich;
  2. teren inwestycji musi mieć dostęp do drogi publicznej (nawet pośredni przez drogę wewnętrzną);
  3. istniejące (i planowane) uzbrojenie terenu jest wystarczające do podpięcia nowej inwestycji;
  4. teren inwestycji nie wymaga zgodny na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze;
  5. decyzja wz nie może naruszać obowiązujących przepisów, np. o ochronie środowiska.

decyzja wz

Jeżeli wyżej wymienione warunki do jej wydania są spełnione to wójt, burmistrz lub prezydent może wydać decyzję wz, w której określi m.in:

  1. linię zabudowy;
  2. wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki;
  3. szerokość elewacji frontowej planowanego obiektu;
  4. wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej;
  5. geometrię dachu.

Co istotne ustalenie w/w warunków (parametrów) nowej inwestycji  zawartych w decyzji wz, organ określa nie na podstawie dowolnych wskazań wnioskodawcy (inwestora), ale na podstawie analizy obszaru, w którym ma się znaleźć nowa inwestycja – czyli tego jaki rodzaj zabudowy i jego funkcji znajduje się na terenie sąsiadującym z terenem planowanej inwestycji.

Oczywiście nie jest to luźna – niczym nie skrępowana – analiza. Analiza musi objąć obszar nie mniejszy niż trzykrotność szerokości frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 m.

ISTOTNE

Pamiętać jednak należy (o czym zapomina wielu inwestorów), że decyzja o warunkach zabudowy nie przesądza o szczegółowych rozwiązaniach technicznych takich jak odległości obiektów kubaturowych od granicy działki planowanej inwestycji – te bowiem kwestie są rozstrzygane na kolejnym etapie procesu inwestycyjnego – czyli przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ponadto organ ustalający warunki zabudowy jest związany wnioskiem inwestora, jedynie z zakresie rodzaju inwestycji wskazanej we wniosku.

Nie jest natomiast ściśle związany wskazanymi przez inwestora poszczególnymi parametrami technicznymi opisującymi planowany obiekt budowlany, takimi jak wysokość budynku, ilość kondygnacji, czy też wskazaną linią architektoniczną i geometrię dachu.

Te parametry mogą być ustalone w decyzji wz w sposób odmienny od wskazanego we wniosku inwestora.

NAJISTOTNIEJSZE

Nie oznacza to jednak, że w/w organy mogą podjąć decyzję, w której ustalą warunki zabudowy w sposób zdecydowanie odbiegający od kształtu planowanego zamierzenia inwestycyjnego – decyzja bowiem o warunkach zabudowy nie może kreować całkowicie odmiennej inwestycji od wnioskowanej.

Subscribe
Powiadom o
guest

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Rafał
Rafał
3 lat temu

Dzień dobry
Jestem właścicielem działki odziedziczonej po zmarłym ojcu na którego były wydane warunki zabudowy ,czy w tej sytuacji mogę przenieść je na siebie?