22 września 2022

Ustalenie obszaru oddziaływania (etapowanej) inwestycji a strony postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę

0 komentarzy

W istotnym wyroku z kwietnia 2022 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zajmował się zagadnieniem obszaru oddziaływania planowanej (etapowanej) inwestycji i wpływu tej inwestycji na działki sąsiednie w kontekście ustalenie stron postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę. 

Zamierzenie inwestycyjne obejmowało budowę zespołu zabudowy wielorodzinnej składającej się z ośmiu pięciokondygnacyjnych budynków. 

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE

Sąd rozpatrując skargę osoby nie uznanej za stronę ww. postępowania uznał ją za zasadną.

W wyroku przypomniał, iż w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę, przymiot strony określa się na podstawie art. 28 Prawa budowlanego, według którego stronami takiego postępowania są: inwestor, właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Z kolei pod pojęciem obszaru oddziaływania obiektu Prawo budowlane rozumie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Oznacza to, że jeżeli istnieją przepisy, które nakładają na inwestora określone obowiązki, czy ograniczenia związane z zagospodarowaniem i zabudową jego działki względem działki sąsiedniej, to tym samym jej właściciel (użytkownik wieczysty, zarządca) jest stroną postępowania o pozwolenie na budowę.  I nie ma tu znaczenia, czy projekt budowlany w ocenie organu spełnia wymagania określone przepisami prawa, a w szczególności, czy zachowane są odległości nakazane stosownymi przepisami.

Przy ustalaniu obszaru oddziaływania bierze się pod uwagę wszelkie przepisy – zarówno przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jak i np. przepisy dotyczące ochrony środowiska (m.in. dotyczące ochrony przed hałasem, promieniowaniem), czy też przepisy z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

PRZY USTALANIU STRON  BIERZE SIĘ POD UWAGĘ NIE TYLKO BEZPOŚREDNIE SĄSIEDZTWO

Sąd wskazał, że przez ograniczenie możliwości zagospodarowania działki sąsiedniej należy rozumieć także utrudnienia w korzystaniu z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem i że bez znaczenia jest przy określaniu stron postępowania, czy zachodzi sąsiedztwo bezpośrednie, gdyż oddziaływanie obiektu może obejmować również dalsze nieruchomości.

ETAPOWANIE INWESTYCJI

Z uwagi na to, że ww. sprawa dotyczyła budowy kilku obiektów wielorodzinnych, podzielonych na etapy, to Sąd zwrócił uwagę również na ten aspekt w kontekście ustalenia stron postępowania. Zauważono w wyroku, że w przypadku tak zwanego etapowania zamierzenia budowlanego, organ winien badać legalność całego zamierzenia inwestycyjnego, a nie tylko poszczególnych jego etapów.

Dlatego ocena, czy zamierzenie oddziałuje na usprawiedliwione interesy osób trzecich (ich nieruchomości znajdują się w obszarze oddziaływania tej inwestycji), dokonywana winna być z uwzględnieniem całego zamierzenia budowlanego, a nie tylko poszczególnych jego etapów, a miarodajne winny być uwarunkowania wynikające z projektu zagospodarowania działki lub terenu całego zamierzenia budowlanego a nie poszczególnych jego etapów. 

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments