Wątpliwości zawsze na korzyść inwestora

0 komentarzy

Decyzja o pozwoleniu na budowę na podstawie, której jest realizowana budowa jest wiążąca dla inwestora. Jej postanowienia inwestor jest zobowiązany wypełnić, by nie spotkać się z negatywnymi konsekwencjami przy uzyskiwaniu pozwolenia na użytkowanie.

Jednak praktyka pokazuje, iż czasami realizacja postanowień decyzji o pozwoleniu na budowę może rodzić problemy interpretacyjne, a w konsekwencji przynieść negatywne skutki dla inwestora, gdy podejmuje czynności niezgodne ze stanowiskiem organów nadzoru budowlanego  (nie zawsze słusznym).

Odpowiedzią na wszelkie tego typu zawirowania i kłopoty inwestorów niech będzie świetny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2009 roku, sygn. akt: II OSK 1185/09, a którego sprawozdawcą był prof. Roman Hauser:

Zdaniem NSA, legalność nie może być współcześnie rozumiana w sposób wyłącznie formalny – jako podejmowanie przez organy administracji takich działań, które są zgodne z tekstem prawa. 

W państwie prawa konieczna jest także ocena sposobu korzystania z prawa przez administrację. Zgodnie z treścią art. 8 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli (..). 

Warto przypomnieć, że obowiązek informowania i wyjaśniania stronie przez organ prowadzący postępowanie administracyjne całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych toczącej się sprawy winien być rozumiany tak szeroko, jak to tylko możliwe. 

W sytuacji zaś, gdy urzędnik stwierdza lub powinien stwierdzić, że strona zamierza podjąć działania wiążące się dlań z niekorzystnymi skutkami, lub nawet ryzykiem wystąpienia podobnych skutków, urzędnik ma wyraźny obowiązek w możliwie jasny sposób wyjaśnić okoliczności sprawy stronie i równie wyraźnie wskazać na ryzyko, wiążące się z planowanymi działaniami. Jest to jedyny, odpowiadający zasadzie art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., sposób rozumienia art. 9 k.p.a. (…)”.

Sprawa dotyczyła przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego przez inwestora bez wcześniejszego uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Inwestor stał na stanowisku, iż  zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę miał obowiązek jedynie poinformować odpowiedni organ o zakończeniu budowy, natomiast organ uważał, że inwestor miał uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę (o sposobach przystąpienia do użytkowania przeczytasz tutaj). Nadzór budowlany wobec (jak twierdził) przystąpienia do użytkowania bez odpowiedniego zezwolenia złożył sprzeciw i nałożył na inwestora karę finansową.

Szczęśliwie dla inwestorów Naczelny Sąd Administracyjny stanął na stanowisku, iż wątpliwości, co do treści przepisów prawa winy być interpretowane zawsze na korzyść inwestora.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o