Wątpliwości zawsze na korzyść inwestora

0 komentarzy

Decyzja o pozwoleniu na budowę na podstawie, której jest realizowana budowa jest wiążąca dla inwestora. Jej postanowienia inwestor jest zobowiązany wypełnić, by nie spotkać się z negatywnymi konsekwencjami przy uzyskiwaniu pozwolenia na użytkowanie.

Jednak praktyka pokazuje, iż czasami realizacja postanowień decyzji o pozwoleniu na budowę może rodzić problemy interpretacyjne, a w konsekwencji przynieść negatywne skutki dla inwestora, gdy podejmuje czynności niezgodne ze stanowiskiem organów nadzoru budowlanego  (nie zawsze słusznym).

Odpowiedzią na wszelkie tego typu zawirowania i kłopoty inwestorów niech będzie  wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2009 roku, sygn. akt: II OSK 1185/09, a którego sprawozdawcą był prof. Roman Hauser:

Zdaniem NSA, legalność nie może być współcześnie rozumiana w sposób wyłącznie formalny – jako podejmowanie przez organy administracji takich działań, które są zgodne z tekstem prawa. 

W państwie prawa konieczna jest także ocena sposobu korzystania z prawa przez administrację. Zgodnie z treścią art. 8 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli (..). 

Warto przypomnieć, że obowiązek informowania i wyjaśniania stronie przez organ prowadzący postępowanie administracyjne całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych toczącej się sprawy winien być rozumiany tak szeroko, jak to tylko możliwe. 

W sytuacji zaś, gdy urzędnik stwierdza lub powinien stwierdzić, że strona zamierza podjąć działania wiążące się dlań z niekorzystnymi skutkami, lub nawet ryzykiem wystąpienia podobnych skutków, urzędnik ma wyraźny obowiązek w możliwie jasny sposób wyjaśnić okoliczności sprawy stronie i równie wyraźnie wskazać na ryzyko, wiążące się z planowanymi działaniami. Jest to jedyny, odpowiadający zasadzie art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., sposób rozumienia art. 9 k.p.a. (…)”.

Sprawa dotyczyła przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego przez inwestora bez wcześniejszego uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Inwestor stał na stanowisku, iż  zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę miał obowiązek jedynie poinformować odpowiedni organ o zakończeniu budowy, natomiast organ uważał, że inwestor miał uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę (o sposobach przystąpienia do użytkowania przeczytasz tutaj). Nadzór budowlany wobec (jak twierdził) przystąpienia do użytkowania bez odpowiedniego zezwolenia złożył sprzeciw i nałożył na inwestora karę finansową.

Naczelny Sąd Administracyjny stanął na stanowisku, iż wątpliwości, co do treści przepisów prawa winy być interpretowane zawsze na korzyść inwestora.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments