Wstrzymanie robót budowlanych przez nadzór budowlany

0 komentarzy

Czy to możliwe ?

Na jakiej podstawie ?

Dlaczego ?

To najczęstsze pytania związane z tą przykrą sytuacją, jaką jest wstrzymanie robót budowlanych przez nadzór budowlany.

Zatem kiedy nadzór budowlany najczęściej wstrzymuje proces inwestycyjny?

Wtedy gdy roboty budowlane są prowadzone:
-w warunkach samowoli budowlanej;
-w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
-w sposób mogący spowodować zagrożenie środowiska;
-z naruszeniem warunków zgłoszenia;
– w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę lub projekcie budowlanym.

W związku z tym, że konsekwencje wstrzymania robót budowlanych pociągają za sobą daleko idące skutki – nie tylko finansowe – przepisy regulujące te kwestie winny być interpretowane na zasadzie wyjątku.

Dlatego wstrzymanie robót budowlanych musi być poprzedzone starannie przeprowadzonym postępowaniem dowodowym, które w sposób nie budzący wątpliwości wykaże, iż istnieje podstawa do wstrzymania procesu inwestycyjnego.

most rudawa

Jeżeli zatem – dla przykładu – nadzór budowlany podaje jako przyczynę wstrzymania robót prowadzenie ich w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, to uzasadnienie takiego rozstrzygnięcia powinno w takim przypadku zawierać szczegółowe wyjaśnienie: jakiego rodzaju zagrożenie nadzór stwierdził, na czym ono polega i z czego wynika.
Nie może to być zagrożenie abstrakcyjne, hipotetyczne czy też przypuszczalne, a konkretne i realne !

Podobnie rzecz się ma z zarzutem istotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego – wstrzymanie robót budowlanych z powodu istotnych odstąpień nie jest możliwe w każdym przypadku odstąpienia.

Może być wstrzymane jedynie w sytuacjach odstąpień związanych z:

-projektem zagospodarowania działki lub terenu;
-charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego;
-zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne;
-zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
-ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
-wymagającym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub do dokonania zgłoszenia.

To jednak, czy dane odstępstwo ma charakter istotny, winien decydować całokształt okoliczności konkretnego przypadku – niebagatelne znaczenie ma w tym przypadku charakter inwestycji.
Dlatego nie każda zmiana (odstępstwo) pociąga za sobą podstawę do wstrzymania robót budowlanych.

Powyższe skłania do jednego wniosku – zawsze składaj zażalenie od postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, tak by jak najszybciej zostało skontrolowane przez organ wyższej instancji, który oczywiście może takie postanowienie uchylić.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments