Ochrona zabytków / Konserwator zabytków

Wpis nieruchomości do ewidencji zabytków może dotyczyć jedynie zabytku

W dzisiejszym wpisie wracam do spraw związanych z wykreśleniem nieruchomości z gminnej ewidencji zabytków.  Ostatnio rozważałem zakwestionowanie wpisu nieruchomości do gminnej ewidencji zabytków, który nastąpił na podstawie decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, wcześniej uzgodnionej z wojewódzkim konserwatorem zabytków (a zatem na podstawie art. 22 ust. 5 pkt 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece […]

22 stycznia 2024

Wykreślenie nieruchomości z gminnej ewidencji zabytków

Kontynuując  tematykę dotyczącą ochrony zabytków dzisiejszy wpis chciałbym poświecić sprawom, które w ostatnim czasie budzą duże zainteresowanie, a dotyczą wykreślania wpisów z gminnej ewidencji zabytków. Zainteresowanie to wynika z całą pewnością z wydanego przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z dnia 11 maja 2023 roku, sygn. akt: P 12/18 i wydanych już po nim pierwszych orzeczeń Naczelnego […]

15 stycznia 2024

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a wpis budynku do rejestru zabytków

Dzisiaj kontynuacja tematu „wpis do rejestru zabytków”, ale z punktu widzenia zagadnienia: w jaki sposób zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wpływają na możliwość wpisania danego obiektu do rejestru zabytków.  Omawiając powyższe zagadnienie chciałbym zwrócić uwagę na dwie istotne kwestie.  PLAN MIEJSCOWY A UZGODNIENIE KONSERWATORA Pierwszą z nich jest fakt, iż zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego […]

21 grudnia 2023

Podstawy wpisu nieruchomości do rejestru zabytków

Dzisiejszym wpisem chciałbym zapoczątkować pewien cykl wpisów, które dotyczyć będą ochrony zabytków, bowiem ostatnio wiele się w tej materii zmienia, zwłaszcza w zakresie wpisów do gminnej ewidencji zabytków.  Warto jednak zacząć od tematu dotyczącego wpisu nieruchomości do rejestru zabytków, od takiej bowiem decyzji w ostatnim czasie nasza Kancelaria w imieniu Klienta odwoływała się do Ministra […]

12 grudnia 2023

Newsletter

Procedura ujęcia budynku w gminnej ewidencji zabytków niezgodna z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny rozpatrując pytanie prawne zadane przez Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął kwestię zgodności z Konstytucją niektórych przepisów dotyczących procedury wpisania budynku do gminnej ewidencji zabytków.  A ściślej rzecz ujmując rozstrzygnął, czy procedura wpisywania budynku do gminnej ewidencji zabytków, bez faktycznego udziału w tym postępowaniu właściciela budynku nie narusza Konstytucji ?  Trybunał w wyroku z dnia […]

31 maja 2023

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a wycinka drzew 

Gmina przez uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) może wprowadzić wiele pozytywnych rozwiązań, które wpływać będą zarówno na rozwój gminy, jak i na ochronę środowiska i przyrody.  Jednakże władztwo planistyczne gmin, czyli możliwość wskazania co, gdzie i jak w określonym obszarze można urządzić / zabudować (tj. określić przeznaczenie, oraz warunki zagospodarowania i zabudowy gruntów) jest […]

22 lutego 2023

Konserwator zabytków a skreślenie z rejestru zabytków budynku o złym stanie technicznym

Skreślenie obiektu budowlanego z rejestru zabytków następuje pod pewnymi warunkami.  Może to nastąpić w sytuacji, gdy ulegnie on zniszczeniu w stopniu powodującym utratę jego wartości historycznej, artystycznej lub naukowej.  Może nastąpić również, gdy wartość będąca podstawą wydania decyzji o wpisie do rejestru zabytków nie została potwierdzona w nowych ustaleniach naukowych. Można zatem przyjąć, że techniczna […]

25 listopada 2022

Umieszczenie nieruchomości w ewidencji zabytków, zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, nie może odbywać się dowolnie

Wojewódzki konserwator zabytków prowadzi wojewódzką ewidencję zabytków w formie kart ewidencyjnych zabytków znajdujących się na terenie województwa.  WPISANIE NIERUCHOMOŚCI DO EWIDENCJI ZABYTKÓW Procedura wpisania budynku do ewidencji zabytków jest w sposób istotny odformalizowana. W praktyce wygląda to tak, że organ ochrony zabytków, na podstawie posiadanych przez siebie informacji ocenia, czy budynek powinien podlegać ochronie jako […]

30 września 2022