Ochrona zabytków

0 komentarzy

Procedura ujęcia budynku w gminnej ewidencji zabytków niezgodna z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny rozpatrując pytanie prawne zadane przez Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął kwestię zgodności z Konstytucją niektórych przepisów dotyczących procedury wpisania budynku do gminnej ewidencji zabytków.  A ściślej rzecz ujmując rozstrzygnął, czy procedura wpisywania budynku do gminnej ewidencji zabytków, bez faktycznego udziału w tym postępowaniu właściciela budynku nie narusza Konstytucji ?  Trybunał w wyroku z dnia […]

31 maja 2023
0 komentarzy

Konserwator zabytków a skreślenie z rejestru zabytków budynku o złym stanie technicznym

Skreślenie obiektu budowlanego z rejestru zabytków następuje pod pewnymi warunkami.  Może to nastąpić w sytuacji, gdy ulegnie on zniszczeniu w stopniu powodującym utratę jego wartości historycznej, artystycznej lub naukowej.  Może nastąpić również, gdy wartość będąca podstawą wydania decyzji o wpisie do rejestru zabytków nie została potwierdzona w nowych ustaleniach naukowych. Można zatem przyjąć, że techniczna […]

25 listopada 2022
0 komentarzy

Umieszczenie nieruchomości w ewidencji zabytków, zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, nie może odbywać się dowolnie

Wojewódzki konserwator zabytków prowadzi wojewódzką ewidencję zabytków w formie kart ewidencyjnych zabytków znajdujących się na terenie województwa.  WPISANIE NIERUCHOMOŚCI DO EWIDENCJI ZABYTKÓW Procedura wpisania budynku do ewidencji zabytków jest w sposób istotny odformalizowana. W praktyce wygląda to tak, że organ ochrony zabytków, na podstawie posiadanych przez siebie informacji ocenia, czy budynek powinien podlegać ochronie jako […]

30 września 2022
0 komentarzy

Konserwator zabytków a zgoda na rozbiórkę budynku dawnego

W  2021 roku w sprawie, która była prowadzona przez naszą kancelarię WSA w Warszawie wydał ciekawy wyrok.  Sprawa dotyczyła odmowy wyrażenia zgody przez organy konserwatorskie na rozbiórkę obiektu budowlanego z przełomu XIX i XX wieku, którego stan techniczny był bardzo zły. Budynek nie był objęty indywidualnym wpisem do rejestru zabytków (był umieszczony jedynie w gminnej […]

17 stycznia 2022

Newsletter

0 komentarzy

Konserwator zabytków vs. zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Wojewódzki konserwator zabytków w sprawie, którą zajmowała się nasza Kancelaria, doszedł do wniosku, że obiekt budowlany przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego do rozbiórki winien być chroniony przez wpis do rejestru zabytków. W konsekwencji wydał stosowną decyzję powołując się na przepisy, które zobowiązują konserwatora do objęcia opieką zabytków nieruchomych, bez względu na stan zachowania.  Konserwator zabytków […]

5 listopada 2021