0 komentarzy

Obszar oddziaływania inwestycji, a strony postępowania o pozwolenie na budowę

Prawidłowe ustalenie obszaru oddziaływania planowanej inwestycji to kluczowe zagadnienie związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Obszar oddziaływania inwestycji ma duży wpływ przede wszystkim na ustalenie stron takiego postępowania.  W praktyce zderzają się interesy inwestora, który życzyłby sobie, aby tych stron było jak najmniej. Z drugiej strony istnieją interesy sąsiadów planowanej inwestycji, którzy chcieliby mieć pełną wiedzę […]

22 maja 2024
Damian Buniak

Damian Buniak

Radca prawny

Jestem radcą prawnym specjalizującym się w zagadnieniach związanych z prawem budowlanym oraz autorem niniejszego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Więcej

Damian Buniak

Damian Buniak

Radca prawny

Jestem radcą prawnym specjalizującym się w zagadnieniach związanych z prawem budowlanym oraz autorem niniejszego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Więcej

Ponaglenie i skarga do sądu, gdy organ nie wydaje decyzji

Praktyka pokazuje, że częstym problemem w postępowaniach związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych jest opieszałość w ich wydawaniu lub bezczynność organów.  Dotyczy to również spraw związanych z decyzjami o pozwoleniu na budowę, samowolą budowlaną, decyzjami o warunkach zabudowy, pozwoleniami na użytkowanie i wielu innych poruszanych na tym blogu. TERMINY W POSTĘPOWANIACH Pamiętać jednak należy, że organy […]

15 maja 2024

Nieważność miejscowego planu z powodu źle zaprojektowanego układu drogowego

Kilka dni temu – tuż przed długim weekendem majowym – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wydał wyrok zainicjowany skargą przygotowaną przez naszą Kancelarię, w którym stwierdził nieważność niektórych z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej również: plan lub m.p.z.p.). Sąd uznał, że część zapisów dotyczących układu drogowego jest nieważna. Po otrzymaniu uzasadnienia wyroku opiszę go na […]

2 maja 2024

Uchwały krajobrazowe nie mają zastosowania do wszystkich reklam

W miastach dzieje się obecnie dużo w sprawie reklam, które stanowią tło wielu ulic. Sporo miast w celu uporządkowania otoczenia i podniesienia estetyki podjęło tzw. uchwały krajobrazowe (reklamowe), które co do zasady zabraniają sytuowania dużej wielkości reklam i szyldów. Do takich miast należy m.in. Kraków. Wprowadzenie uchwały krajobrazowej przez Radę Miasta Krakowa z 26 lutego […]

24 kwietnia 2024

Istotne odstępstwo polegające na zmianie rzędnych terenu i w konsekwencji wszczęcie postępowania naprawczego

W trakcie realizacji inwestycji może dojść do istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego.  Jedną z takich sytuacji jest zmiana rzędnych terenu objętego inwestycją. Przepisy prawa budowlanego wprost stwierdzają, że zmiana zagospodarowania terenu (w tym terminie mieści się również zmiana rzędnych terenu) jest kwalifikowana jako istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Dla przykładu niwelacja gruntu polegająca […]

9 kwietnia 2024

Newsletter

0 komentarzy

Zjazd w pasie drogowym  

Zarządca drogi może obciążyć karami finansowymi również właścicieli (użytkowników) zjazdów znajdujących się w pasie drogowym. Jednakże organ, aby obciążyć określony podmiot karą za zajęcie zjazdu znajdującego się w pasie drogowym musi wykazać, iż zjazd w ogóle znajduje się w pasie drogowym drogi publicznej i wskazać, na czym polegało to zajęcie zjazdu.  POSTĘPOWANIE DOWODOWE W SPRAWIE […]

3 kwietnia 2024

Łączenie funkcji dla jednego terenu w miejscowym planie nie zawsze możeliwe

Zdarza się, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) gmina łączy kilka funkcji dla jednego terenu.  Dla przykładu – wzięty z życia – w planie miejscowym dla określonego terenu przewidziano funkcję 2U, którą plan definiował jako: zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie wolnostojącym, zabudowę mieszkaniowo – usługową, jak również budynki usługowe: składy, magazyny do 10.000 m2.  […]

26 marca 2024

Grzywna jako środek przymuszający do wykonania nakazu rozbiórki

Zdarza się tak, że pomimo wydania decyzji o nakazie rozbiórki, która stała się już ostateczna i prawomocna, nie jest ona wykonywana przez osobę do tego zobowiązaną.  Nadzór budowlany ma wówczas obowiązek wszcząć postępowanie egzekucyjne w celu wykonania takiej decyzji.  Jednym ze środków, który w sposób dość skuteczny przymusza zobowiązanego do wykonania nakazu rozbiórki jest, po […]

19 marca 2024

Legalizacja samowoli budowlanej na podstawie ustawy Prawo budowlane z 1974 roku wymaga tytułu prawnego do nieruchomości

Obowiązująca ustawa Prawo budowlane z 1994 roku nie wyklucza – w niektórych sytuacjach – stosowania nawet dzisiaj ustawy Prawo budowlane z 1974 roku. Dotyczy to spraw związanych z samowolą budowlaną.  Najogólniej rzec biorąc, jeżeli nielegalne roboty budowlane zostały wykonane przed 1 stycznia 1995 roku, to ich likwidacja będzie się odbywać na podstawie „starej” ustawy z […]

12 marca 2024