Niedopuszczalne jest łączenie w jednym postępowaniu różnych trybów legalizacji samowoli budowlanej (art. 48 p.b. vs. art. 51 p.b.) 

Wykonanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami rodzi określone skutki prawne.  W sytuacji, gdy nadzór budowlany dowie się o takiej sytuacji, wszczyna postępowanie zmierzające do likwidacji nielegalnie wykonanych robót. W prawie polskim istnieje wiele podstaw prawnych do zlikwidowania skutków naruszenia prawa w trakcie wykonywania robót budowlanych.  RÓŻNE PODSTAWY PRAWNE LIKWIDACJI NIELEGALNYCH ROBÓT Aby zastosować właściwy tryb, […]

28 lutego 2024
Damian Buniak

Damian Buniak

Radca prawny

Jestem radcą prawnym specjalizującym się w zagadnieniach związanych z prawem budowlanym oraz autorem niniejszego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Więcej

Damian Buniak

Damian Buniak

Radca prawny

Jestem radcą prawnym specjalizującym się w zagadnieniach związanych z prawem budowlanym oraz autorem niniejszego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Więcej

Tytuł wykonawczy w sprawie związanej z nakazem rozbiórki 

Nielegalnie wykonane roboty budowlane mogą zakończyć się obowiązkiem ich rozbiórki. To nadzór budowlany wydaje, po przeprowadzeniu stosownego postępowania, decyzję o nakazie rozbiórki.  Jeżeli decyzja o nakazie rozbiórki stanie się ostateczna, to wówczas winna być niezwłocznie wykonana przez zobowiązanego (właściciela, inwestora). Jeśli nakaz rozbiórki nie zostanie wykonany dobrowolnie nadzór budowlany wszczyna postępowanie egzekucyjne.  Jest to postępowanie mające na […]

6 lutego 2024
0 komentarzy

Decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej tylko w ściśle określonych sytuacjach

Pisałem już tutaj i tutaj o sprawie, która znalazła ostatecznie pozytywny finał.  Chodzi o sprawę związaną z odmową wydania pozwolenia na budowę z powodu nie  przedłożenia do wniosku o pozwolenie na budowę decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej.  Zaznaczyć należy, że inwestycja dotyczyła budowy hali przeładunkowej o funkcji magazynowej, która powstać miała na terenie […]

29 stycznia 2024

Wpis nieruchomości do ewidencji zabytków może dotyczyć jedynie zabytku

W dzisiejszym wpisie wracam do spraw związanych z wykreśleniem nieruchomości z gminnej ewidencji zabytków.  Ostatnio rozważałem zakwestionowanie wpisu nieruchomości do gminnej ewidencji zabytków, który nastąpił na podstawie decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, wcześniej uzgodnionej z wojewódzkim konserwatorem zabytków (a zatem na podstawie art. 22 ust. 5 pkt 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece […]

22 stycznia 2024

Wykreślenie nieruchomości z gminnej ewidencji zabytków

Kontynuując  tematykę dotyczącą ochrony zabytków dzisiejszy wpis chciałbym poświecić sprawom, które w ostatnim czasie budzą duże zainteresowanie, a dotyczą wykreślania wpisów z gminnej ewidencji zabytków. Zainteresowanie to wynika z całą pewnością z wydanego przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z dnia 11 maja 2023 roku, sygn. akt: P 12/18 i wydanych już po nim pierwszych orzeczeń Naczelnego […]

15 stycznia 2024

Newsletter

Egzekucja nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

KIEDY WYDAJE SIĘ NAKAZ ROZBIÓRKI OBIEKTU BUDOWLANEGO Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego wydaje się w sytuacji, gdy obiekt został wykonany niezgodnie z przepisami prawa.  Zazwyczaj, gdy na jego wykonanie nie była wydana zgoda w formie decyzji o pozwoleniu na budowę. Choć nie tylko, bo decyzję o nakazie rozbiórki można wydać również w sytuacji, gdy inwestor  wykonał […]

11 stycznia 2024

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a wpis budynku do rejestru zabytków

Dzisiaj kontynuacja tematu „wpis do rejestru zabytków”, ale z punktu widzenia zagadnienia: w jaki sposób zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wpływają na możliwość wpisania danego obiektu do rejestru zabytków.  Omawiając powyższe zagadnienie chciałbym zwrócić uwagę na dwie istotne kwestie.  PLAN MIEJSCOWY A UZGODNIENIE KONSERWATORA Pierwszą z nich jest fakt, iż zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego […]

21 grudnia 2023

Podstawy wpisu nieruchomości do rejestru zabytków

Dzisiejszym wpisem chciałbym zapoczątkować pewien cykl wpisów, które dotyczyć będą ochrony zabytków, bowiem ostatnio wiele się w tej materii zmienia, zwłaszcza w zakresie wpisów do gminnej ewidencji zabytków.  Warto jednak zacząć od tematu dotyczącego wpisu nieruchomości do rejestru zabytków, od takiej bowiem decyzji w ostatnim czasie nasza Kancelaria w imieniu Klienta odwoływała się do Ministra […]

12 grudnia 2023
0 komentarzy

Lokalizacja zjazdu z nieruchomości na drogę publiczną

W ostatnim czasie w naszej Kancelarii pojawiła się ciekawa sprawa dotycząca wyrażenia zgody na lokalizację zjazdu z nieruchomości na drogę publiczną. W sprawie tej właściciel nieruchomości złożył wniosek o wyrażenie zgody na lokalizację zjazdu na drogę publiczną ze swojej działki, na której planuje uruchomić parking. Burmistrz, będący w tej sprawie organem pierwszej instancji już czterokrotnie […]

29 listopada 2023