Istotne odstępstwo polegające na zmianie rzędnych terenu i w konsekwencji wszczęcie postępowania naprawczego

W trakcie realizacji inwestycji może dojść do istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego.  Jedną z takich sytuacji jest zmiana rzędnych terenu objętego inwestycją. Przepisy prawa budowlanego wprost stwierdzają, że zmiana zagospodarowania terenu (w tym terminie mieści się również zmiana rzędnych terenu) jest kwalifikowana jako istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Dla przykładu niwelacja gruntu polegająca […]

9 kwietnia 2024
Damian Buniak

Damian Buniak

Radca prawny

Jestem radcą prawnym specjalizującym się w zagadnieniach związanych z prawem budowlanym oraz autorem niniejszego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Więcej

Damian Buniak

Damian Buniak

Radca prawny

Jestem radcą prawnym specjalizującym się w zagadnieniach związanych z prawem budowlanym oraz autorem niniejszego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Więcej

0 komentarzy

Zjazd w pasie drogowym  

Zarządca drogi może obciążyć karami finansowymi również właścicieli (użytkowników) zjazdów znajdujących się w pasie drogowym. Jednakże organ, aby obciążyć określony podmiot karą za zajęcie zjazdu znajdującego się w pasie drogowym musi wykazać, iż zjazd w ogóle znajduje się w pasie drogowym drogi publicznej i wskazać, na czym polegało to zajęcie zjazdu.  POSTĘPOWANIE DOWODOWE W SPRAWIE […]

3 kwietnia 2024

Łączenie funkcji dla jednego terenu w miejscowym planie nie zawsze możeliwe

Zdarza się, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) gmina łączy kilka funkcji dla jednego terenu.  Dla przykładu – wzięty z życia – w planie miejscowym dla określonego terenu przewidziano funkcję 2U, którą plan definiował jako: zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie wolnostojącym, zabudowę mieszkaniowo – usługową, jak również budynki usługowe: składy, magazyny do 10.000 m2.  […]

26 marca 2024

Grzywna jako środek przymuszający do wykonania nakazu rozbiórki

Zdarza się tak, że pomimo wydania decyzji o nakazie rozbiórki, która stała się już ostateczna i prawomocna, nie jest ona wykonywana przez osobę do tego zobowiązaną.  Nadzór budowlany ma wówczas obowiązek wszcząć postępowanie egzekucyjne w celu wykonania takiej decyzji.  Jednym ze środków, który w sposób dość skuteczny przymusza zobowiązanego do wykonania nakazu rozbiórki jest, po […]

19 marca 2024

Legalizacja samowoli budowlanej na podstawie ustawy Prawo budowlane z 1974 roku wymaga tytułu prawnego do nieruchomości

Obowiązująca ustawa Prawo budowlane z 1994 roku nie wyklucza – w niektórych sytuacjach – stosowania nawet dzisiaj ustawy Prawo budowlane z 1974 roku. Dotyczy to spraw związanych z samowolą budowlaną.  Najogólniej rzec biorąc, jeżeli nielegalne roboty budowlane zostały wykonane przed 1 stycznia 1995 roku, to ich likwidacja będzie się odbywać na podstawie „starej” ustawy z […]

12 marca 2024

Newsletter

Kary za użytkowanie budynku bez odbioru

Pisałem już  na blogu, że za przystąpienie do użytkowania budynku bez stosownej zgody  można ponieść karę pieniężną.  Przed zmianami w Prawie budowlanym z 2020 roku kary za tzw. samowolę użytkową można było nałożyć tylko raz. Po zmianach z września 2020 roku  kary pieniężne można nakładać wielokrotnie – teoretycznie, aż do momentu odbioru budynku przez nadzór budowlany. […]

6 marca 2024

Niedopuszczalne jest łączenie w jednym postępowaniu różnych trybów legalizacji samowoli budowlanej (art. 48 p.b. vs. art. 51 p.b.) 

Wykonanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami rodzi określone skutki prawne.  W sytuacji, gdy nadzór budowlany dowie się o takiej sytuacji, wszczyna postępowanie zmierzające do likwidacji nielegalnie wykonanych robót. W prawie polskim istnieje wiele podstaw prawnych do zlikwidowania skutków naruszenia prawa w trakcie wykonywania robót budowlanych.  RÓŻNE PODSTAWY PRAWNE LIKWIDACJI NIELEGALNYCH ROBÓT Aby zastosować właściwy tryb, […]

28 lutego 2024

Tytuł wykonawczy w sprawie związanej z nakazem rozbiórki 

Nielegalnie wykonane roboty budowlane mogą zakończyć się obowiązkiem ich rozbiórki. To nadzór budowlany wydaje, po przeprowadzeniu stosownego postępowania, decyzję o nakazie rozbiórki.  Jeżeli decyzja o nakazie rozbiórki stanie się ostateczna, to wówczas winna być niezwłocznie wykonana przez zobowiązanego (właściciela, inwestora). Jeśli nakaz rozbiórki nie zostanie wykonany dobrowolnie nadzór budowlany wszczyna postępowanie egzekucyjne.  Jest to postępowanie mające na […]

6 lutego 2024
0 komentarzy

Decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej tylko w ściśle określonych sytuacjach

Pisałem już tutaj i tutaj o sprawie, która znalazła ostatecznie pozytywny finał.  Chodzi o sprawę związaną z odmową wydania pozwolenia na budowę z powodu nie  przedłożenia do wniosku o pozwolenie na budowę decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej.  Zaznaczyć należy, że inwestycja dotyczyła budowy hali przeładunkowej o funkcji magazynowej, która powstać miała na terenie […]

29 stycznia 2024