0 komentarzy

Decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej nie zawsze potrzebna

W sprawie zainicjowanej przez naszą kancelarię, którą zajmował się WSA w Krakowie w marcu 2023 roku Starosta, a następnie Wojewoda odmówili inwestorowi pozwolenia na budowę hali przeładunkowej o funkcji magazynowej. Podstawą odmowy była m.in. kwestia: braku przedłożenia przez skarżącego decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Sąd w swoim orzeczeniu uchylającym decyzję Wojewody zwrócił uwagę […]

27 lipca 2023
Damian Buniak

Damian Buniak

Radca prawny

Jestem radcą prawnym specjalizującym się w zagadnieniach związanych z prawem budowlanym oraz autorem niniejszego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Więcej

Damian Buniak

Damian Buniak

Radca prawny

Jestem radcą prawnym specjalizującym się w zagadnieniach związanych z prawem budowlanym oraz autorem niniejszego bloga, który jest poświęcony tej tematyce. Więcej

1 komentarz

Przeniesienie pozwolenia na budowę związanego z działką zagrodową na nie – rolnika 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zajmował się ostatnio sprawą*, w której spór sprowadzał się do odpowiedzi na pytanie, czy w trybie art. 40 Prawa budowlanego można przenieść decyzję o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia obejmującego budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej na rzecz osoby nie legitymującej się posiadaniem gospodarstwa rolnego. ODMOWA […]

6 czerwca 2023
0 komentarzy

Procedura ujęcia budynku w gminnej ewidencji zabytków niezgodna z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny rozpatrując pytanie prawne zadane przez Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął kwestię zgodności z Konstytucją niektórych przepisów dotyczących procedury wpisania budynku do gminnej ewidencji zabytków.  A ściślej rzecz ujmując rozstrzygnął, czy procedura wpisywania budynku do gminnej ewidencji zabytków, bez faktycznego udziału w tym postępowaniu właściciela budynku nie narusza Konstytucji ?  Trybunał w wyroku z dnia […]

31 maja 2023
0 komentarzy

Zmiana zamierzonego sposobu użytkowania budynku jako istotne odstępstwo od warunków pozwolenia na budowę

Istotne odstępstwo od warunków pozwolenia na budowę (w tym zatwierdzonego projektu budowlanego) rodzi daleko idące skutki dla inwestora – m.in. obowiązek przygotowania projektu zamiennego.  Przepisy Prawa budowlanego wskazują, w jakich sytuacjach dochodzi do istotnych odstępstw, jednakże niektóre z opisanych sytuacji – z uwagi na nieprecyzyjność definicji ustawowych – w praktyce powodują sporo problemów interpretacyjnych.   […]

20 kwietnia 2023
0 komentarzy

Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, a pozwolenie na budowę 

W sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię przedmiotem postępowania był wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji związanej z obiektem budowlanym służącym produkcji rolnej. Organy obu instancji, tj. Starosta i Wojewoda odmówiły zatwierdzenia przedłożonego projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę uznając, że złożona wraz z wnioskiem dokumentacja nie spełnia warunków, jakie dla […]

31 marca 2023

Newsletter

Kara za użytkowania budynku bez zezwolenia – czy zawsze będzie nakładana ?

Użytkowanie obiektu budowlanego bez stosownej zgody może wiele kosztować.  Warto jedynie przypomnieć, że przed 2020 rokiem wystarczające było tylko ustalenie, że przystąpiono do użytkowania obiektu, natomiast pod rządami dzisiaj obowiązujących przepisów wymagane jest wykazanie, że obiekt jest użytkowany.  NA POCZĄTKU OSTRZEŻENIE Przepisy wskazują, że w przypadku stwierdzenia użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem […]

28 marca 2023

Czy uchwała krajobrazowa, czy też plan przestrzenny powinien regulować kwestie reklam w gminie?  

Rada gminy od 2015 roku posiada instrument prawny pozwalający na kształtowanie krajobrazu kulturowego i naturalnego w gminie. Może to czynić przez podjęcie uchwały krajobrazowej, potocznie też nazywanej uchwałą reklamową. Podjęcie przez gminę takiej uchwały (zrobił to skutecznie już m.in. Kraków i Sopot) umożliwia regulowanie zasad umieszczania reklam na terenie gminy. KOMPETENCJE DO UPORZĄDKOWANIA REKLAM W USTAWIE […]

23 marca 2023

Całkowity zakaz zabudowy działki rolnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego może być niezgodny z prawem  

Rada gminy przez uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) może ingerować w wykonywanie prawa własności, jednak taka ingerencja musi uwzględniać zasadę proporcjonalności i nie może przekraczać granic władztwa planistycznego.  Gmina zatem uchwalając plan miejscowy ma obowiązek wyważyć interes publiczny i interesy prywatne jej mieszkańców.  Jest to trudne, bowiem gmina musi wyważyć interesy obu podmiotów, a […]

28 lutego 2023

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a wycinka drzew 

Gmina przez uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) może wprowadzić wiele pozytywnych rozwiązań, które wpływać będą zarówno na rozwój gminy, jak i na ochronę środowiska i przyrody.  Jednakże władztwo planistyczne gmin, czyli możliwość wskazania co, gdzie i jak w określonym obszarze można urządzić / zabudować (tj. określić przeznaczenie, oraz warunki zagospodarowania i zabudowy gruntów) jest […]

22 lutego 2023