Zagospodarowanie przestrzeni / Miejscowe plany

Nieważność miejscowego planu z powodu źle zaprojektowanego układu drogowego

Kilka dni temu – tuż przed długim weekendem majowym – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wydał wyrok zainicjowany skargą przygotowaną przez naszą Kancelarię, w którym stwierdził nieważność niektórych z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej również: plan lub m.p.z.p.). Sąd uznał, że część zapisów dotyczących układu drogowego jest nieważna. Po otrzymaniu uzasadnienia wyroku opiszę go na […]

2 maja 2024

Uchwały krajobrazowe nie mają zastosowania do wszystkich reklam

W miastach dzieje się obecnie dużo w sprawie reklam, które stanowią tło wielu ulic. Sporo miast w celu uporządkowania otoczenia i podniesienia estetyki podjęło tzw. uchwały krajobrazowe (reklamowe), które co do zasady zabraniają sytuowania dużej wielkości reklam i szyldów. Do takich miast należy m.in. Kraków. Wprowadzenie uchwały krajobrazowej przez Radę Miasta Krakowa z 26 lutego […]

24 kwietnia 2024

Łączenie funkcji dla jednego terenu w miejscowym planie nie zawsze możeliwe

Zdarza się, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) gmina łączy kilka funkcji dla jednego terenu.  Dla przykładu – wzięty z życia – w planie miejscowym dla określonego terenu przewidziano funkcję 2U, którą plan definiował jako: zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie wolnostojącym, zabudowę mieszkaniowo – usługową, jak również budynki usługowe: składy, magazyny do 10.000 m2.  […]

26 marca 2024

Zawieszenie postępowania o warunki zabudowy a uchwalanie miejscowego planu 

Zdarza się tak, że po złożeniu wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wójt (burmistrz, prezydent) zawieszają takie postępowanie. Jako przyczynę zawieszenia postępowania wskazują wszczęcie procedury zmierzającej do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  Zawieszenie postępowania następuje często zaraz po podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego, zatem zaraz na początku długiej (trwającej nierzadko […]

25 października 2023

Newsletter

Czy uchwała krajobrazowa, czy też plan przestrzenny powinien regulować kwestie reklam w gminie?  

Rada gminy od 2015 roku posiada instrument prawny pozwalający na kształtowanie krajobrazu kulturowego i naturalnego w gminie. Może to czynić przez podjęcie uchwały krajobrazowej, potocznie też nazywanej uchwałą reklamową. Podjęcie przez gminę takiej uchwały (zrobił to skutecznie już m.in. Kraków i Sopot) umożliwia regulowanie zasad umieszczania reklam na terenie gminy. KOMPETENCJE DO UPORZĄDKOWANIA REKLAM W USTAWIE […]

23 marca 2023

Całkowity zakaz zabudowy działki rolnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego może być niezgodny z prawem  

Rada gminy przez uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) może ingerować w wykonywanie prawa własności, jednak taka ingerencja musi uwzględniać zasadę proporcjonalności i nie może przekraczać granic władztwa planistycznego.  Gmina zatem uchwalając plan miejscowy ma obowiązek wyważyć interes publiczny i interesy prywatne jej mieszkańców.  Jest to trudne, bowiem gmina musi wyważyć interesy obu podmiotów, a […]

28 lutego 2023

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a wycinka drzew 

Gmina przez uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) może wprowadzić wiele pozytywnych rozwiązań, które wpływać będą zarówno na rozwój gminy, jak i na ochronę środowiska i przyrody.  Jednakże władztwo planistyczne gmin, czyli możliwość wskazania co, gdzie i jak w określonym obszarze można urządzić / zabudować (tj. określić przeznaczenie, oraz warunki zagospodarowania i zabudowy gruntów) jest […]

22 lutego 2023

Nakazy i zakazy zawarte w planie przestrzennym nie mogą ingerować w podstawowe prawa

Jak już pisałem wielokrotnie na łamach bloga zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalane przez gminy nie mogą w sposób nieograniczony ingerować w prawo własności.  Sądy bowiem po złożeniu skargi – przez osobę uprawnioną  – mogą uznać taki zapis za nieważny.  I tak też się stało w poniższej sprawie. Sprawie, którą zajmował się sąd administracyjny w […]

25 stycznia 2023