Czy uchwała krajobrazowa, czy też plan przestrzenny powinien regulować kwestie reklam w gminie?  

0 komentarzy

Rada gminy od 2015 roku posiada instrument prawny pozwalający na kształtowanie krajobrazu kulturowego i naturalnego w gminie.

Może to czynić przez podjęcie uchwały krajobrazowej, potocznie też nazywanej uchwałą reklamową.

Podjęcie przez gminę takiej uchwały (zrobił to skutecznie już m.in. Kraków i Sopot) umożliwia regulowanie zasad umieszczania reklam na terenie gminy.

KOMPETENCJE DO UPORZĄDKOWANIA REKLAM W USTAWIE

Podstawę do takiego działania umożliwiła ustawa obowiązująca od 11 września 2015 roku, która z tym dniem uchyliła kompetencje gmin do określania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (dalej: m.p.z.p. lub plan miejscowy) zasad i warunków umieszczania reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury. 

Uchwała krajobrazowa może zatem regulować m.in: 1/ warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń; 2/standardy jakości oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane; 3/ sankcje w postaci kar pieniężnych za nieprzestrzeganie zapisów uchwały; 4/ warunki i termin dostosowania istniejących w dniu wejścia w życie uchwały reklam, ogrodzeń  do zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale krajobrazowej. 

ZAKAZY UMIESZCZANIA REKLAM I OGRODZEŃ Z WYŁĄCZENIEM SZYLDÓW

Ważne, że uchwała krajobrazowa nie może zakazać umieszczania szyldów. 

Z tym, że winna precyzyjnie w stosunku do szyldów określić zasady i warunki ich sytuowania, gabaryty oraz liczbę szyldów, które mogą być umieszczone na danej nieruchomości przez podmiot prowadzący działalność.

BEZ UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ ZAPISY M.P.Z.P. BEZ ZMIAN

Co istotne wejście w życie ustawy krajobrazowej w 2015 roku, która umożliwiła wydawanie uchwał reklamowych, nie wpływa na obowiązywanie wcześniej uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Jednakże wejście w życie uchwały krajobrazowej powoduje uchylenie regulacji dotyczących tych zagadnień w miejscowym planie.  

DATY UCHWAŁ WAŻNE W KONTEKŚCIE OBOWIĄZYWANIA REGULACJI KRAJOBRAZOWYCH

W sytuacji natomiast prowadzenia postępowania związanego z uchwaleniem planu przestrzennego w momencie wejścia w życie ustawy krajobrazowej stosuje się przepisy sprzed 11 września 2015 roku – czyli te, które upoważniały gminy do fakultatywnego regulowania kwestii reklam w planach miejscowych. 

W tej sytuacji wybór aktu prawnego regulującego zagadnienia związane z reklamami i ogrodzeniami w sytuacji rozpoczęcia uchwalenia planu przestrzennego jeszcze przed 11 września 2015 roku pozostaje do uznania gminy – może to być miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub uchwała reklamowa. 

PO 2015 ROKU GMINA BEZ WYBORU

Takiego wyboru gmina nie posiada już w sytuacji, gdy procedura planistyczna została zainicjowana po wejściu w życie  ustawy krajobrazowej – czyli po 11 września 2015 roku.

Rada nie może tego robić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, może to uczynić w uchwale reklamowej, która w sensie prawnym stanowi podobnie jak m.p.z.p. akt prawa miejscowego.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments