Egzekucja nakazu rozbiórki

Wniosek o nieważność decyzji o nakazie rozbiórki 

Zdarza się tak, że decyzja wydana przez nadzór budowlany  okaże się dotknięta poważnymi wadami prawnymi.  Może to dotyczyć również decyzji o nakazie rozbiórki budynku (budowli). Występują jednak sytuacje, w których pomimo istotnych wad decyzja taka nie zostanie (z różnych powodów) uchylona – nawet po złożeniu odwołania. Wówczas staje się ona ostateczna i może być wykonywana.  Jednakże nawet […]

28 maja 2024

Grzywna jako środek przymuszający do wykonania nakazu rozbiórki

Zdarza się tak, że pomimo wydania decyzji o nakazie rozbiórki, która stała się już ostateczna i prawomocna, nie jest ona wykonywana przez osobę do tego zobowiązaną.  Nadzór budowlany ma wówczas obowiązek wszcząć postępowanie egzekucyjne w celu wykonania takiej decyzji.  Jednym ze środków, który w sposób dość skuteczny przymusza zobowiązanego do wykonania nakazu rozbiórki jest, po […]

19 marca 2024

Tytuł wykonawczy w sprawie związanej z nakazem rozbiórki 

Nielegalnie wykonane roboty budowlane mogą zakończyć się obowiązkiem ich rozbiórki. To nadzór budowlany wydaje, po przeprowadzeniu stosownego postępowania, decyzję o nakazie rozbiórki.  Jeżeli decyzja o nakazie rozbiórki stanie się ostateczna, to wówczas winna być niezwłocznie wykonana przez zobowiązanego (właściciela, inwestora). Jeśli nakaz rozbiórki nie zostanie wykonany dobrowolnie nadzór budowlany wszczyna postępowanie egzekucyjne.  Jest to postępowanie mające na […]

6 lutego 2024

Egzekucja nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

KIEDY WYDAJE SIĘ NAKAZ ROZBIÓRKI OBIEKTU BUDOWLANEGO Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego wydaje się w sytuacji, gdy obiekt został wykonany niezgodnie z przepisami prawa.  Zazwyczaj, gdy na jego wykonanie nie była wydana zgoda w formie decyzji o pozwoleniu na budowę. Choć nie tylko, bo decyzję o nakazie rozbiórki można wydać również w sytuacji, gdy inwestor  wykonał […]

11 stycznia 2024

Newsletter

Zasada legalizacji również w postępowaniach naprawczych (art. 50 i 51 p.b.)  

Podstawową zasadą w postępowaniach związanych z robotami budowlanymi wykonanymi niezgodnie z przepisami jest ich legalizacja, tj. szukanie rozwiązań prawnych, które dają podstawę do zlikwidowania samowoli budowlanej niekoniecznie w drodze ich rozbiórki.  Postępowania związane bowiem z samowolą budowlaną (szeroko rozumianą) nie są postępowaniami represyjnymi, a restytucyjnymi. Dlatego w żadnym z trybów (legalizacyjnym czy naprawczym) nie może […]

16 września 2023

Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego musi być precyzyjnie sformułowany

Uznanie przez nadzór budowlany obiektu budowlanego (lub jego części) za wykonany nielegalnie zakończyć się może wydaniem decyzji o nakazie rozbiórki. Praktyka pokazuje jednak, że jest z tym sporo problemów. W szczególności ze wskazaniem w decyzji zwierającej taki obowiązek, co dokładnie ma być rozebrane. PODSTAWA TO PRECYZYJNOŚĆ Obowiązek wykonania nakazu rozbiórki obiektu budowlanego musi być bardzo […]

17 sierpnia 2023

Konsekwencje samowoli budowlanej 

W związku z tym, że nie ma oficjalnej (legalnej) definicji „samowoli budowlanej” przyjmuje się w praktyce, iż samowolą budowlaną jest wykonanie robót budowlanych bez odpowiednich zgód, tj. pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Pisząc prościej – samowolą budowlaną jest działanie polegające na podjęciu robót budowlanych bez uzyskania aprobaty odpowiednich organów administracyjnych (najcześciej Starosty), na wykonanie których […]

17 czerwca 2022

Nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę a w konsekwencji nakaz rozbiórki

Polecam treść poniższego wyroku dotyczącego obiektu budowlanego wzniesionego na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i użytkowanego na podstawie pozwolenia na użytkowanie. Po kilku latach decyzja o pozwoleniu została unieważniona, a w konsekwencji w stosunku do obiektu wydana została decyzja o nakazie rozbiórki.  Sprawa dotyczyła wydania decyzji o pozwoleniu na budowę myjni samochodowej, która […]

13 marca 2020