Pozwolenie na budowę

Bezczynność lub opieszałość organu = ponaglenie i skarga do sądu

Chyba mało jest osób, które czytają ten blog, a które nie są sfrustrowane tym, że muszą czekać na decyzję, postanowienie, czy inne rozstrzygnięcie urzędów za długo lub bardzo za długo. I dotyczy to nie tylko inwestorów, projektantów, czy właścicieli nieruchomości czekających np. na decyzję o pozwoleniu na budowę, decyzję wz, czy decyzję legalizującą samowolę budowlaną, bo […]

23 listopada 2023
4 komentarze

Decyzja o pozwoleniu na budowę nie może być sprzeczna z decyzją o warunkach zabudowy

Dzisiaj kilka słów i cytatów z ciekawego wyroku WSA w Warszawie z początku 2021 roku.  Wyrok dotyczył sprawy związanej z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, która pozostawała w sprzeczności z wcześniej wydaną decyzją o warunkach zabudowy. Pozwolenie na budowę określało w sposób odmienny od założeń decyzji wz funkcję obiektu.  Decyzja o warunkach zabudowy zezwalała […]

9 października 2023
1 komentarz

Decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej nie zawsze potrzebna

W sprawie zainicjowanej przez naszą kancelarię, którą zajmował się WSA w Krakowie w marcu 2023 roku Starosta, a następnie Wojewoda odmówili inwestorowi pozwolenia na budowę hali przeładunkowej o funkcji magazynowej. Podstawą odmowy była m.in. kwestia: braku przedłożenia przez skarżącego decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Sąd w swoim orzeczeniu uchylającym decyzję Wojewody zwrócił uwagę […]

27 lipca 2023
2 komentarze

Przeniesienie pozwolenia na budowę związanego z działką zagrodową na nie – rolnika 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zajmował się ostatnio sprawą*, w której spór sprowadzał się do odpowiedzi na pytanie, czy w trybie art. 40 Prawa budowlanego można przenieść decyzję o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia obejmującego budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej na rzecz osoby nie legitymującej się posiadaniem gospodarstwa rolnego. ODMOWA […]

6 czerwca 2023

Newsletter

0 komentarzy

Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, a pozwolenie na budowę 

W sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię przedmiotem postępowania był wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji związanej z obiektem budowlanym służącym produkcji rolnej. Organy obu instancji, tj. Starosta i Wojewoda odmówiły zatwierdzenia przedłożonego projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę uznając, że złożona wraz z wnioskiem dokumentacja nie spełnia warunków, jakie dla […]

31 marca 2023
0 komentarzy

Czy pozwolenie na budowę jedynie dla inwestycji przyszłych – niezrealizowanych ? 

Zasadą jest to, że decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje się dla zamierzenia budowlanego będącego dopiero w planach.  W praktyce powstaje jednak pytania, czy dla istniejącego już budynku, wybudowanego na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i odebranego przez nadzór budowlany można wydać decyzję o pozwoleniu na budowę ? Mogłoby się wydawać, że jest […]

8 lutego 2023
0 komentarzy

Ustalenie obszaru oddziaływania (etapowanej) inwestycji a strony postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę

W istotnym wyroku z kwietnia 2022 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zajmował się zagadnieniem obszaru oddziaływania planowanej (etapowanej) inwestycji i wpływu tej inwestycji na działki sąsiednie w kontekście ustalenie stron postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę.  Zamierzenie inwestycyjne obejmowało budowę zespołu zabudowy wielorodzinnej składającej się z ośmiu pięciokondygnacyjnych budynków.  OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE […]

22 września 2022
6 komentarzy

Etapowanie inwestycji a jej ocena pod kątem zgodności z prawem  

W ważnym dla osób zajmujących się prawem budowlanym wyroku z dnia 25 października 2016 roku (II OSK 2484/15) Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę na kilka bardzo istotnych kwestii podzielenia inwestycji na etapy.  PODZIAŁ INWESTYCJI NA ETAPY Sąd podkreślił, iż nawet w przypadku etapowania inwestycji ustawodawca przywiązuje wagę do oceny zgodności z prawem całego zamierzenia budowlanego, […]

21 lipca 2022