Tytuł wykonawczy w sprawie związanej z nakazem rozbiórki 

0 komentarzy

Nielegalnie wykonane roboty budowlane mogą zakończyć się obowiązkiem ich rozbiórki. To nadzór budowlany wydaje, po przeprowadzeniu stosownego postępowania, decyzję o nakazie rozbiórki. 

Jeżeli decyzja o nakazie rozbiórki stanie się ostateczna, to wówczas winna być niezwłocznie wykonana przez zobowiązanego (właściciela, inwestora). Jeśli nakaz rozbiórki nie zostanie wykonany dobrowolnie nadzór budowlany wszczyna postępowanie egzekucyjne. 

Jest to postępowanie mające na celu przymuszenie zobowiązanego do wykonania nakazu rozbiórki. Ostatnim sygnałem ostrzegawczym przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego jest wysłanie do zobowiązanego upomnienia, które przypomina o obowiązku wykonania decyzji o nakazie rozbiórki. 

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W CELU WYKONANIA NAKAZU ROZBIÓRKI

Postępowanie egzekucyjne wszczyna się na podstawie wystawionego i wysłanego do zobowiązanego tytułu wykonawczego. Tytuł wykonawczy, na podstawie którego nadzór budowlany wszczyna egzekucję jest dokumentem urzędowym sporządzonym według ustalonego wzoru, który musi odpowiadać restrykcyjnym wymogom.

Dlatego wzór ten – formularz – musi być przez nadzór budowlany prowadzący postępowanie egzekucyjne starannie wypełniony. Zawiera on rubryki, w których wpisuje się m.in. dane (1) osoby zobowiązanej do wykonania nakazu rozbiórki, (2) decyzję o nakazie rozbiórki, której dotyczy postępowanie egzekucyjne, (3) dane organu egzekucyjnego, który prowadzi postępowanie. 

BŁĘDY W EGZEKUCJI NAKAZU ROZBIÓRKI

W praktyce zdarza się często, że błędnie opisany jest obowiązek spoczywający na osobie mającej wykonać nakaz rozbiórki, np. błędnie jest wskazana decyzja o nakazie rozbiórki, czy też błędnie wskazana jest podstawa prawna prowadzonego postępowania. Występują też błędy we wskazaniu zobowiązanego. W praktyce zdarzyło mi się również spotkać z sytuacją, w której zastosowano nieaktualny wzór tytułu wykonawczego – zamiast aktualnie obowiązującego zastosowano wzór, który nie obowiązywał już od kilku lat. 

Błędy w wystawieniu/wypełnieniu formularza mogą spowodować nieskuteczność egzekucji.

TYTUŁ WYKONAWCZY WYSTAWIONY W CELU EGZEKUCJI NAKAZU ROZBIÓRKI  

W terminie 7 dni od dnia doręczenia tytułu wykonawczego osobie zobowiązanej przysługuje możliwość złożenia zarzutów do organu, który wydał tytuł wykonawczy. 

Zarzuty mogą okazać się skuteczne w sytuacji, gdy np. błędnie wskazano osobę zobowiązaną, czy też zobowiązanie jest niewykonalne, jak również nie doręczono upomnienia, czy jak wskazano wyżej błędnie został wypełniony tytuł wykonawczy.  

TYTUŁ WYKONAWCZY A DECYZJA O NAKAZIE ROZBIÓRKI

Dopiero na podstawie poprawnie wystawionego tytułu wykonawczego można dokonać konkretnej czynności egzekucyjnej w celu wyegzekwowania nakazu rozbiórki. Jeżeli dojdzie natomiast do jego błędnego wypełnienia, to postępowanie egzekucyjne może być uznane za prowadzone wadliwie, tj. niezgodnie z zasadą praworządności i legalności. 

Legalność w tym przypadku będzie rozumiana jako działanie na podstawie właściwej normy prawnej. Natomiast zasada praworządności będzie oznaczać, że działania egzekucyjne będą zgodne w swej treści z wartościami i celami, dla których ustanowiono określone normy prawne.

W demokratycznym państwie prawnym nie można uznawać postępowania egzekucyjnego za legalnie prowadzone w sytuacji, gdy nie zostało ono wszczęte zgodnie z prawem.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments