31 marca 2023

Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, a pozwolenie na budowę 

0 komentarzy

W sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię przedmiotem postępowania był wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji związanej z obiektem budowlanym służącym produkcji rolnej.

Organy obu instancji, tj. Starosta i Wojewoda odmówiły zatwierdzenia przedłożonego projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę uznając, że złożona wraz z wnioskiem dokumentacja nie spełnia warunków, jakie dla tego typu inwestycji przewidują przepisy prawa.

Podstawowym zarzutem organów do załączonej dokumentacji był brak decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej. 

Istota sporu sprowadzała się zatem do odpowiedzi na pytanie, czy inwestor miał obowiązek dostarczyć decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej.

INWESTYCJA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Inwestor od samego początku postępowania przeczył twierdzeniom organów, iż miał on obowiązek dostarczyć ww. decyzję, a wynikało to z tej przyczyny, że planowana inwestycja miała powstać w gospodarstwie rolnym i miała służyć temu gospodarstwu, a inwestorem był rolnik. 

Inwestor podnosił, że fakt wykorzystania tego terenu pod działalność rolniczą nie powinien budzić wątpliwości, albowiem wynikało to z załączonych dokumentów (m.in. KRUS, Regon, decyzji o zwolnieniu nieruchomości z podatku od nieruchomości). 

Wskazano, że wszelkie obiekty znajdujące się na działce inwestycji, w tym budynki, budowle, urządzenia, wewnętrzna komunikacja była i jest związana wyłącznie z rolnictwem. 

Podnoszono, że trudno wyobrazić sobie prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa rolnego bez infrastruktury pomocniczej, która bezpośrednio jest powiązana z uprawą roślin (np. kotłowni, placów przeładunkowych, magazynów, garaży, chłodni, budynków gospodarczych).

WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI ROLNEJ 

W takiej sytuacji faktycznej organy rozpatrujące wniosek o pozwolenie na budowę, powziąwszy wątpliwości, czy dla planowanej inwestycji jest wymagana decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej winny badać jedynie to, czy skarżący jest rolnikiem, czy inwestycja jest planowana na działce o przeznaczeniu rolnym i czy planowany obiekt będzie służył celom rolniczym.

Taki obowiązek wynika z brzmienia ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która stanowi, że gruntami rolnymi, w rozumieniu ustawy, są grunty pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej.

Wynik postępowania dowodowego wskazujący na to, że planowany obiekt służyć ma rolnikowi w gospodarstwie rolnym skutkować winien odstąpieniem od żądania przedstawienia decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej. A z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w niniejszej sprawie. Planowany obiekt o funkcji magazynowej nie był niczym innym jak obiektem, który służyć miał wyłącznie prowadzonemu gospodarstwu związanemu z rolnictwem.

Dodatkowo w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych wskazuje się, że o wyłączeniu gruntów z produkcji może być mowa w sytuacji, gdy nastąpi rozpoczęcie innego niż rolnicze użytkowanie gruntów, a w opisywanej sprawie inwestor nigdy nie przerwał produkcji rolnej.

Sprawa znalazła finał w sądzie, a o wydanym wyroku będę informował wkrótce.  

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments