27 lipca 2023

Decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej nie zawsze potrzebna

1 komentarz

W sprawie zainicjowanej przez naszą kancelarię, którą zajmował się WSA w Krakowie w marcu 2023 roku Starosta, a następnie Wojewoda odmówili inwestorowi pozwolenia na budowę hali przeładunkowej o funkcji magazynowej. Podstawą odmowy była m.in. kwestia: braku przedłożenia przez skarżącego decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Sąd w swoim orzeczeniu uchylającym decyzję Wojewody zwrócił uwagę na błędy jakie zostały popełnione w trakcie postępowania administracyjnego.  

DECYZJA ZEZWALAJĄCA NA WYŁĄCZENIE NIE ZAWSZE POTRZEBNA

Sąd zauważył, że ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych zakłada, że wyłączenie gruntów z produkcji rolnej stanowi rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów. Natomiast samo wyłączenie z produkcji rolnej jest czynnością faktyczną, która nastąpić może tylko po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie, jednak w sytuacji, gdy taka zgoda jest wymagana. Zgoda nie jest wymagana, gdy grunt rolny na skutek realizowanej inwestycji nie zmieni swojego rolniczego przeznaczenia. 

GOSPODARSTWO ROLNE / GRUNTY ROLNE

Sąd zwrócił uwagę, że przez gospodarstwo rolne rozumie się gospodarstwo rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są z kolei nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

INWESTYCJA POWIĄZANA Z ROLNICTWEM

W omawianej sprawie z rejestru gruntów wynikało, że działka, na której planowana była hala przeładunkowa o funkcji magazynowej obejmuje gleby zaliczane do klas: RIIIa, PsIII, PsIV, B, Bz, dr, Ws. Z projektu zagospodarowania działki wynikało, że w miejscu planowanej inwestycji znajdują się grunty klasy RIIIa. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego natomiast przedmiotowa działka stanowi tereny zabudowy usługowej, a podstawowym przeznaczeniem tych terenów jest zabudowa usługowa oraz produkcyjna o profilu ogrodniczym, magazyny, garaże. 

W części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego dotyczącej hali określono zamierzony sposób użytkowania wskazując, że w projektowanej hali będą składowane palety z płodami rolnymi przewożone na wózkach widłowych z istniejących magazynów-chłodni bezpośrednio przed przeładowaniem towaru do samochodu ciężarowego.

AKTUALNE WYKORZYSTANIE GRUNTU MA ZNACZENIE

Sąd uznał, że opis planowanej inwestycji, tj. hali przeładunkowej związany z prowadzoną działalnością ogrodniczą w gospodarstwie rolnym wskazuje, że mieści się on w definicji budynków służących wyłącznie produkcji rolnej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu. 

Przy czym, jak wyżej wskazano, zgoda na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej nie jest wymagana, gdy grunt rolny na skutek realizowanej inwestycji nie zmieni swojego rolniczego przeznaczenia, a przy tego typu ocenie ma znaczenie aktualne wykorzystanie gruntu.

Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Aneta
Aneta
9 miesięcy temu

Czy można prosić o podanie sygnatury wyroku sądowego?