Decyzja o pozwoleniu na budowę nie może być sprzeczna z decyzją o warunkach zabudowy

0 komentarzy

Dzisiaj kilka słów i cytatów z ciekawego wyroku WSA w Warszawie z początku 2021 roku. 

Wyrok dotyczył sprawy związanej z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, która pozostawała w sprzeczności z wcześniej wydaną decyzją o warunkach zabudowy. Pozwolenie na budowę określało w sposób odmienny od założeń decyzji wz funkcję obiektu. 

Decyzja o warunkach zabudowy zezwalała jedynie na obiekt o przeznaczeniu jednorodzinnym, a decyzja o pozwoleniu na budowę zezwoliła na funkcję mieszaną, tj. mieszkaniową i usługową, z tym że usługi  wiązały się z działalnością, która była odczuwalna dla działek sąsiednich. 

Powstała zatem wyraźna sprzeczność między treścią decyzji wz a decyzją o pozwoleniu na budowę w zakresie funkcji. W konsekwencji sąsiedzi inwestora złożyli wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę podnosząc, że skoro decyzja o pozwoleniu na budowę jest sprzeczna z decyzją wz, to w konsekwencji pozwolenie na budowę jest nieważne. 

Sądy administracyjne przyznały rację wnoszącym podanie o unieważnienie pozwolenia na budowę.  

PRAWO DO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI POD PEWNYMI WARUNKAMI

Sądy podniosły, iż prawo do zagospodarowania terenu może być realizowane pod warunkiem, że jest ono zgodne z decyzją o warunkach zabudowy i przy poszanowaniu chronionego prawem interesu publicznego oraz interesu osób trzecich.

Odstępstwo od decyzji określającej warunki zabudowy w zakresie jej rodzaju wywiera bezpośrednie skutki dla otoczenia, a tym samym i w szczególności dla właścicieli sąsiednich nieruchomości, których nie sposób uznać za dające się pogodzić z zasadą praworządnego państwa.

Zmiana przeznaczenia i rodzaju zabudowy z wyłącznie mieszkaniowej na mieszkaniową z usługami nie może być uznana za działanie legalne.

Zgodność projektu budowlanego z ustaleniami przyjętymi w rozstrzygnięciu decyzji o warunkach zabudowy wystąpi tylko, gdy projekt budowlany odpowiada rozstrzygnięciu co do rodzaju zabudowy, co ma podstawowe znaczenie dla realizacji zasady dobrego sąsiedztwa. Ustalenie zgodności w tym zakresie jest podstawowe, gdyż ustanowiona (w Prawie budowlanym) przesłanka „zgodności projektu budowlanego z decyzją o warunkach zabudowy” jest ustanowiona jako przesłanka bezwzględna, która musi być spełniona. Organ architektoniczno-budowlany nie może odstąpić od ustalenia zgodności z decyzją o warunkach zabudowy.

PRAWO DO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI A INTERES SĄSIADA

Sąd stwierdził również, iż z całości unormowań mających zastosowanie w procesie inwestycyjno-budowlanym trudno byłoby wyprowadzić wniosek, że prawo do zagospodarowania i zabudowy terenu ma wartość nadrzędną, a raczej należy przyjąć, że przy rozstrzyganiu spraw administracyjnych związanych z lokalizacją i realizacją przedsięwzięć budowlanych konieczne jest ważenie interesów inwestora, interesu publicznego oraz osób trzecich.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments