9 października 2023

Decyzja o pozwoleniu na budowę nie może być sprzeczna z decyzją o warunkach zabudowy

4 komentarze

Dzisiaj kilka słów i cytatów z ciekawego wyroku WSA w Warszawie z początku 2021 roku. 

Wyrok dotyczył sprawy związanej z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, która pozostawała w sprzeczności z wcześniej wydaną decyzją o warunkach zabudowy. Pozwolenie na budowę określało w sposób odmienny od założeń decyzji wz funkcję obiektu. 

Decyzja o warunkach zabudowy zezwalała jedynie na obiekt o przeznaczeniu jednorodzinnym, a decyzja o pozwoleniu na budowę zezwoliła na funkcję mieszaną, tj. mieszkaniową i usługową, z tym że usługi  wiązały się z działalnością, która była odczuwalna dla działek sąsiednich. 

Powstała zatem wyraźna sprzeczność między treścią decyzji wz a decyzją o pozwoleniu na budowę w zakresie funkcji. W konsekwencji sąsiedzi inwestora złożyli wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę podnosząc, że skoro decyzja o pozwoleniu na budowę jest sprzeczna z decyzją wz, to w konsekwencji pozwolenie na budowę jest nieważne. 

Sądy administracyjne przyznały rację wnoszącym podanie o unieważnienie pozwolenia na budowę.  

PRAWO DO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI POD PEWNYMI WARUNKAMI

Sądy podniosły, iż prawo do zagospodarowania terenu może być realizowane pod warunkiem, że jest ono zgodne z decyzją o warunkach zabudowy i przy poszanowaniu chronionego prawem interesu publicznego oraz interesu osób trzecich.

Odstępstwo od decyzji określającej warunki zabudowy w zakresie jej rodzaju wywiera bezpośrednie skutki dla otoczenia, a tym samym i w szczególności dla właścicieli sąsiednich nieruchomości, których nie sposób uznać za dające się pogodzić z zasadą praworządnego państwa.

Zmiana przeznaczenia i rodzaju zabudowy z wyłącznie mieszkaniowej na mieszkaniową z usługami nie może być uznana za działanie legalne.

Zgodność projektu budowlanego z ustaleniami przyjętymi w rozstrzygnięciu decyzji o warunkach zabudowy wystąpi tylko, gdy projekt budowlany odpowiada rozstrzygnięciu co do rodzaju zabudowy, co ma podstawowe znaczenie dla realizacji zasady dobrego sąsiedztwa. Ustalenie zgodności w tym zakresie jest podstawowe, gdyż ustanowiona (w Prawie budowlanym) przesłanka „zgodności projektu budowlanego z decyzją o warunkach zabudowy” jest ustanowiona jako przesłanka bezwzględna, która musi być spełniona. Organ architektoniczno-budowlany nie może odstąpić od ustalenia zgodności z decyzją o warunkach zabudowy.

PRAWO DO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI A INTERES SĄSIADA

Sąd stwierdził również, iż z całości unormowań mających zastosowanie w procesie inwestycyjno-budowlanym trudno byłoby wyprowadzić wniosek, że prawo do zagospodarowania i zabudowy terenu ma wartość nadrzędną, a raczej należy przyjąć, że przy rozstrzyganiu spraw administracyjnych związanych z lokalizacją i realizacją przedsięwzięć budowlanych konieczne jest ważenie interesów inwestora, interesu publicznego oraz osób trzecich.

Subscribe
Powiadom o
guest

4 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Arek
Arek
1 rok temu

A ja mam takie pytanie, co jeśli WZ została wydana błędnie, następnie na podstawie WZ zostało wydane Pozwolenie na budowę. WZ została unieważniona przez SKO oraz potwierdziło to WSA, pewnie będzie odwołanie do NSA. Czy w takim przypadku można coś zrobić z Pozwoleniem na Budowę? Czy można zatrzymać budowę w jakiś sposób? Osoby zainteresowane tym, nie były stronami w postępowaniu.

Arek
Arek
1 rok temu
Reply to  Damian Buniak

No to takie pismo z „wolnej stopy” do Urzędu Miasta wysłaliśmy, to nawet UM nam nic nie odpowiedział na takie pismo.