6 czerwca 2023

Przeniesienie pozwolenia na budowę związanego z działką zagrodową na nie – rolnika 

3 komentarze

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zajmował się ostatnio sprawą*, w której spór sprowadzał się do odpowiedzi na pytanie, czy w trybie art. 40 Prawa budowlanego można przenieść decyzję o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia obejmującego budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej na rzecz osoby nie legitymującej się posiadaniem gospodarstwa rolnego.

ODMOWA PRZENIESIENIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ PRZEZ ORGANY

Przed trafieniem sprawy do Sądu administracyjnego Starosta jako organ pierwszej instancji  odmówił przeniesienia takiej decyzji na nie – rolnika. Argumentacja Starosty sprowadziła się do konstatacji, że wnioskodawca nie posiada uprawnień rolnika, a w przypadku działki siedliskowej decyzja o pozwoleniu na budowę może być wydana i przeniesiona jedynie w stosunku do rolnika. Wojewoda (jako organ drugiej instancji) utrzymał w mocy decyzję Starosty motywując ją tymi samymi argumentami.

SKARGA DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO NA ODMOWĘ PRZENIESIENIA DECYZJI

Osoba, której odmówiono przeniesienia decyzji o pozwolenia na budowę nie zgodziła się z tymi rozstrzygnięciami Starosty i Wojewody i złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W skardze podnosiła, iż organy błędnie interpretują art. 40 p.b., albowiem obowiązek jaki został nałożony na skarżącego, tj. fakt posiadania uprawnień rolnika w rzeczywistości kreuje nowy warunek przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę, a tymczasem warunki przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę zawarte w tym przepisie są następujące: (1) zgoda osoby, na której rzecz została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę na przeniesienie decyzji, (2) zgoda osoby, na rzecz której przeniesiona ma zostać decyzja, (3) przedstawienie przez osobę, na której przeniesione ma zostać pozwolenie na budowę oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

SĄD O LEGALNOŚCI DECYZJI ODMAWIAJĄCYCH PRZENIESIENIE DECYZJI P.B.

Skarga do WSA w Krakowie na decyzję odmawiającą przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę nie odniosła pożądanego skutku, albowiem Sąd uznał co prawda, że organ nie ma podstaw do badania uprawnień/kwalifikacji rolniczych skarżącego, jednakże ma obowiązek badać, czy przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę związanej z budynkami na działce zagrodowej na nie rolnika nie prowadzi do obejścia prawa. 

W konsekwencji uznał, że jeżeli osoba, na którą ma być przeniesiona decyzja o pozwoleniu na budowę związana z budynkami na działce zagrodowej nie posiada gospodarstwa rolnego, to wówczas takie pozwolenie w trybie art. 40 p.b. nie może być przeniesione, gdyż taka osoba nie będzie w stanie zrealizować zabudowy zagrodowej. 

Wyrok nie jest prawomocny, sprawą będzie się zajmował jeszcze Naczelny Sad Administracyjny. 

 

*wyrok WSA w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2023 roku, sygn. akt II SA/Kr 57/23

Subscribe
Powiadom o
guest

3 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Waldek
Waldek
11 miesięcy temu

Mam taki temat „na tapecie” właśnie…Ktoś chce sprzedać działkę rolną, na którą otrzymał warunki zabudowy zagrodowej – uzyskane w trybie posiadania ilości ziemi rolnej równej (lub większej) średniemu gospodarstwu w mojej gminie – oraz z rozpoczętą budową domu na owej działce. Starostwo stwierdziło dziś w rozmowie telefonicznej, że nie widzą przeciwwskazań do przeniesienia pozwolenia na budowę, na nowego właściciela działki… Regionalizmy?

EPK
EPK
9 miesięcy temu

Ciekawy przypadek, który pokazuje, że przeniesienie pozwolenia na budowę na nie-rolnika może być bardziej skomplikowane niż się wydaje. Ważne, że organy starają się uniknąć nadużyć.

Tomasz
Tomasz
7 dni temu

W takim razie jak może posiadacz takiej działki ją zagospodarować ?