Najważniejsze zmiany w prawie budowlanym w 2018 roku. Nowe warunki techniczne.

1 komentarz

Jak każdy rok, ten 2018, przyniesie również zmiany w przepisach dla inwestorów, architektów i całej branży budowlanej.

Dzisiaj o najistotniejszych (subiektywnie) zmianach dotyczących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

I tak:

Wawa DC

– nowobudowane mieszkania będą musiały mieć minimum 25 m2;

– zniesiono minimalną powierzchnię poszczególnych pomieszczeń w mieszkaniach;

– zwiększono szerokość stanowiska postojowego dla samochodu do 2,5 m;

– wprowadzono obowiązek zapewnienia w nowych budynkach gastronomii, handlu lub usług a także stacji paliw pomieszczenia do karmienia i przewijania dzieci (obowiązek ten dotyczy w/w obiektów o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2, a stacji paliw o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2.);

– w rozporządzeniu umożliwiono zaprojektowanie większej ilości miejsc postojowych zewnętrznych dla samochodów osobowych, i tak: odległość parkingu od okien pomieszczeń budynku mieszkalnego nie może być mniejsza niż 7 m – w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie;

– w zabudowie jednorodzinnej dopuszczono w określonych przypadkach sytuowanie niezadaszonych parkingów, składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, bez zachowania minimalnych odległości od okien budynku czy granicy działki;

– z obowiązku zachowania odpowiedniej odległości od budynków mieszkalnych zwolniono również stanowiska postojowe, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne;

– będzie można sytuować budynki w odległości 1,5 m od granicy działki lub w samej granicy, jeżeli miejscowy plan zagospodarowania będzie przewidywał taką możliwość;

– znowelizowane rozporządzenie dopuszcza również sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, jeżeli będzie on przylegał swoją ścianą do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce oraz jego wysokość będzie zgodna z obowiązującym na danym terenie planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

– zmieniła się definicja zabudowy śródmiejskiej, od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje następująca: „zabudowa śródmiejska – należy przez to rozumieć zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze śródmieścia, określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu miejscowego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”;

– dodano definicję działki budowlanej, która brzmi następująco: „działka budowlana – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z rozporządzenia, odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”;

– zmieniono definicję powierzchni biologicznie czynnej – aktualnie brzmi następująco: „terenie biologicznie czynnym – należy przez to rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie”;

– dodano definicję parkingu: „parkingu – należy przez to rozumieć wydzieloną powierzchnię terenu przeznaczoną do postoju i parkowania samochodów, składającą się ze stanowisk postojowych oraz dojazdów łączących te stanowiska, jeżeli takie dojazdy występują”;

– dodano również definicję aneksu kuchennego – „aneks kuchenny – należy przez to rozumieć część pomieszczenia mieszkalnego służącą do przygotowywania posiłków”;

Oby te zmiany przyniosły ulgę projektantom, inwestorom i użytkownikom obiektów budowlanych.

O innych zmianach w prawie budowlanym będę pisał wkrótce !

Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Julian
Julian
5 lat temu

Serdeczne zyczenia wszystkiego najlepszego w rozpoczetym 2018 🙂