14 maja 2019

Terminy w umowie o roboty budowlane

1 komentarz

Dzisiejszy wpis dotyczył będzie kwestii terminów, które precyzyjnie powinny zostać wskazane w umowie o roboty budowlane. Celowo powyżej napisałem, że wpis odnosić się będzie do terminów, a nie wyłącznie do terminu, gdyż umowa o roboty budowlane jest umową skomplikowaną i zastrzeżone powinno zostać w niej co najmniej kilka terminów. Określenie bowiem wyłącznie terminu, w którym wykonawca zrealizować ma zlecone mu prace budowlane jest często niewystarczające dla sprawnego i prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

Kilka terminów w umowie o roboty budowlane

A zatem w dobrze skonstruowanej umowie o roboty budowlane winny zostać określone co najmniej następujące terminy:

1. termin przekazania przez inwestora wykonawcy terenu budowy;

2. termin rozpoczęcia wykonywania przez wykonawcę robót budowlanych, który może być zbieżny z terminem przekazania terenu budowy, lecz nie musi;

3. termin zakończenia przez wykonawcę wykonywania robót budowlanych,

4. termin odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych;

5. termin usunięcia ewentualnych wad i usterek, jeśli takie zostaną wykryte podczas dokonywania odbioru końcowego;

6. termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy.

Określenie terminu w umowie o roboty budowlane

Określenie terminu może nastąpić poprzez podanie konkretnej daty, na przykład poprzez wskazanie, iż termin zakończenia wykonywania przez wykonawcę robót budowlanych strony ustalają na dzień 31 sierpnia 2019 roku, lub też poprzez podanie okresu czasu, po upływie którego dane zdarzenie ma nastąpić, w tym jednak przypadku koniecznie należy wskazać moment, od którego rozpoczyna się liczenie konkretnego terminu, dla przykładu wskazując, iż zakończenie wykonywania przez wykonawcę robót budowlanych nastąpić ma w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy (lub od konkretnie wskazanego dnia lub też od dnia przekazania przez inwestora wykonawcy terenu budowy).

Zmiana terminu w umowie o roboty budowlane

Z uwagi na fakt, iż umowa o roboty budowlane zazwyczaj dotyczy inwestycji, których realizacja jest rozciągnięta w czasie, warto w umowie o roboty budowlane zamieścić zapisy, w jakich wypadkach i na jakich zasadach wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie (zazwyczaj wydłużeniu, ale oczywiście również i skróceniu). Warto w tym przypadku pamiętać, aby zapisy te były precyzyjne, a najlepiej wskazać, iż każda zmiana terminu wymagać będzie podpisania stosownego aneksu do umowy, w przeciwnym bowiem razie każda ze stron w odmienny sposób może liczyć zmieniony termin, a to najczęściej prowadzi do sporów.
Przykładowo jeśli strony w umowie o roboty budowlane przewidziały, iż termin zakończenia wykonywania robót budowlanych może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych – na przykład długotrwałych opadów atmosferycznych, czy też długotrwałej ujemnej temperatury, które uniemożliwiają realizację prac zgodnie z zasadami sztuki budowanej oraz wymaganą technologią robót, to taki zapis przez każdą ze stron może być rozumiany zupełnie inaczej. Każda ze stron może bowiem twierdzić na przykład, że liczba dni długotrwałych opadów lub długotrwałej ujemnej temperatury była inna, lub też, że w określonym czasie opady lub temperatura nie uniemożliwiały już lub właśnie uniemożliwiały prawidłowe wykonywania robót budowlanych.

A zatem aby uniknąć niepotrzebnych sporów warto przy określaniu terminów w umowie o roboty budowlane być precyzyjnym i określić je w taki sposób, aby ich obliczenie było możliwe w sposób nie pozwalający na żadną dowolność.

Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Jan
Jan
9 miesięcy temu

Jak wybrnąć z sytuacji, w której w umowie o ocieplenie budynku nie ma terminu zakończenia prac, a nierzetelny wykonawca unika kontaktu i nie zjawia się od kilku tygodni na miejscu budowy? Dotyczy to mojego Ojca