1 grudnia 2017

Umowa o roboty budowlane

0 komentarzy

Czy każda umowa związana z robotami budowlanymi jest umową o roboty budowlane ?

Kiedy mamy do czynienia z umową o roboty budowlane ?
Jakie rodzi skutki zawarcie umowy o roboty budowlane ?
W jakich okolicznościach ją zawieramy ?

To częste pytania jaki można usłyszeć od uczestników procesu budowlanego: inwestorów, wykonawców, podwykonawców.

Dlatego dzisiaj dla osób, które mają wątpliwości związane z tym, czym jest tak naprawdę umowa o roboty budowlane, czy zawierać taką umowę i z czym się to wiąże, kilka najistotniejszych informacji na ten temat.

umowa o roboty budowlane

1.
Stronami umowy są: inwestor (zamawiający) i wykonawca.

2.
Celem umowy jest wzniesienie określonego w projekcie obiektu lub jego części (istotnym zatem składnikiem umowy o roboty budowlane jest dostarczenie przez inwestora projektu, który ma być zrealizowany).

3.
Prawidłowe wykonanie umowy o roboty budowlane będzie się łączyło przede wszystkim z realizacją przedłożonego projektu oraz wykonaniem go zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

4.
Inwestor natomiast ma obowiązek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

5.
W protokole odbioru, stanowiącym pokwitowanie wykonania robót i podstawę dokonania rozliczeń stron, istotne jest zawarcie ustaleń poczynionych w trakcie odbioru m.in. co do jakości wykonanych robót, w tym sporządzenie ewentualnego wykazu wszystkich ujawnionych wad wraz z ewentualnymi terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze.

6.
Inwestor ma obowiązek wypłaty umówionego wynagrodzenia – co istotne strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek.

7.
Sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru robót budowlanych uzasadnia domniemanie, że zostały one wykonane zgodnie z umową (jest to jednak domniemanie, które można obalić przez wykazanie, że umowa została wykonana nienależycie).

8.
Od umowy o roboty budowlane należy odróżnić inną, poprzedzającą ją zwykle umowę o wykonanie projektu budynku (obiektu), którą inwestor zawiera z projektantem – umowę o dzieło.

9.
Roszczenia wynikające z umowy o roboty budowlane przedawniają się z upływem 3 lat lub 10 lat.
Jeśli chodzi o przedsiębiorców (umowy zawierane między przedsiębiorcami – gdy jest nim inwestor, wykonawca, podwykonawca), to okres przedawnienia wynosi 3 lata.
Natomiast jeżeli stroną umowy o roboty budowlane jest konsument, to okres przedawnienia jego roszczeń wynosi 10 lat.

10.
Termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych powstałych w wyniku nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane obiektu odebranego przez inwestora rozpoczyna bieg od dnia odbioru, a nie stwierdzenia przez inwestora istnienia wady rodzącej obowiązek odszkodowawczy wykonawcy.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments