Czy zmiany dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej są istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego ?

0 komentarzy

Częstym problem praktyki jest właściwe zakwalifikowanie odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego polegające na zmianie warunków przeciwpożarowych, tj. zakwalifikowania ich jako istotne lub nieistotne.

Na stronach Misiterstwa Przedsiębiorczości i Technologii pojawił się artykuł, w którym opisuje się sytuacje, które nie są istotnymi odstapeniami od zatwierdzonego projektu budowlanego i nie wymagającymi uzyskania projektu zamiennego. Co ciekawe organ ten stwierdza, iż odstąpienie od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej – pod pewnymi warunkami – może być również uznane za nieistotne odstąpienie.

Oto fragment tego artykułu (link do artykułu jest tutaj):

„Nie jest istotnym odstąpieniem zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego, jeśli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:

• nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym,
• nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu,
• nie narusza przepisów techniczno-budowlanych,
• nie ma konieczności uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które były wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę,
• nie dotyczy odstąpień wymienionych w art. 36a ust. 5 pkt 3-6 ustawy Prawo budowlane, czyli: dostępności obiektu dla niepełnosprawnych, zmiany sposobu użytkowania, warunków zawartych w planie miejscowym, aktach prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy czy decyzji u ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dopuszczalne jest odstąpienie od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej – ale pod warunkiem, że zostało ono uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych”.

Zespół rzeczoznawców Małopolskiej Okregowej Izby Architektów w opinii z dnia 28 stycznia 2019 uściśla niejako wyżej wskazane wytyczne stwierdzając:
Zmiany dotyczące projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej nie są istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego jeżeli zostaną uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.Dotyczy to nie tylko zmian użytych materiałów, technicznych rozwiązań sposobu oddzielenia stref pożarowych i dymowych, powierzchni elementów napowietrzających i oddymiających, przyjętych konkretnych rozwiązań systemowych, tras prowadzenia przewodów oraz lokalizacji elementów dla dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej (o ile spełniają warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki), ale także  modyfikacji, które wiążą się z takimi zagadnieniami jak np. podział na strefy pożarowe, sposób ewakuacji, wyposażenie w zasadnicze urządzenia i pomieszczenia związane z ochroną pożarową (np. zbiorniki z wodą ppoż. i pompownią, dźwigi ratownicze, systemy napowietrzania i oddymiania, itp.).
Uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. ppoż. jest potwierdzeniem prawidłowości przyjętych rozwiązań, analogicznie jak uzyskanie takiego uzgodnienia na etapie powstawania projektu budowlanego”.

Więcej wiedzy na temat istotnych i nieistotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego znajdziesz tutaj.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments