Obowiązki i uprawnienia kierownika budowy

3 komentarze

Używając języka sportowego, proces budowlany ma kilku swoich głównych rozgrywających (bohaterów).
Są nimi:
1/ inwestor;
2/ inspektor nadzoru inwestorskiego;
3/ projektant;
4/ oraz kierownik budowy lub kierownik robót.

Bez wątpienia podstawowym graczem jest kierownik budowy.
To on odpowiada m.in. za:
1/ protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy;
2/ prowadzenie dokumentacji budowy (przede wszystkim dziennika budowy);
3/ zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu;
4/ zorganizowanie budowy i kierowanie nią w sposób zgodny z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę i obowiązującymi przepisami prawa;
5/ zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy prowadzeniu robót;
6/ zapewnienia przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów dobrej jakości (ustawa używa sformułowania: wyrobów o należytych właściwościach użytkowych);
7/ wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz zawiadomienie o tym nadzoru budowlanego i inwestora;
8/ realizację zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
9/ zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających;
10/ zapewnienie dokonania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru;
11/ przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
12/ zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;
13/ przekazanie inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami.

rynek-krakow-12-16
Co ciekawe, kierownik budowy ma prawo również do:

14/ występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
15) a nawet ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych – patrz pkt. 7 powyżej (to uprawnienie daje kierownikowi budowy możliwość wyrażania swoich opinii w trakcie realizacji inwestycji, np. gdy inspektor nadzoru inwestorskiego dokona wpisu w dzienniku budowy z określonymi zaleceniami, to kierownik budowy może nie zgodzić się z nimi dokonując wpisu wyrażającego jego stanowisko. Powstaje wówczas spór, co do którego ustawa milczy, kto powinien go rozstrzygnąć, wydaje mi się jednak, że może to być jedynie inwestor).

Podsumowując powyższe: obowiązki i uprawnienia kierownika budowy można streścić w jednym zdaniu: ponosi on odpowiedzialność za przejęty teren budowy i wszystkie zdarzenia na jego terenie.

Powinien zatem z należytą starannością wykonywać swoje obowiązki i jeżeli z różnych powodów nie jest w stanie tego robić (np. inwestor tego nie umożliwia lub wykonawca lekceważy jego zalecenia), to powinien odstąpić od wykonywania swoich funkcji na budowie, gdyż będzie to w jego interesie.

Będzie to w jego interesie przede wszystkim dlatego, że wszelkie nieprawidłowości stwierdzone w zakresie wykonywania funkcji kierownika budowy mogą stanowić podstawę ukarania go z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Ponadto może również ponosić odpowiedzialność cywilnoprawną (odszkodowawczą) w stosunku do inwestora za szkody jakie poniósł inwestor w wyniku jego działań lub bierności (np. akceptowania robót budowlanych, które stanowią istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego).

Na końcu podkreślając znaczenie roli kierownika budowy w procesie jej realizacji warto zaznaczyć, że innych uczestników procesu budowlanego może być kilku, np. projektantów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, nawet kierowników robót budowlanych, natomiast kierownik budowy jest jeden.

Subscribe
Powiadom o
guest

3 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Anonimowo
Anonimowo
7 lat temu

Kierownik budowy to nikt inny jak kierownik robót konstrukcyjno budowlanych posiadajacy decyzje uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcji. W każdym przypadku a w szczególności w budownictwie osób fizycznych czyli w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym inwestor jest obowiązany do ustanowienia kierownika robot branżowych tj elektrycznych i sanitarnych. W przypadku nieustanowienia kierownikow robót branżowych kierownik budowy poswiadcza nieprawdę w oświadczeniu o wykonaniu obiektu budowlanego zgodnie z projektem pozwoleniem na budowę i przepisami (art 271 Kodeksu karnego) A w takim przypadku decyzja pozwolenie na budowę jest z mocy prawa nieważna (art 156 Kodeksu postępowania administracyjnego )
Legalizacja jest kosztowna i nie ulega przedawnieniu.

Marek
Marek
5 lat temu

Skoro ponosi za wszystko odpowiedzialność, to też musisz dbać o to, aby każdy pracownik był uprawniony! do swojej pracy. Np. pracując z prądem nigdy nie dopuściłbym do tego, by ktoś nieprzeszkolony robił cokolwiek na budowie. Sam zdobyłem kilka lat temu uprawnienia sep i było to bardzo przydatne właściwie podczas każdej mojej dalszej pracy 🙂

Marek
Marek
4 lat temu
Reply to  Marek

uprawnienia to sa budowlane w branzy elektrycznej a ty posiadasz swiadectwo kwalifikacyjne sep nie uprawnienia sep i kierowac robotami budowlnymi elektrycznymi nie mozesz