Slider

Decyzja o pozwoleniu na budowę nie może być sprzeczna z miejscowym planem

Zdarza się organom wydawać decyzje o pozwoleniu na budowę, które są sprzeczne z planem zagospodarowania przestrzennego.

Inwestorzy natomiast, będąc tego świadomi, akceptują niejako wydanie takiej decyzji.

W tej sytuacji zastanowić się należy, czy warto ?
Gdyż nawet jeśli  pozwolenie na budowę stanie się ostateczne, to wciąż nad taką decyzją będzie wisiała możliwość stwierdzenia jej nieważności.

Dla sądów administracyjnych bowiem wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, która pozostaje w sprzeczności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę do stwierdzenia jej nieważności.

Poniżej kilka najnowszych orzeczeń dotyczących tego problemu:

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 2016 roku stwierdzono: „Negatywny wynik ustaleń organu co do zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy przekreśla możliwość wydania pozytywnej decyzji o pozwoleniu na budowę, a zaaprobowanie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę, w sytuacji, gdy projekt ten jest niezgodny z ustaleniami miejscowego planu, może stanowić rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.

wrocław rynek

Podobnie stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie

w wyroku z 2015 roku: „Zaaprobowanie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę, w sytuacji gdy projekt ten jest niezgodny z ustaleniami miejscowego planu może stanowić rażące naruszenie prawa o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.”;

i w wyroku z 2016 roku: „Rażące naruszenie prawa zachodzi wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w oczywistej sprzeczności z przepisami prawa stanowiącymi jej podstawę i gdy charakter tego naruszenia w świetle całokształtu okoliczności sprawy powoduje, że owa decyzja nie może być akceptowana jako akt wydany przez organ praworządnego państwa”.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

w wyroku z 2015 roku stwierdza natomiast: „Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę z naruszeniem warunków technicznych dotyczących odległości sytuowania budynków w stosunku do granicy działki sąsiedniej oznacza, że decyzja taka wydana została z rażącym naruszeniem prawa”;

i w wyroku 2012 roku: „Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę bez uwzględnienia przepisów dotyczących odległości sytuowania budynków w stosunku do granicy działki oznacza, że decyzja taka wydana została z rażącym naruszeniem prawa”.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: