20 listopada 2020

Dostęp działki budowlanej do drogi publicznej, czyli o jednym z warunków uzyskania pozwolenia na budowę

9 komentarzy

Dostęp do drogi publicznej musi zostać wykazany przez inwestora w postępowaniu w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. 

Jest to jeden z najważniejszych warunków umożliwiających podjęcie na określonym terenie realizacji inwestycji budowlanej.

DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ W WIELU AKTACH PRAWNYCH

Kwestia dostępu planowanej inwestycji do drogi publicznej jest uregulowana w wielu aktach prawnych. Dla przykładu warto wymienić:

  • ustawę Prawo budowlane, z której zapisów wynika, że obiekt budowlany należy projektować i budować w sposób zapewniający dostęp do drogi publicznej;
  • rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które nakłada obowiązek zapewnienia dla działek budowlanych oraz budynków i urządzeń z nim związanych dojścia i dojazdu umożliwiającego dostęp do drogi publicznej, odpowiednich do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
  • ustawę o drogach publicznych, według której drogą publiczną jest droga zaliczona do jednej z czterech wymienionych w ustawie kategorii dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych lub gminnych. 

Warunek związany z dostępem do drogi publicznej będzie spełniony tylko wówczas, gdy teren ma dostęp do drogi zaliczonej do jednej z dróg wyżej wymienionych. 

DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ POŚREDNI

Istotnym jest jednak, że dostęp do drogi publicznej nie musi być bezpośredni. 

Może być również pośredni. 

Zgodnie bowiem z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pośredni dostęp do drogi publicznej może przebiegać przez inne nieruchomości, na których ustanowiono: (1) odpowiednią służebność drogową albo (2) stanowiących drogi wewnętrzne (drogi nie zaliczone do żadnej z ww. kategorii dróg publicznych).

DROGA WEWNĘTRZNA NIE MUSI BYĆ PUBLICZNIE DOSTĘPNA

Przy czym pamiętać należy, że droga wewnętrzna nie ma charakteru publicznego.  Zaprojektowanie dostępu do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną stanowiącą współwłasność osób prywatnych wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli wyrażonej we właściwej formie prawnej. Brak zgody wszystkich współwłaścicieli nie spełnia warunków zapewnienia prawnego dostępu do drogi publicznej. 

Przy tym podkreślenia wymaga również to, że przeznaczenie działek w planie miejscowym na cele drogowe nie przesądza o ich publicznym charakterze, w szczególności, gdy działkę określono w planie jako ciąg pieszo – jezdny.

DOSTĘP FAKTYCZNY I PRAWNY DO DROGI

Co istotne dostęp do drogi publicznej musi być faktyczny i prawny. 

Dostęp prawny oznacza, że musi on wynikać wprost z przepisu prawa, czynności prawnej bądź orzeczenia sądowego. 

Natomiast faktyczny dostęp musi rzeczywiście zapewniać możliwość przejścia i przejazdu do drogi publicznej – musi to być dostęp realny, możliwy do wyegzekwowania przez inwestora przy użyciu dostępnych środków prawnych.

Oba te warunki muszą być łącznie spełnione. 

Dostępu do drogi publicznej nie można zatem utożsamiać z faktycznym dostępem do drogi publicznej przez nieruchomości, na których inwestor nie posiada ustanowionej służebności i które nie stanowią dróg wewnętrznych dostępnych prawnie dla wnioskodawcy.

Dlatego bezpodstawnym jest dla przykładu utożsamianie faktycznego dostępu do drogi  publicznej przez działkę, do której inwestor nie ma prawa własności lub ustanowionej służebności drogowej.

MUSI BYĆ TRWAŁY DOSTĘP DO NIERUCHOMOŚCI

Istotnym jest również, że w przypadku dróg wewnętrznych (nie będących własnością gminy) możliwość korzystania z nich musi być możliwa w oparciu o czynność prawną, która zapewni trwały dostęp do drogi publicznej. 

Trwały – co oznacza, że nie ustanie dla przykładu wskutek wypowiedzenia stosunku prawnego (umowy) przez właściciela drogi wewnętrznej. 

Subscribe
Powiadom o
guest

9 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
percymiracle
percymiracle
3 lat temu

czy wobec powyższego współwłaściciele dróg wewnętrznych kiedykolwiek powinni mieć status strony postępowania w procedurze uzyskiwania pozwolenia na budowę? [dodatkowo, obecnie usztywniła się definicja obszaru oddziaływania inwestycji]

moim zdaniem dostęp do drogi powinien być rozpatrywany wyłącznie na kanwie przepisów cywilnych

Anna
Anna
3 lat temu

Mam służebność drogi dojazdowej do posesji a mimo to nie wydano mi pozwolenia w 2020 rządając od właściciela drogi odrolnienia jej. Czy jest to zgodne z prawem? Dom który chcę przebudować stoi tam od 1982 roku.

Łukasz
Łukasz
2 lat temu

spotkałem się z takim poglądem że drogę techniczną czyli dodatkowa jezdnia na przykład przy autostradzie lub drodze expressowej należy traktować jako drogę wewnętrzną, można to wywnioskować z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 31 maja 2017 r. II SA/Lu 94/17 . w związku z tym mam pytanie czy jeżeli właścicielem takiej drogi w zarządzie GDKIA jest państwo a nie gmina to czy możliwość korzystania z nich musi być możliwa w oparciu o czynność prawną, która zapewni trwały dostęp do drogi publicznej, czy podobnie jak w przypadku gmin możliwość korzystania wynika po prostu z charakteru drogi i jej właściciela?

Lilianna Orczyk
Lilianna Orczyk
2 lat temu
Reply to  Damian Buniak

Zakupiłam działkę budowlaną z udziałami w drodze wewnętrznej. Czy jeśli poprzednia budowa przede mną która miała miejsce w 2016 r. dostała pozwolenie na zjazd z drogi miejskiej na naszą drogę wewnętrzna to to pozwolenie obejmuje mnie aktualnie czy mogą żądać ode mnie nowego pozwolenia na zjazd. Czy takie pozwolenie raz wydane jest bezterminowe i czy automatycznie obejmuje kolejne budowy?

Darek
Darek
2 lat temu

Witam
Czyli działka, którą oddziela od drogi publ. rów – będący osobną działką ewidencyjną, której właścicielem jest SP i która nie ma założonej KW – nie ma wg definicji dostępu do drogi publicznej? Czy można to jakoś „ugryźć” w momencie, gdy rów nie posiada KW?
Pozdrawiam – Darek

Rafał
Rafał
2 lat temu

Posiadam działkę o różnych użytkach. 1200 m Ls oraz 500m Bp. Działka byla zbudowana przez 100 lat domem jednorodzinnym. Działka posiada wszystkie media i dostęp do drogi publicznej. Na działce jest realny dojazd do budynku. Niestety droga nie jest naniesiona na mapę a bezpośrednio do drogi publicznej jest przylega Ls a dopiero za nim jest Bp. Legalnie usunęliśmy stary budynek a teraz Starostwo każe nam wskazać podstawę prawną do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę ponieważ dzialka(Bp) nie ma dostępu do drogi publicznej. Generalna Dyrekcja Lasów nie zezwala na odlesienie 300 m Ls ponieważ posiadamy już 500m i jest to niezgodne z zapisami w MPZP przy czym te 500m nie podlegało odlesieniu. Użytki opisane jako Ls zostały tam naniesione podczas sporządzania Uproszczonego Planu Urzadzania Lasów a poprzedni właściciele nie byli tego świadomi. Jakiś pomysł na ugryzienie tego?